Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

NN 22/2009 (18.2.2009.), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

MINISTARSTVO KULTURE

474

Na temelju članka 49. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE SE NALAZE KULTURNA DOBRA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak i način izdavanja, te sadržaj i oblik dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: ronjenja) u dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske gdje se nalaze podvodna arheološka nalazišta i zone koje imaju svojstvo nepokretnog kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: zaštićena područja – zone).

Članak 2.

U zaštićenim područjima – zonama dozvoljeno je isključivo organizirano ronjenje uz dopuštenje prema odredbama ovoga Pravilnika, a individualno ronjenje je zabranjeno.

Organizirano ronjenje je svako ronjenje sukladno Pravilniku o obavljanju podvodnih aktivnosti (»Narodne novine«, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03 i 58/03).

Program ronjenja

Članak 3.

Ministar kulture donosi petogodišnji program ronjenja u zaštićenim područjima – zonama (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju zaštićena područja – zone za koje će se pokrenuti postupak izdavanja dopuštenja, rok na koji se dopuštenje izdaje, visina minimalne godišnje naknade kao i posebni uvjeti i obveze nositelja dopuštenja.

Programom se može predvidjeti da nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture može izdati posebno dopuštenje za obavljanje jednokratnih preglednih, promotivnih, memorijalnih ili edukativnih ronilačkih aktivnosti.

Programom se može predvidjeti mogućnost izdavanja dopuštenja ronilačkim klubovima, ako nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture ocijeni da posebni program, izrađen od strane ronilačkog kluba vezan uz zaštitu podmorja (pregledi podmorja, izrada skice dna itd.), pridonosi zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U zahtjevu treba navesti voditelje ronjenja, odnosno članove kluba koji posjeduju iskaznicu ronilačkog kluba te iskaznicu Hrvatskog ronilačkog saveza.

Natječaj

Članak 4.

Na temelju Programa iz članka 3. ovoga Pravilnika, Ministarstvo kulture raspisuje natječaj kojim se pokreće postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje u zaštićenim područjima – zonama.

Natječaj za izdavanje dopuštenja sadrži zaštićena područja – zone za koje se izdaje dopuštenje, rok na koji se dopuštenje izdaje, rok prijave na natječaj, rok u kojem će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja, minimalni iznos novčane naknade koju, sukladno Programu, podnositelj prijave može ponuditi, te uvjete koje moraju ispuniti osobe prijavljene na natječaj propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i u drugim javnim glasilima.

Članak 5.

Iznimno, natječaj se može raspisivati i unutar razdoblja od pet godina utvrđenih Programom za ona zaštićena područja – zone za koje je ostalo slobodnih mjesta u okviru Programa, ako nositelj dopuštenja odustane od korištenja ili ako niti jedan pristupnik ne ispuni uvjete Natječaja odnosno ako se kome oduzme već izdano dopuštenje.

Natječaj se može raspisivati unutar razdoblja od pet godina i za zaštićena područja – zone koje nisu utvrđene Programom, ako je riječ o novootkrivenim zaštićenim područjima – zonama, s time da se dopuštenje izdaje do isteka roka određenog petogodišnjim programom.

Dopuštenje

Članak 6.

Ministar kulture imenuje Stručno povjerenstvo od pet članova za provedbu Natječaja iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Stručno povjerenstvo razmatra prijave na Natječaj i predlaže nadležnom konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture izdavanje dopuštenja.

Stručno povjerenstvo dat će prednost pri izboru nositelja dopuštenja pravnoj osobi koja, uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta, ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine i koja je bliže zaštićenom području – zoni za koju se dopuštenje traži.

Dopuštenje sadrži podatke o nositelju dopuštenja, zaštićenom području – zoni za koju se dopuštenje izdaje, roku za koje se izdaje, visine godišnje novčane naknade, uvjetima i obvezama nositelja dopuštenja te podatke o voditelju ronjenja. Dopuštenje se izdaje na vrijeme od pet godina.

U dopuštenju iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika navodi se ime i prezime voditelja ronjenja, imena i prezimena te brojevi članskih iskaznica članova kluba i brojevi iskaznica Hrvatskog ronilačkog saveza osoba koje sudjeluju u ronjenju, područje za koje se izdaje dopuštenje, vrijeme u kojem se dopuštenje može koristiti te visinu naknade koju je dužan platiti.

Nositelj dopuštenja ne može na drugu pravnu osobu prenijeti prava i obveze iz dopuštenja.

Nositelj dopuštenja dužan je o svakoj promjeni obavijestiti nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture, koji će po potrebi izdano rješenje izmijeniti.

Članak 7.

Ako nositelj dopuštenja odustane od korištenja dopuštenja, dužan je o tome pisano obavijestiti nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture koji je izdao dopuštenje. Ukoliko je u tekućoj godini obavljeno barem jedno ronjenje, nositelj dopuštenja je dužan uplatiti utvrđenu godišnju naknadu, a dopuštenje se može izdati sljedećoj prijavljenoj osobi na natječaj koja najviše udovoljava uvjetima iz članka 6. stavak 3. ovoga Pravilnika, do isteka roka određenog za prethodnog nositelja dopuštenja.

Naknade

Članak 8.

Svaki nositelj dopuštenja dužan je plaćati godišnju naknadu utvrđenu dopuštenjem.

Naknada se uplaćuje u korist državnog proračuna. Naknada se za prvu godinu uplaćuje u roku od 8 dana od dobivanja dopuštenja, a za svaku sljedeću godinu do 15. lipnja te godine.

Ako nositelj dopuštenja ne uplati godišnju naknadu u roku iz stavka 2. ovoga članka, nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture oduzet će mu dopuštenje.

Sredstva uplaćena na ime naknade namjenski se koriste za zaštitu podvodnih kulturnih dobara.

Obveze nositelja dopuštenja

Članak 9.

Nositelj dopuštenja, odnosno voditelj ronjenja dužan je prije vođenja grupe na zaštićeno područje – zonu, inspekciji za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture elektroničkim putem (telefaksom) dostaviti ronilačku listu iz Dnevnika ronjenja.

Članak 10.

Nositelj dopuštenja, odnosno voditelj ronjenja obvezni su:

– osigurati da se pri ronjenju postupa s dužnom pažnjom u odnosu na kulturna dobra;

– spriječiti oštećivanje kulturnih dobara i vađenje predmeta;

– o svim nedopuštenim podvodnim aktivnostima izvijestiti nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture i inspekciju za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture, nadležnu policijsku postaju i lučku kapetaniju;

– u slučaju nalaza arheoloških predmeta ili lokaliteta izvijestiti nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture i inspekciju za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture te nadležnu lučku kapetaniju;

– o svim zapaženim promjenama, a posebno oštećenjima ili uništenjima na lokalitetu odmah izvijestiti nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture i inspekciju za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture, te nadležnu policijsku postaju i lučku kapetaniju;

Članak 11.

Za ronjenje na svim zaštićenim područjima – zonama, ukoliko Programom nije drukčije uređeno, propisuju se sljedeći uvjeti:

– zabrana ulaska i bilo kakvog djelovanja unutar zaštitnih mreža;

– zabrana vezanja za olupine ili dijelove olupina;

– obveza upisa svih ronioca u Dnevnik ronjenja prije izlaska na more;

– obveza voditelja ronjenja da bude uz grupu od urona, za cijelo vrijeme ronjenja do izrona i odlaska grupe iz zaštićenog područja – zone.

Na pojedinačnim lokacijama grupu može činiti najviše 15 ronilaca s jednim voditeljem.

Pri ronjenju na olupinama istovremeno mogu roniti najviše dvije prijavljene grupe.

Nadzor nad ronjenjem

Članak 12.

Nadzor nad ronjenjem na zaštićenim područjima – zonama provodi Ministarstvo kulture, kao i ovlaštene službene osobe lučke kapetanije i Obalne straže te ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstvo kulture može privremeno ili trajno oduzeti dopuštenje ako nositelj dopuštenja ili voditelj ronjenja postupi suprotno dopuštenju odnosno protivno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Dopuštenje oduzima nadležni konzervatorski odjel Ministarstva kulture koji ga je izdao.

U slučaju oduzimanja dopuštenja iz stavka 2. ovoga članka nositelj dopuštenja nema pravo na povrat uplaćene godišnje naknade.

Završna odredba

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (»Narodne novine«, broj 56/03, 62/03 i 12/05).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-01/0051

Urbroj: 532-10-01/1-09-01

Zagreb, 9. veljače 2009.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.