Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj

NN 21/2009 (16.2.2009.), Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

462

Na temelju članka 52. stavka 6. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA OSNIVANJE I RAD PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavništva).

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj čije su osnivanje i rad uređeni posebnim propisima.

Članak 2.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, i nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga.

Članak 3.

Strana osoba može osnovati predstavništvo radi istraživanja tržišta, obavljanja promidžbenih i informativnih poslova te radi svog predstavljanja.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se obavljati poslovi iz djelatnosti osnivača, odnosno sklapati poslovi za osnivača.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, predstavništva stranih zračnih prijevoznika mogu obavljati i prodaju prijevoznih dokumenata u skladu s međudržavnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska i s međunarodnim konvencijama.

Članak 4.

Predstavništvo je sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe.

Predstavništvo obavlja poslove iz članka 3. ove Uredbe po nalogu osnivača.

Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom da se radi o predstavništvu.

Članak 5.

Strana osoba koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati jedan ili više ogranaka tog predstavništva.

Na osnivanje, rad i prestanak rada ogranka primjenjuju se odredbe o osnivanju, radu i prestanku rada predstavništava.

II. REGISTAR PREDSTAVNIŠTVA

Članak 6.

Predstavništvo se upisuje u Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Registar), koji se vodi u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

Registar je javan.

Registar se objavljuje na web-stranicama Ministarstva (www.mingorp.hr).

SADRŽAJ REGISTRA

Članak 7.

U Registar se upisuju sljedeći podaci:

– redni broj upisa

– datum i godina upisa

– podaci o osnivaču predstavništva (naziv, sjedište, zemlja i pravni oblik)

– sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

– podaci o odgovornoj osobi za rad predstavništva (ime i prezime)

– datum i godina brisanja predstavništva.

UPIS U REGISTAR

Članak 8.

Prijava za upis u Registar podnosi se Ministarstvu i sadrži sljedeće podatke:

– tvrtku, sjedište i predmet poslovanja osnivača

– naziv i sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

– podatke o jednoj ili više osoba odgovornih za rad predstavništva (ime, prezime, prebivalište i broj identifikacijskog dokumenta – osobne iskaznice, domovnice ili putovnice, a za strane državljane putovnica – broj putovnice i država koja ju je izdala)

– opis poslova predstavništva u Republici Hrvatskoj.

Prijavu iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti strana osoba izravno ili njezin ovlašteni punomoćnik.

Članak 9.

Uz prijavu iz članka 8. ove Uredbe osnivač predstavništva dužan je podnijeti:

– odluku osnivača o osnivanju predstavništva

– ispravu o upisu osnivača predstavništva u registar koji se vodi u zemlji u kojoj osnivač ima registrirano sjedište ili drugu valjanu ispravu o osnivanju donesenu po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Članak 10.

Dokumentacija iz članaka 8., 9. i 10. ove Uredbe mora biti podnesena u izvorniku i prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 11.

Upis predstavništva u Registar provodi se na temelju rješenja Ministarstva o upisu.

Ministarstvo će upisati predstavništvo u Registar u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave i dokumentacije iz članaka 9. i 10. ove Uredbe.

Predstavništvo može početi s radom nakon upisa u Registar.

Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci, po jedan primjerak rješenja dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu financija – deviznom inspektoratu.

Članak 12.

Ministarstvo će odbiti upis predstavništva u Registar ako osnivač ne dostavi potrebnu dokumentaciju za upis propisanu člancima 8., 9. i 10. ove Uredbe.

Ministarstvo će odbiti upis u Registar ako ne postoji uzajamnost sa zemljom u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, odnosno ako je u toj zemlji osobama iz Republike Hrvatske onemogućeno osnivanje predstavništva pod uvjetima pod kojima je u Republici Hrvatskoj omogućeno stranom osnivaču.

Uvjet iz stavka 2. ovoga članka odnosi se isključivo na zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije.

BRISANJE IZ REGISTRA

Članak 13.

Brisanje predstavništva iz Registra provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju predstavništva.

Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju predstavništva iz Registra ako:

– osnivač donese odluku o prestanku rada predstavništva

– osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište

– više nema osobe odgovorne za rad predstavništva, a osnivač ne imenuje novu u roku od dva mjeseca nakon što ga na to upozori Ministarstvo

– predstavništvo više ne udovoljava uvjetima propisanima ovom Uredbom i utvrđenima u rješenju o upisu u Registar

– se predstavništvo u svom radu ne pridržava propisa Republike Hrvatske

– je presudom nadležnog suda osnivač predstavništva kažnjen za gospodarski prijestup, odnosno prekršaj više od dva puta u posljednje dvije godine

– predstavništvo obavlja djelatnost suprotno članku 3. ove Uredbe.

U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se rok za prestanak rada predstavništva, koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci, po jedan primjerak rješenja dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu financija – deviznom inspektoratu.

PROMJENA PODATAKA

Članak 14.

Osnivač je dužan prijaviti Ministarstvu svaku promjenu podataka iz članaka 8., 9. i 10. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, radi promjene podataka u Registru.

Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave o nastaloj promjeni podataka izdati novo rješenje i upisati nastalu promjenu u Registar.

Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci, po jedan primjerak rješenja dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori i Ministarstvu financija – deviznom inspektoratu.

III. RAD PREDSTAVNIŠTAVA

Članak 15.

Predstavništvo predstavlja i njegovim radom rukovodi osoba (ili više njih) koju je osnivač imenovao osobom odgovornom za rad predstavništva i koja/e je upisana u Registar.

Predstavništvo je dužno u svom radu pridržavati se propisa Republike Hrvatske.

Nadzor nad primjenom propisa Republike Hrvatske u radu predstavništava obavlja gospodarska inspekcija, devizna inspekcija i druga tijela u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih zakonom.

Članak 16.

Na radne odnose, plaće i druge uvjete rada hrvatskih državljana – zaposlenika u predstavništvu, primjenjuju se odredbe zakona koji uređuju radne odnose u Republici Hrvatskoj.

Stranci i osobe bez državljanstva koji će raditi u predstavništvu, obvezni su pribaviti radnu dozvolu, sukladno posebnim propisima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/97).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-04/09-01/01

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 12. veljače 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.