Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva

NN 20/2009 (13.2.2009.), Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

446

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SIREVIMA I PROIZVODIMA OD SIREVA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati sirevi i proizvodi od sireva, a odnose se na:

– nazive, definicije te opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati;

– sastav, dodane sastojke i druge tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi;

– dodatne zahtjeve označavanja.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvode koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u državi članici Europske unije ili zakonito proizvedeni u državi EFTA-e koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 3.

Na označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe posebnih propisa o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

Sirevi

Članak 4.

(1) Sirevi su svježi proizvodi ili proizvodi s različitim stupnjem zrelosti koji se proizvode odvajanjem sirutke nakon koagulacije mlijeka (kravljeg, ovčjeg, kozjeg, bivoljeg mlijeka i/ili njihovih mješavina), vrhnja, sirutke, ili kombinacijom navedenih sirovina.

(2) U proizvodnji sireva dozvoljena je upotreba mljekarskih kultura, sirila i/ili drugih odgovarajućih koagulacijskih enzima i/ili dozvoljenih kiselina za koagulaciju.

Članak 5.

(1) Obzirom na udio vode u bezmasnoj tvari sira, konzistenciju i građu, sirevi se proizvode i stavljaju na tržište pod nazivima:

– ekstra tvrdi sir;

– tvrdi sir;

– polutvrdi sir;

– meki sir;

– svježi sir.

(2) Udio vode u bezmasnoj suhoj tvari sira iz stavka 1. ovoga članka naveden je u Tablici 1. Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

(1) Pri označavanju sira obvezno je navođenje minimalnog udjela mliječne masti u suhoj tvari.

(2) Pri označavanju sira može se navesti uz naziv sira i podatak o vrsti sira obzirom na udio mliječne masti u suhoj tvari sira sukladno Tablici 2. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

Proizvodi od sireva

Članak 7.

(1) Proizvodi od sireva su proizvodi koji sadrže najmanje 50% udjela sireva u ukupnoj suhoj tvari proizvoda, a proizvode se kao svježi, toplinski obrađeni ili se proizvode postupcima topljenja i emulgiranja pomoću soli za topljenje.

(2) Proizvodi od sireva proizvode se i stavljaju se na tržište pod nazivima:

– sirni pripravak;

– topljeni sir;

– pripravak topljenog sira.

Članak 8.

Sirni pripravci, kao što su sirni namazi i sirni deserti, su svježi ili toplinski obrađeni proizvodi, proizvedeni od sira, uz dodatak drugih mliječnih proizvoda i drugih sastojaka.

Članak 9.

Topljeni sirevi proizvode se od jedne ili više vrsta sireva, sa ili bez dodatka drugih mliječnih proizvoda, toplinskom obradom i dodatkom soli za topljenje i emulgiranje.

Članak 10.

Pripravci topljenog sira proizvode se od topljenog sira i/ili od sira i topljenog sira, uz dodatak drugih mliječnih proizvoda i drugih sastojaka.

Članak 11.

(1) Pri označavanju proizvoda od sireva obvezno je navođenje sljedećih podataka:

– vrste sireva od kojih je proizveden sukladno članku 5. ovoga Pravilnika;

– minimalni udio mliječne masti u suhoj tvari.

(2) Naziv proizvoda od sireva smije sadržavati naziv određene vrste sira ako je udio te vrste sira najmanje 75%.

Albuminski sirevi

Članak 12.

Albuminski sirevi (skuta) proizvode se od sirutke kojoj se može dodati mlijeko, vrhnje i/ili drugi mliječni proizvodi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Proizvodi iz ovoga Pravilnika proizvedeni i označeni prema Pravilniku o mlijeku i mliječnim proizvodima (»Narodne novine« br. 133/07) mogu se stavljati na tržište najkasnije do 31. prosinca 2009. godine i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe stavka 2. članka 11. i Tablice 2. Dodatka 1. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/09-01/23

Urbroj: 525-13-2-0495/09-1

Zagreb, 9. veljače 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK 1.

Tablica 1. NAZIV SIRA OBZIROM NA UDIO VODE U BEZMASNOJ TVARI SIRA

Naziv sira obzirom na udio vode u bezmasnoj tvari sira

Udio vode u bezmasnoj tvari sira (%)

Ekstra tvrdi sir

<51

Tvrdi sir

49 – 56

Polutvrdi sir

54 – 69

Meki sir

>67

Svježi sir*

69 – 85

*ne odnosi se na svježe sireve proizvedene od vrhnja

Tablica 2. VRSTE SIRA OBZIROM NA UDIO MLIJEČNE MASTI U SUHOJ TVARI SIRA

Vrsta sira obzirom na udio mliječne masti u suhoj tvari

Udio mliječne masti u suhoj tvari (%)

Ekstramasni

≥60

Punomasni

≥45 i <60

Masni

≥25 i <45

Polumasni

≥10 i <25

Posni

<10