Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN 22/2009 (18.2.2009.), Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

475

Na osnovi članka 12. stavka 6. i članka 42. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 85/06. i 67/08.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05. i 41/08.) i članka 25. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine«, broj 90/07. i 112/07.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu na sjednici održanoj 05. veljače 2009. godine uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donijelo je

OPĆE UVJETE

UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se vrste, opseg, kvaliteta i rokovi za ostvarivanje ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu prema standardima i normativima za pojedine djelatnosti na razini primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, a u skladu s odredbama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik o standardima) i Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Odluka o ugovaranju).

Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu sklapa se između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) i zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada, specijalista medicine rada u privatnoj praksi te drugih privatnih zdravstvenih radnika, kao i zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava i zdravstvenih radnika privatne prakse, ustanova koje obavljaju ljekarničku djelatnost i privatnih ljekarni uključenih u postojeću mrežu ugovornih subjekata HZZO-a, odnosno mrežu javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: mreža HZZO), (u daljnjem tekstu: ugovorni subjekti Zavoda) u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima, općim aktima Zavoda i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE RAZINE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. ODNOS OPĆIH UVJETA I UGOVORA

Članak 2.

Opći uvjeti sastavni su dio ugovora sklopljenog između Zavoda i ugovornih subjekata Zavoda o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: ugovor).

Opći uvjeti obvezuju ugovorne subjekte Zavoda od dana potpisivanja ugovara te se primjenjuju tijekom ugovornog razdoblja.

Ugovorne strane su suglasne da se u slučaju neslaganja pojedinih odredaba Općih uvjeta i odredaba sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovog članka primjenjuju odredbe ugovora.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su na vidljivom mjestu istaknuti natpis s logotipom Zavoda: »Zaštita zdravlja na radu – ugovorni subjekt 2009. godine«.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da neće ugovor sklopljen sa Zavodom koristiti kao osiguranje za otplatu duga po osnovi dobivenog kredita od banaka i drugih novčarskih pravnih subjekata, novčano-kreditnih zadruga, štedionica i slično, odnosno od pojedinaca, niti da će dati pristanak da sredstva ostvarena temeljem ugovora budu predmet zapljene u svrhu podmirenja njihovog dugovanja u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

2. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 3.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u potpunosti provoditi mjere zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu na svojoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđene Planom i programom mjera zdravstvene zaštite, Planom i programom mjera specifične zdravstvene zaštite radnika te Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i postupati u skladu s odredbama Zakona, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima, općim aktima Zavoda i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zavod je obvezan ugovoru priložiti popis propisa iz stavka 1. ovog članka važećih u trenutku potpisivanja ugovora te kontinuirano tijekom važenja ugovora obavještavati ugovornog subjekta Zavoda o njihovim izmjenama.

3. RADNO VRIJEME

Članak 4.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u skladu s Naredbom o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika (u daljnjem tekstu: Naredba), na vidljivom mjestu istaknuti radno vrijeme svih ordinacija i dijagnostičkih službi ustanove, a privatni zdravstveni radnik radno vrijeme ordinacije, laboratorija odnosno ljekarne koje mora biti usklađeno s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radnom vremenu), s obvezno naznačenim imenom i prezimenom voditelja ordinacije, odnosno jedinice.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su organizirati radno vrijeme u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ovisno o razini zdravstvene djelatnosti, na način da je osiguranim osobama Zavoda osigurano kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite.

4. VOĐENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Članak 5.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su medicinsku dokumentaciju vezanu uz provođenje ugovorene zdravstvene zaštite za osigurane osobe (povijesti bolesti, otpusna pisma i dr.) sastavljati prema pravilima struke te su obvezni, osim podataka koji se odnose na zdravstveno stanje osigurane osobe, sastavljati dokumentaciju koja sadrži ime, prezime i datum rođenja osigurane osobe, naziv zdravstvene ustanove u kojoj je osiguranoj osobi pružena zdravstvena zaštita, faksimil i potpis ovlaštenog zdravstvenog radnika koji je osiguranu osobu liječio te da će biti ovjerena pečatom zdravstvene ustanove odnosno ordinacije privatne prakse.

5. PROVOĐENJE UGOVORENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

5.1. Redovne izmjene ugovora tijekom ugovornog razdoblja

Članak 6.

Sva pitanja iz ugovornog odnosa o pružanju zdravstvene zaštite koja bi imala za posljedicu izmjenu ili dopunu ugovora uređivat će se dodacima ugovoru.

U slučaju promjene cijena zdravstvene zaštite utvrđene Odlukom o ugovaranju tijekom ugovornog razdoblja novčani iznosi cijena zdravstvene zaštite iz ugovora neće se mijenjati dodacima ugovoru već će se novoutvrđeni iznosi cijena, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih tijela, neposredno primjenjivati od dana primjene izmijenjenih odredaba Odluke o ugovaranju.

5.2. Rješavanje prijepornih pitanja

Članak 7.

Zavod i ugovorni subjekti Zavoda će sva prijeporna pitanja proizišla iz ugovornog odnosa rješavati dogovorno.

Zavod i ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da će u slučaju nemogućnosti dogovora prijeporna pitanja rješavati putem arbitraže, osim u slučajevima ugovorom propisanog trenutačnog raskida ugovora.

Arbitražu iz stavka 2. ovog članka sačinjavaju dva predstavnika Zavoda, jedan predstavnik nadležne komore i jedan predstavnik ugovornog subjekta Zavoda.

Predsjednika arbitraže imenuje ministar nadležan za zdravstvo.

Ugovorne strane suglasne su da pokretanje postupka pri arbitraži ne prekida rok utvrđen za raskid ugovora, osim ako se ugovorne strane nakon donijete odluke arbitraže ne dogovore drukčije.

Ugovorne strane suglasne su da odluka arbitraže obvezuje ugovorne strane.

Ugovorna strana nezadovoljna odlukom arbitraže može u roku od 30 dana od dana donošenja odluke pokrenuti sudski spor pri nadležnom sudu.

Članak 8.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se o svojoj namjeri raskida ugovora pisano obavijestiti Zavod, odmah, a najkasnije 60 dana prije dana s kojim namjerava raskinuti ugovor.

Članak 9.

Odredbe članka 2. do 9. ovih Općih uvjeta u svezi s pravima i obvezama ugovornih subjekata Zavoda obvezuju Zavod i ugovorne subjekte Zavoda na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

III. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE DJELATNOSTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.1. Osiguranje zamjene

Članak 10.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da će u slučaju svoje spriječenosti, odnosno spriječenosti svojih radnika u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu te unaprijed, odnosno odmah po saznaju o tome izvijestiti područnu službu Zavoda nadležnu prema sjedištu ordinacije, odnosno privatne prakse ustanove odnosno trgovačkog društva putem tiskanice koja je sastavni dio Općih uvjeta.

Članak 11.

Ugovorni subjekti Zavoda uključeni u mrežu HZZO-a osiguravaju zamjenu sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

1.2. Dežurstvo i pripravnost

Članak 12.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti provode dežurstva i pripravnosti sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

1.3. Osiguranje potrebnih lijekova i potrošnog materijala

Članak 13.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju potrebne lijekove i potrošni materijal sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Za lijekove iz stavka 1. ovog članka Zavod se obvezuje platiti ugovornom subjektu Zavoda cijenu lijeka utvrđenu Osnovnom listom lijekova, a na osnovi ispostavljenog računa i obrazloženja o medicinskoj opravdanosti primjene lijeka.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u svakom trenutku na zahtjev ovlaštenog radnika Zavoda omogućiti uvid u dokumentaciju o izvršenoj nabavi potrošnog materijala, odnosno lijekova.

1.4. Propisivanje lijekova

Članak 14.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su prilikom propisivanja lijekova pridržavati se odredaba članka 22. Odluke o ugovaranju.

1.5. Recepti, uputnice i nalozi za sanitetski prijevoz

Članak 15.

Zavod se obvezuje za svaki ugovorni subjekt Zavoda, prema ugovorenoj vrsti djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba, izdavati za tromjesečna razdoblja, potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata, uputnica i naloga za sanitetski prijevoz, utvrđenih u članku 21. Odluke o ugovaranju.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se pratiti broj izdanih uputnica za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu po osiguranim osobama na posebnim tiskanicama dnevnih i mjesečnih izvješća.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da će na tiskanicama recepata, uputnica i naloga za sanitetski prijevoz, kao i na svim drugim propisanim tiskanicama na osnovi kojih se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu upisivati sve tražene podatke i to točno, punim nazivom, čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje, odnosno računalnim ispisom.

Ugovorni subjekti Zavoda prilikom pružanja zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezuju se da će tiskanicu uputnice osiguranoj osobi izdati za najbliži ugovorni subjekt Zavoda, u pravilu, prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe koji ima ugovorenu traženu zdravstvenu zaštitu sa Zavodom i koji s obzirom na cjelokupno zdravstveno stanje osigurane osobe istu može pružiti, te da će na tiskanici uputnice upisati točan naziv i adresu ugovornog subjekta Zavoda kamo upućuje osiguranu osobu i datum izdavanja uputnice.

Zavod se obvezuje da će ugovornim subjektima Zavoda na osnovi pisanog zahtjeva i obrazloženja ugovornog subjekta Zavoda te uz suglasnost ovlaštenog radnika područne službe Zavoda, u medicinski opravdanim slučajevima, odobriti izdavanje dodatne količine tiskanica uputnica, recepata i naloga za sanitetski prijevoz.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su pogrešno ispunjene tiskanice recepata, uputnica i naloga za sanitetski prijevoz vratiti područnoj službi Zavoda uz propisano izvješće.

1.6. Organiziranje prikupljanja laboratorijskih uzoraka

Članak 16.

Ugovorni subjekti Zavoda mogu dogovorno s medicinsko-biokemijskim laboratorijem, koji provodi laboratorijske usluge na razini primarne zdravstvene zaštite na području ugovornog subjekta Zavoda, u ordinaciji doktora medicine rada, doktora medicine, odnosno privatnog zdravstvenog radnika organizirati vađenje krvi, odnosno prikupljanje laboratorijskih uzoraka.

Medicinsko-biokemijski laboratorij iz stavka 1. ovog članka obvezuje se za vađenje krvi, odnosno prikupljanje laboratorijskih uzoraka osigurati odgovarajući broj vacutainera, odnosno drugoga odgovarajućeg potrošnog materijala, kao i dnevni prijevoz prikupljenih uzoraka iz ordinacije ugovornih subjekata iz stavka 1. ovog članka.

1.7. Izvješća

Članak 17.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su za ugovorene djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju.

Radi praćenja rada, ugovorni subjekti Zavoda u provedbi specifične zdravstvene zaštite radnika obvezni su voditi dnevna izvješća prema šiframa iz Pravilnika o standardima te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća i dostavljati ih područnoj službi Zavoda najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezuju se da će voditi dnevna izvješća prema šiframa iz Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Popis postupaka) i Odluke o osnovama za ugovaranje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Popis PPTP) te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća i dostavljati ih područnoj službi Zavoda najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Dnevna i mjesečna izvješća ispunjavaju se na posebnim tiskanicama koje utvrđuje Zavod.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u mjesečno izvješće unijeti i podatke o utrošku novčanih sredstava za lijekove iz članka 14. ovih Općih uvjeta.

Članak 18.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su nakon priključenja na centralni zdravstveni informatički sustav Hrvatske (CEZIH) iz članka 48. Odluke o ugovaranju, izvješća dostavljati u elektronskom obliku.

1.8. Ispostavljanje računa

Članak 19.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su na magnetskom mediju i u originalnom obliku uz priloženu dokumentaciju ispostavljati Zavodu račune za obavljene usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu sukladno ovim Općim uvjetima, Pravilnikom o standardima i Odluci o ugovaranju, kao i Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA POJEDINE DJELATNOSTI ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU NA PRIMARNOJ RAZINI

2.1. Djelatnost medicine rada

2.1.1. Specifična zdravstvena zaštita radnika

Članak 20.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi specifične zdravstvene zaštite radnika obavljaju liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja radne sposobnosti, praćenje zdravstvenog stanja radnika, preventivne preglede radnika s obzirom na spol, dob i uvjete rada te pojavu profesionalne bolesti i ozljede na radu, davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, organizaciji rada i zaštitnim sredstvima, praćenje i analizu pobola s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, stalnu skrb o boljoj prilagođenosti rada, uključujući vrijeme, način i uvjete rada, sudjelovanje u obavješćivanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju iz zaštite zdravlja na radu, sigurnosti na radu i organizacije rada, ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu radi zaštite radnika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vezi s radom, promociju zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje, sudjelovanje u mjerama profesionalne rehabilitacije radnika te provođenje dijagnostičkih postupaka radi utvrđivanja profesionalnih bolesti.

Članak 21.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi specifične zdravstvene zaštite radnika obavljaju preglede radnika sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada i Pravilniku o izradi procjene opasnosti, za one osigurane slučajeve za koje je poslodavac uputio radnika na pregled za poslove s posebnim uvjetima rada temeljem tiskanice uputnice propisane Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

Za obavljene preglede iz stavka 1. ovog članka ugovorni subjekti Zavoda izdaju svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika propisane Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

Za obavljeni pregled prije zasnivanja radnog odnosa na poslove s posebnim uvjetima rada ugovorni subjekti Zavoda obvezni su poslodavcu ispostaviti pojedinačni račun, s tim da je Zavod obvezan vratiti trošak obavljenog pregleda u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva poslodavca za povrat i dokaza o zapošljavanju radnika.

Za obavljeni pregled (periodički i kontrolni) radnika raspoređenog, odnosno koji se raspoređuje na poslove s posebnim uvjetima rada ugovorni subjekti Zavoda obvezni su Zavodu ispostaviti pojedinačni račun.

2.1.2. Laboratorijska dijagnostika

Članak 22.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su provoditi za osigurane osobe laboratorijske pretrage i usluge u laboratorijskoj dijagnostici u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti radnika utvrđene odredbom članka 12. Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik o standardima).

2.1.3. Praćenje bolovanja

Članak 23.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u djelatnosti medicine rada, pri određivanju dužine trajanja bolovanja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti postupati prema pravilima liječničke struke i pridržavati se odredaba Pravilnika o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (u daljnjem tekstu: Pravilnik o bolovanju) vodeći pri tome računa o obliku i tijeku bolesti, općem stanju i tjelesnoj kondiciji osiguranika te o radnim uvjetima i zahtjevima radnog mjesta osiguranika.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u djelatnosti medicine rada pratiti ukupnu stopu bolovanja za koju se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava Zavoda na tiskanici »Izvješće o stopi bolovanja«, koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Radi praćenja bolovanja i pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera u slučaju izrazitijeg porasta stope bolovanja, koja bi se mogla odraziti na planirane izdatke Zavoda prema toj osnovi, a u skladu s ugovornim obvezama ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se u djelatnosti medicine rada voditi računa da prosječna ukupna stopa bolovanja zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, iskazana po tromjesečnim razdobljima tijekom godine za svaki tim, neće biti viša od 0,35% te se za nastala prekoračenja obvezuju priložiti obrazloženje.

2.2. Opća/obiteljska medicina

Članak 24.

Ugovorni subjekti Zavoda uključeni u mrežu HZZO-a obvezni su postupati u provođenju obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu u djelatnosti opće/obiteljske medicine sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

2.3. Patronažna zdravstvena zaštita

Članak 25.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezni su postupati u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

2.4. Zdravstvena njega u kući bolesnika

Članak 26.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezni su postupati u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

2.5. Laboratorijska dijagnostika

Članak 27.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezni su postupati u djelatnosti laboratorijske dijagnostike sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

2.6. Ljekarništvo

Članak 28.

Ugovorni subjekti Zavoda uključeni u mrežu HZZO-a obvezni su postupati u provođenju obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu u djelatnosti ljekarništva sukladno Općim uvjetima ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

2.7. Djelatnost hitne medicine

Članak 29.

Odredbe članka 2. do 21. te od 26. do 30. ovih Općih uvjeta, u dijelu koji se odnose na opće uvjete ugovora, prava i obveze ugovornih subjekata Zavoda u provedbi zdravstvene zaštite za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, opskrbu tiskanicama uputnica, recepata i naloga za sanitetski prijevoz, vođenje evidencija i dostavljanje izvješća, ispostavljanje računa, osiguravanje lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova, i druge odgovarajuće odredbe primjenjuju se i na ustanove koje provode djelatnost hitne medicine.

2.8. Djelatnost psihologije

Članak 30.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi specifične zdravstvene zaštite radnika provode ugovorenu djelatnost psihologije u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti, a temeljem uputnice nadležnog doktora specijaliste medicine rada.

Djelatnost iz stavka 1. ovog članka provodi ugovorni psiholog najbliži ordinaciji nadležnog doktora specijaliste medicine rada, odnosno u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu i privatnoj praksi iz stavka 1. ovog članka ordinaciji nadležnog doktora specijaliste medicine rada.

2.9. Djelatnost radiologije

Članak 31.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi specifične zdravstvene zaštite radnika provode djelatnost radiologije temeljem uputnice nadležnog doktora specijaliste medicine rada.

2.10. Djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvenu zaštitu – konzultacije

Članak 32.

Ugovorni subjekti Zavoda u provedbi specifične zdravstvene zaštite radnika provode konzultativnu djelatnost medicinsko-biokemijske dijagnostike, radiologije, otorinolaringologije, oftalmologije, neurologije, psihijatrije, interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije temeljem uputnice nadležnog doktora specijaliste medicine rada.

IV. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA I BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE DJELATNOSTI SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.1. Obveze ugovornih subjekata Zavoda

Članak 33.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su provoditi ugovorenu specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, a unutar najviše 40 radnih sati tjedno, po doktoru specijalistu, odnosno po ordinacijama specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostičkim jedinicama koji provode ugovorenu zdravstvenu zaštitu.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su uskladiti radno vrijeme svih ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkih jedinica s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Naredbe i Pravilnika o radnom vremenu.

Ustanova koja provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezna je provoditi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu kroz 24 satno radno vrijeme u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 34.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su pri provođenju ugovorene zdravstvene zaštite pridržavati se utvrđenih postupnika predlaganja pojedinih dijagnostičkih postupaka.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da neće financirati klinička ispitivanja lijekova i znanstvene projekte iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da će Zavodu dostaviti rješenje ministra nadležnog za zdravstvo za provođenje kliničkih ispitivanja lijekova i znanstvenih projekata.

1.2. Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite

Članak 35.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su osiguranu osobu upućenu radi korištenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite primiti na specijalističko-konzilijarnu, odnosno dijagnostičku obradu koju ima ugovorenu sa Zavodom odmah, a najkasnije u rokovima propisanim člankom 28. Odluke o ugovaranju računajući od dana kad im se osigurana osoba s uputnicom izabranog ugovornog doktora opće/obiteljske medicine ili nadležnog doktora specijaliste medicine rada prvi put javila.

Ustanova koja provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezna je osiguranu osobu upućenu radi korištenja bolničke zdravstvene zaštite koju ima ugovorenu sa Zavodom primiti odmah, a najkasnije u rokovima propisanim člankom 29. Odluke o ugovaranju računajući od dana kad joj se osigurana osoba s uputnicom izabranog ugovornog doktora opće/obiteljske medicine prvi put javila.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. i 2. ovog članka, osim zdravstvene zaštite iz članka 30. Odluke o ugovaranju (prvi specijalistički pregled) pružiti osiguranoj osobi na osnovi uputnice ugovornog izabranog doktora opće/obiteljske medicine ili nadležnog doktora specijaliste medicine rada bez obzira koji je ugovorni subjekt Zavoda naznačen na uputnici kako bi se osiguralo pravo osigurane osobe da bira ugovornog subjekta Zavoda radi korištenja specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite.

Članak 36.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su Zavodu naknaditi trošak na ime sredstava koje je Zavod vratio osiguranoj osobi za obavljeni prvi specijalistički pregled u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, neugovornom trgovačkom društvu odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u slučajevima kada osiguranoj osobi, koja im je upućena od strane izabranog ugovornog doktora opće/obiteljske medicine ili nadležnog doktora specijaliste medicine rada, nisu osigurali prvi specijalistički pregled u roku od 15 dana od dana njezinog prvog javljanja ugovornom subjektu Zavoda.

Ugovorne strane su suglasne da se osim u slučaju iz stavka 1. ovog članka i u drugim slučajevima nepridržavanja preuzetih ugovornih obveza u svezi pružanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu primijene odredbe članka 6. ovih Općih uvjeta.

Članak 37.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u slučaju kada nakon obavljenog specijalističkog pregleda indiciraju potrebu za dodatnom specijalističkom obradom, osiguranoj osobi ugovoriti termine za specijalističke preglede, odnosno dijagnostičke postupke koje ugovorni subjekti Zavoda imaju ugovorene sa Zavodom.

1.3. Racionalna farmakoterapija

Članak 38.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su prilikom davanja nalaza, mišljenja i preporuke koje daju doktoru primarne zdravstvene zaštite glede farmakoterapije, pridržavati se potvrđenih kliničkih smjernica, te voditi računa o načelima racionalne farmakoterapije.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su osigurati na faksimilu jasno vidljiv identifikacijski broj dodijeljen od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su propisivati, odnosno primjenjivati lijekove utvrđene Osnovnom listom lijekova, te lijekove utvrđene Dopunskom listom lijekova sukladno propisima Zavoda i to u pravilu samo one koji su indicirani za liječenje u okviru djelatnosti doktora specijalista koji ih propisuje, odnosno primjenjuje u liječenju.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su prilikom preporučivanja farmakoterapije osiguranoj osobi na medicinskoj dokumentaciji upisati tekst: »Umjesto preporučenog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama.«.

Članak 39.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su prilikom primjene lijekova u liječenju osiguranim osobama pridržavati se odredaba članka 9. Odluke o ugovaranju.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezuju se da neće osiguranoj osobi koja je uključena u klinička ispitivanja lijekova primijeniti lijekove i dijagnostičke postupke koji su vezani uz ta klinička ispitivanja, na teret obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA IZVANBOLNIČKE SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2.1. Obveze ugovornih subjekata Zavoda

Članak 40.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u slučaju spriječenosti svojih radnika, doktora specijalista, u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, a kada spriječenost traje duže od 15 dana o tome izvijestiti nadležnu područnu službu Zavoda.

2.2. Izvješća

Članak 41.

Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su radi praćenja ugovorene i izvršene specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite redovito i uredno voditi za ugovorene djelatnosti svu potrebnu dokumentaciju i dnevna izvješća po ordinacijama specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkim jedinicama.

Ustanova, odnosno privatni zdravstveni radnik obvezni su radi praćenja ugovorenih i izvršenih usluga fizikalne terapije u kući, redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, po svakom ugovorenom zdravstvenom radniku te voditi dnevno izvješće o broju i vrsti postupaka pružene fizikalne terapije u kući po osiguranim osobama.

3. OPĆI UVJETI UGOVORA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNOM ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM

3.1. Obveze ustanove

Članak 42.

Ugovorni subjekt Zavoda koji provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezuje se voditi računa o racionalnom izdavanju lijekova utvrđenih Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova iz bolničke ljekarne po klinikama, zavodima i odjelima, odnosno voditi evidenciju o utrošenim lijekovima po osiguranim osobama.

Ugovorni subjekt Zavoda koji provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezuje se osiguranoj osobi, radi nastavka liječenja, prilikom otpusta, a do završetka terapije, osigurati lijekove utvrđene Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova sukladno propisima Zavoda koji se mogu primjenjivati samo u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Ugovorni subjekt Zavoda koji provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezuje se najmanje 7 dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi propisati sva potrebna pomagala koja će koristiti nakon izlaska iz bolničke zdravstvene ustanove, a prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ugovorni subjekt Zavoda koji provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezuje se najkasnije dan prije otpuštanja osigurane osobe s bolničkog liječenja, kada se radi o teškom bolesniku za kojeg je potrebno utvrditi uvjete i način daljnjeg pružanja zdravstvene zaštite kod kuće, izvijestiti njezinog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite o datumu otpusta iz bolnice.

Kada se utvrdi da je nužno daljnje liječenje osigurane osobe Zavoda u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu u kojoj se provode složeniji ili najsloženiji postupci, ista se obvezuje pravovremeno osigurati premještaj osigurane osobe radi provođenja kontinuiranog liječenja.

Ugovorni subjekt Zavoda koji provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezuje se u skladu s pravilima struke i općim aktima Zavoda, ako za to postoji medicinska indikacija, osigurati pravovremeni smještaj osigurane osobe u specijalnoj bolnici – ugovornom subjektu Zavoda koji provodi potrebnu bolničku zdravstvenu zaštitu.

3.2. Izvješća

Članak 43.

Ugovorni subjekt Zavoda koji provodi ugovorenu bolničku zdravstvenu zaštitu obvezuje se redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju radi potrebe praćenja izvršenja rada:

– za bolničko liječenje: temperaturnu listu i povijest bolesti

– za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu: dnevno izvješće o izvršenom radu po specijalističkim ordinacijama

– za specijalističku dijagnostiku: dnevno izvješće o izvršenom radu po dijagnostičkim jedinicama

– za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – dnevnu bolnicu: dnevno izvješće o izvršenom radu po djelatnostima

Ugovorni subjekt Zavoda koji posjeduje ovjereni elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, može izvješća iz stavka 2. ovog članka dostaviti Zavodu na magnetskom mediju uz uvjet da su podaci dani u formatu propisanih tiskanica.

V. ZDRAVSTVENA DJELATNOST NA RAZINI ZDRAVSTVENIH ZAVODA

1. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1.1. Obveze ustanove

Članak 44.

Ugovorni subjekt Zavoda obvezuje u slučaju spriječenosti svojih radnika, doktora medicine u obavljanju ugovorenih zdravstvenih djelatnosti osigurati zamjenu, a kada spriječenost traje duže od 15 dana obvezni su o tome izvijestiti nadležnu područnu službu Zavoda.

2. OPĆI UVJETI UGOVORA ZA POJEDINE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

2.1. Primarna razina zdravstvene zaštite

2.1.1. Izvješća

Članak 45.

Ugovorni subjekt Zavoda na primarnoj razini zdravstvene zaštite obvezuje se zbog praćenja izvršenja rada za svaki tim posebice uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, dnevna izvješća, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća na za to propisanim tiskanicama i dostavljati ih najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec nadležnoj područnoj službi Zavoda.

2.1.2. Uputnice

Članak 46.

Zavod se obvezuje osigurati ugovornom subjektu Zavoda potreban broj brojčano označenih tiskanica uputnica utvrđenih u članku 12. Pravilnika o standardima.

Ugovorna ustanova Zavoda se obvezuje da će njezini radnici doktori medicine prilikom izdavanja uputnica osiguranim osobama se pridržavati odredaba članka 16. stavka 3., 4. i 6. ovih Općih uvjeta.

Ugovorna ustanova se obvezuje za svoje radnike, doktore medicine pratiti broj izdanih uputnica za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu po osiguranim osobama na posebnim dnevnim i mjesečnim izvješćima.

2.2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

2.2.1. Obveze ustanove

Članak 47.

Ugovorni subjekt Zavoda na specijalističko-konzilijarnoj razini zdravstvene zaštite obvezni su provoditi ugovorenu specijalističko-konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu, a maksimalno unutar 40 radnih sati tjedno po radniku ustanove.

Ugovorna ustanova se obvezuje uskladiti radno vrijeme svih ordinacija specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkih jedinica s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Naredbe i Pravilnika o radnom vremenu.

2.2.2. Izvješća

Članak 48.

Ugovorni subjekt Zavoda se obvezuje radi praćenja ugovorene i izvršene specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite redovito i uredno voditi svu potrebnu dokumentaciju, te voditi dnevno izvješće o izvršenom radu po ordinacijama specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, odnosno dijagnostičkim jedinicama za ugovorene djelatnosti.

VI. IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Članak 49.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta, Zavod će iste dostaviti ugovornim subjektima Zavoda kako bi ih priložili ugovoru kao njegov sastavni dio te se radi prihvaćanja tih Općih uvjeta neće sklapati dodaci ugovoru.

Izmjene i dopune Općih uvjeta iz stavka 1. ovog članka obvezuju ugovorne subjekte Zavoda od dana kada su ih ugovorni subjekti Zavoda zaprimili.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

U provođenju i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu osiguranih osoba iz članka 8., 9. i 10. Zakona, sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Zakona i odredbama ovih Općih uvjeta odgovarajuće se primjenjuju odredbe općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje nisu u suprotnosti s odredbama općih akata Zavoda.

Članak 51.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«, te se primjenjuju osmog dana od dana objave.

Članak 52.

Danom početka primjene ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (»Narodne novine« broj 56/08.).

Klasa: 025-04/09-01/2

Urbroj: 339-01-01-09-2

Zagreb, 5. veljače 2009.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
mr. Dubravka Jadro, v. r.