Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

NN 21/2009 (16.2.2009.), Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

463

Na temelju članka 18. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 53/2006 i 154/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GODIŠNJE KOLIČINE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA KOJA SE SMIJE STAVLJATI U PROMET NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, A NE UDOVOLJAVA GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA I DRUGIM ZNAČAJKAMA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I.

Ovom Odlukom određuje se godišnja količina tekućih naftnih goriva, koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva, kao i najveće dozvoljeno odstupanje od graničnih vrijednosti i drugih značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih ovom Uredbom, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine za sljedeće proizvode:

PROIZVOD

DOZVOLJENO ODSTUPANJE

KOLIČINE (000 t)

1

2

3

Motorni benzini:

Super 95

Super plus 98

Tlak para – ljeto, najviše 70 kPa; destilacija: količina predestiliranog do 100° C, 40-65(lj); 43-70 (z) % v/v; do 150° C, * % v/v; količina olefina, * % v/v; količina aromata, * % v/v; količina benzena, najviše, 5,0% v/v; količina ukupnog sumpora, najviše 500 mg/kg

150

Dizelska goriva:

Dizel

Eurodizel – plavi

Gustoća na 150° C, najviše 860 kg/m3; destilacija: 95% (v/v) predestiliranog do najviše 370° C; količina ukupnog sumpora, najviše do 0,5% m/m; cetanski broj*; količina policikličkih aromatskih ugljikovodika, * % m/m; količina vode, najviše 350 mg/kg

624,1

Loživo ulje extra lako

količina ukupnog sumpora, najviše 0,5% m/m

292,2

Loživa ulja:

Loživo ulje lako, LU L-II

Količina ukupnog sumpora, najviše 2,0% m/m

40

Loživo ulje srednje, LU S-II

Količina ukupnog sumpora, najviše 3,0% m/m

80

Loživo ulje teško, LU T-II

Količina ukupnog sumpora, najviše 3,0% m/m

400

Brodska goriva:

Brodsko plinsko ulje DMA

Količina ukupnog sumpora, najviše 1,0% m/m

1,0

II.

Granične vrijednosti značajki kakvoće područja destilacije (do 150° C), količine olefina i količine aromata za motorne benzine, te količine policikličkih aromatskih ugljikovodika i cetanskog broja za dizelska goriva ne određuju se.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva, koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 133/2007).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/02

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 12. veljače 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.