Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

NN 21/2009 (16.2.2009.), Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

465

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne građevine i radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole (u daljnjem tekstu: akt kojim se odobrava građenje) i/ili lokacijske dozvole.

Članak 2.

Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:

– cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3,

– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3,

– vrtna sjenica i nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m2,

– bazen tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m,

– solarni kolektor;

2. Priključak kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju);

3. Ograda visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1,0 m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke ograde odnosno zida;

4. Dječje igralište;

5. Građevina na javnoj površini koja se gradi u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo i to:

– kiosk i druga građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2,

– nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

– spomeničko ili sakralno obilježje građevinske (bruto) površine do 12,00 m2 i visine do 4,0 m od razine okolnog tla,

– reklamni pano oglasne površine do 12 m2,

– komunalna oprema (klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.);

6. Grobnica i spomenik na groblju;

7. Građevina koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, namijenjena:

– mjerenju kakvoće zraka, radioloških, meteoroloških i aerosolnih veličina, vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu,

– istražnim mjerenjima na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja;

8. Građevina protugradne obrane;

9. Građevina za sigurnost:

– cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija),

– plovidbe (objekt signalizacije),

– zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m2);

10. Prenosiva autoplin jedinice (tzv. »skid« jedinica) zapremine do 10 m3 na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje;

11. Privremena građevine za potrebe:

– sajmova i javnih manifestacija s najdužim rokom trajanja do 90 dana,

– građenja građevine odnosno uređenja gradilišta kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog lokacijskom dozvolom, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 10 m3,

12. Pješačka staza, promatračnica, obavijesna ploče površine do 12,00 m2 i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;

13. građevina unutar pružnog pojasa željezničke pruge, namijenjena osiguravanju željezničko-cestovnog prijelaza koja se gradi po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to:

– građevina za smještaj unutrašnje opreme, građevinske (bruto) površine do 6 m2 i visine do 3,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke građevine,

– vanjski elementi osiguranja prijelaza (svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge dodatno opremljeni s jakozvučnim zvonima, branici ili polubranici s uključno/isključnim elementi na tračnicama),

– kabel za međusobno povezivanje unutrašnje opreme u kućici i vanjskih elemenata unutar jednog prijelaza;

14. Građevina namijenjena gospodarenju šumom u skladu s posebnim propisom, kao što je:

– šumska cesta u šumi ili na šumskom zemljištu širine do 5 m, izvedena na tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put)

– pješačka staze,

– šumski protupožarni prosjek;

15. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je:

– oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja,

– hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika,

– zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje,

– kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija,

– akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom,

– poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);

16. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:

– niski i visoki poljoprivredni tunel s tunelskim pokrovom koji nije krut (plastična folija i sl.) i potkonstrukcijom koja se ne temelji, najveće visine tunela manje ili jednake 2,5 m i širine tunela manje ili jednake 6 m,

– plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m² izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,

– staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija;

17. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke, kao što je:

– ograda za pregrađivanje i ograđivanje pašnjaka i prostora za držanje stoke, divljači i zaštićenih životinjskih vrsta na otvorenom, uključivo ogradu pod naponom struje 24 V (električni pastir),

– nadstrešnica za sklanjanje stoke s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane,

– pojilo za stoku,

– vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena parceli jednog korisnika,

– konstrukcija za držanje košnica pčela,

– sabirališta mlijeka s pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);

18. Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gatar koji se grade u lovištu;

19. Ugljenara izvan građevinskog područja do 4 m promjera i do 4 m visine.

Članak 3.

Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole mogu se izvoditi radovi na:

1. Postojećoj građevini kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena niti se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva;

2. Uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka građevinske (bruto) površine do 12 m2 i dubine do 1,00 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta građevinske (bruto) površine do 1,50 m2 i visine do 3,00 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka;

3. Stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine, te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, odnosno ako se ne utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i /ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugradbe zvučnih semaforskih uređaja i ugradbe taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama;

4. Vodotoku i vodnom dobru, javnoj cesti, građevini željezničke infrastrukture, unutarnjem plovnom putu i drugim građevinama, koji su prema posebnom propisu nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se mijenjaju lokacijski uvjeti;

5. Postojećoj građevini kojim se postavlja elektronička komunikacijska oprema (antenski prihvat) po tipskom projektu za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji;

6. Postojećoj građevini kojim se proširuje kapacitet glavnog razdjelnika nepokretne javne telefonske mreže na način da se s vanjske strane građevine prigrade najviše 3 ormarića oslonjena na tlo maksimalnih vanjskih gabarita 0,60x2,00x2,00 m, pod uvjetom da su ormarići smješteni na građevnoj čestici građevine.

Članak 4.

Bez lokacijske dozvole, a u skladu s aktom kojim se odobrava građenje može se pristupiti rekonstrukciji građevine kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena.

Bez rješenja o uvjetima građenja, a u skladu s glavnim projektom može se pristupiti rekonstrukciji građevine kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena.

Članak 5.

Bez lokacijske dozvole, a u skladu s potvrđenim glavnim projektom izrađenim u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, može se pristupiti građenju reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2.

Članak 6.

Lokacijska dozvola se ne izdaje za eksploatacijsko polje ugljikovodika bez rudarskih građevina i postrojenja.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 101/07 i 93/08).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/16

Urbroj: 531-01-08-1

Zagreb, 10. veljače 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.