Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN 21/2009 (16.2.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVITKA

467

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 1.

U članku 4. podstavak 1. točka a) podtočka 1., podstavak 2. točka a) podtočka 1. i podstavak 3. točka a) podtočka 1. mijenja se i glasi:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno ili određeno vrijeme;«

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»4. za registraciju djelatnosti uvoza sjemena:

a) da ima stručnu osobu koja:

– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno ili određeno vrijeme;

– je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;«

Članak 2.

U članku 5. podstavak 1. točka a) podtočka 1. mijenja se i glasi:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno ili određeno vrijeme;«

Podstavak 2. točka a) podtočke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno ili određeno vrijeme;

– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili poljoprivredni tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, a u slučaju proizvodnje poljoprivrednog sadnog materijala povrća za stručnu osobu prihvatit će se nadzornik iz članka 11. stavka 2. Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog sadnog materijala povrća (»Narodne novine« broj 126/07);«

Podstavak 3. točka a) podtočke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno ili određeno vrijeme;

– je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»2) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na način da ga stavljaju na tržište kao konačni proizvod izuzimaju se od primjene stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka.

3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka obavezni su upisati se u Upisnik dobavljača sadnog materijala i registrirati za djelatnost proizvodnje i/ili uvoza.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. potvrdu Zavoda o dostavljenom reprezentativnom uzorku za svaku sortu, za registraciju djelatnosti održavanja sorti sjemena;«

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. dokaz da se pravna ili fizička osoba vodi pri Zavodu kao održivač ili u slučaju sorti koje se održavaju izvan Republike Hrvatske kao zastupnik održivača.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Pravne i fizičke osobe iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika uz Zahtjev moraju priložiti:

1. potpisanu Izjavu dobavljača na Obrascu 9 ovoga Pravilnika;«

Stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 4.

Obrazac 1 koji je sastavni dio Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« broj 29/08) zamjenjuje se novim Obrascem 1 koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika.

Iza Obrasca 8 dodaju se novi Obrazac 9 i Obrazac 10 koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/18

Urbroj: 525-02-1-0004/09-1

Zagreb, 3. veljače 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

Obrazac 1

ZAHTJEV ZA UPIS U SJEME-UPISNIK

OSNOVNI PODACI O DOBAVLJAČU SJEMENA/SADNOG MATERIJALA I STRUČNOJ OSOBI

I. Upisnički broj dobavljača:

Datum: ___________________________

(pri prvom upisu ispunjava Ministarstvo)

Broj rješenja o upisu u Upisnik:

☐ Prvi upis ☐ Promjene ☐ Dopune ☐ Brisanje

II.1. Dobavljač/ime i prezime ili naziv tvrtke/: _______________________________________________________________

1a

☐ Proizvodnja

☐ Dorada

☐ Održavanje

☐ Uvoz

/ s X označite djelatnost/

1b

☐ Pravna osoba

☐ Samostalni
poduzetnik

☐ Poljoprivrednik –
nositelj polj. gospodarstva

☐ Poljoprivrednik - član polj.
gospodarstva

/ s X označite status posjednika/

2. Broj osobne iskaznice

(ispunjava fizička osoba i samostalni poduzetnik)

2a. Matični broj:

(ispunjava poslovni subjekt i samostalni
poduzetnik)

Matični broj

MIPBG

MBO :

4. Adresa: Općina: Mjesto: …………………………….

Ulica:

Kućni br.:

/

5. Telefon:

/

Poštanski broj Pošta Pozivni br. Telefonski broj

6. Na navedenoj adresi obavljam jednu ili više djelatnosti iz točke 1a

DA

NE

7. Djelatnost obavljam i na drugim lokacijama

DA

NE

IV. Evidencijski broj stručne osobe

/pri prvom upisu ispunjava Ministarstvo/ /pri prvom upisu ispunjava Ministarstvo/

8. Stručna osoba / s X označite odgovarajuće/:

/Navedite podatke o stručnoj osobi, ako to nije dobavljač sam/

☐ Osoba u radnom odnosu kod dobavljača

☐ Ugovor o djelu

☐ Kooperacija

☐ Dobavljač

9. Ime i prezime stručne osobe ako to nije dobavljač sam:

…......................................................................................................................................…………………….

10. Porezni broj:

11. Broj osobne
iskaznice:

12. Adresa:
Općina: Mjesto: ………………………………........... Ulica: ............................................................... Kućni br.:…..

..........................................

12. Telefon:

/

Poštanski br. Pošta Pozivni br. Telefonski broj

Obrazac 9

ZAHTJEV ZA UPIS U SJEME-UPISNIK

IZJAVA DOBAVLJAČA

I. Upisnički broj dobavljača:

/ / |

/Ispunjava Ministarstvo/

Dan, mjesec i godina

II. Izjava dobavljača

Dolje potpisani

_______________________________________

iz

______________________________________

Ime i prezime dobavljača

Naziv tvrtke

______________

________________________________________

_____________________

______________

Mjesto

Ulica

Kućni broj

Poštanski broj

1. izjavljujem da obavljam djelatnost proizvodnje i uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na način da stavljam na tržište poljoprivredni reprodukcijski materijal ukrasnog bilja kao konačni proizvod

2. izjavljujem i da sam upoznat sa sankcijama kojima ću biti podvrgnut u slučaju kršenja odnosno neispunjavanja gore navedenih zahtjeva

/ /

______________________________________________

Dan/mjesec/godina

Potpis uzorkivača

Obrazac 10

Naziv dobavljača:

Adresa dobavljača:

Upisnički broj dobavljača:

Datum upisa u Upisnik dobavljača:

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI SADNOG MATERIJALA

Redni broj

Proizvodna površina K.O. i k.č.br.

Vrsta

Sorta

Podloga

Partija

Količina zasnovane proizvodnje

Količina proizvedenog materijala

1

2

3

4

5

6

7

8

Datum:

MP