Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

NN 25/2009 (25.2.2009.), Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

HRVATSKI SABOR

536

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Proglašavam Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. veljače 2009. godine.
Klasa: 011-01/09-01/03
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 18. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON

O OSNIVANJU HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar) kao javna ustanova u području poljoprivrede, hrane i ruralnog razvoja.

(2) Sjedište Centra je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Centar ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Članak 3.

Djelatnost Centra čine sljedeći poslovi i zadaci:

– istraživanja u području biotehničkih znanosti, polju agronomija i srodnim poljima, osobito usmjerena na nove proizvode, održive sustave gospodarenja, obnovljive izvore energije, agroekološke tehnologije u proizvodnji te na utjecaje poljoprivrede u očuvanju i unapređenju okoliša,

– istraživanja ekonomike poljoprivrede, ekonomike u preradi poljoprivrednih proizvoda i u proizvodnji hrane, ruralnog prostora i razvoja te sociologije sela, osobito usmjerena na agrarnu i ruralnu politiku EU, na izradu podloga za ocjenu i donošenje mjera agrarne i prehrambene politike i politike ruralnog razvoja te na tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i čimbenike povećanja konkurentnosti,

– istraživanje čimbenika kakvoće grožđa i vina, te mogućnosti i načina unapređenja njihove kakvoće te vinogradarsko-vinarskog sektora,

– istraživanja u području voćarstva, maslinarstva i povrćarstva,

– istraživanje čimbenika kakvoće maslinovog ulja,

– poslovi iz članka 63. stavka 1. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05.),

– poslovi iz članka 35. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.),

– poslovi iz članka 7. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.),

– ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i izrada preporuka prihvatljive gnojidbe,

– kemijska analiza organskih i mineralnih gnojiva te poboljšivača tla,

– poslovi iz članka 4. stavka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05. i 35/08.),

– zasnivanje i održavanje matičnjaka reprodukcijskog materijala, introdukcija sorti i podloga, podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka te provođenje klonske selekcije,

– analiza, pretraga i ocjenjivanje grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,

– donošenje rješenja o doslađivanju mošta i masulja te specijalnih vina; o stavljanju u promet grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina; izdavanje svjedodžbi o kakvoći vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina koja se izvoze ili uvoze, te svjedodžbi i mišljenja o kakvoći mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina u inspekcijskom nadzoru,

– kemijska analiza vode za navodnjavanje,

– vođenje vinogradarskog katastra, upisnika nasada voćnjaka i informacijskog sustava onečišćenoga poljoprivrednog zemljišta,

– tehnička ispitivanja i analize predmeta opće uporabe biljnog podrijetla,

– poljoprivredna proizvodnja i primarna prerada,

– stručna usavršavanja poljoprivrednika, širenje znanja i suradnja s gospodarskim sektorom,

– stručno i poslovno savjetovanje, organizacija stručnih i znanstvenih savjetovanja,

– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana uz temeljnu djelatnost,

– obavljanje drugih poslova i zadataka određenih posebnim propisima iz područja djelatnosti Centra.

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti tijela Centra te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra uređuju se Statutom.

(2) Djelatnost Centra obavlja se kroz ustrojstvene jedinice.

(3) Centar može osnivati podružnice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 5.

(1) Tijela Centra su Upravno vijeće i ravnatelj.

(2) Centar može imati i druga tijela čiji se sastav, način osnivanja i djelokrug utvrđuju Statutom.

Članak 6.

(1) Centrom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), na prijedlog Ministarstva, a jednog člana nakon konstituiranja imenuje Radničko vijeće.

(3) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

(5) Način rada Upravnog vijeća propisuje se Statutom.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće vodi financijsku i poslovnu politiku Centra.

(2) Upravno vijeće donosi:

– Statut, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,

– opći akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

– opći akt o plaćama djelatnika Centra,

– godišnji program rada, razvojne planove, planove preustroja i racionalizacije te nadzire njihovo izvršavanje,

– financijski plan,

– ostale akte u skladu s ovim Zakonom i Statutom.

(3) Upravno vijeće odlučuje o:

– proračunu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva,

– osnivanju podružnica Centra,

– imenovanju i razrješenju ravnatelja te raspisivanju natječaja za njegov izbor,

– prijedlozima promjene djelatnosti Centra,

– financijskom i godišnjem obračunu,

– o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine te drugim poslovima ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od iznosa utvrđenog Statutom, u skladu sa člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona,

– o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

(4) Upravno vijeće daje Ministarstvu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima u skladu sa Statutom te predlaže osnivaču statusne promjene.

Članak 8.

(1) Radom Centra rukovodi ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

(3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine.

(4) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata.

(5) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja te uvjeti za imenovanje ravnatelja pobliže se propisuju Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj:

– rukovodi Centrom,

– zastupa i predstavlja Centar i odgovoran je za njegov rad,

– u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovim Zakonom i Statutom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Centra,

– predlaže Upravnom vijeću donošenje akata iz njegove nadležnosti,

– izvršava odluke Upravnog vijeća,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika Centra,

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Centra Upravnom vijeću i Ministarstvu,

– obavlja i druge poslove koji su mu Statutom ili drugim općim aktom stavljeni u nadležnost.

Članak 10.

(1) Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, zaposlenih u Centru, koje imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

(2) Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Statutom.

Članak 11.

(1) Sredstva za poslovanje i rad Centar pribavlja obavljanjem djelatnosti i iz državnog proračuna.

(2) Centar može stjecati sredstva i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 12.

Centar je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog zakonodavstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom zakonodavstvu.

Članak 13.

(1) Centar ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom.

(2) Centar ne može bez suglasnosti Ministarstva ugovoriti druge poslove čija vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom.

(3) Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća ugovoriti poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, te druge poslove ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od iznosa utvrđenog Statutom.

(4) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

(5) Za gubitke nastale poslovanjem, kao i za druge svoje obveze, Centar odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 14.

(1) Do imenovanja ravnatelja poslove rukovođenja Centrom obavljat će privremeni ravnatelj, u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona o ustanovama, kojeg imenuje ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Centra te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

(3) Privremeni ravnatelj će u roku od 30 dana od njegovog imenovanja sazvati Upravno vijeće.

(4) Mandat privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, u skladu s odredbama ovoga Zakona i Statuta.

Članak 15.

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada će imenovati članove Upravnog vijeća, koje je dužno u roku od 30 dana od imenovanja donijeti Statut i druge akte potrebne za rad Centra.

Članak 16.

(1) Centar započinje s radom danom upisa u sudski registar, nakon donošenja akata iz članka 7. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Danom upisa Centra u sudski registar prestaju s radom Zavod za voćarstvo, Zavod za tlo, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo te Ustanova Stanica za južne kulture Dubrovnik, a njihovu imovinu, sredstva, prava i obveze, poslove te djelatnike kao pravni sljednik preuzima Centar.

(3) Mandat ravnatelja ustanova iz stavka 2. ovoga članka prestaje imenovanjem ravnatelja u skladu s odredbama ovoga Zakona i Statuta.

(4) Mandat predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova iz stavka 2. ovoga članka prestaje imenovanjem Upravnog vijeća u skladu sa člankom 6. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) Postupak preuzimanja iz stavka 2. ovoga članka pobliže se utvrđuje Statutom.

Članak 17.

Danom upisa Centra u sudski registar:

– u Zakonu o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03.) u članku 1. riječi: »Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo«. U članku 1., članku 17. stavcima 1. i 3., članku 23. stavku 4., članku 29. stavku 1., članku 32. stavku 3., članku 37. stavcima 1. i 3., članku 48. stavku 4., članku 51. stavku 2., članku 54. stavcima 1., 2., 3. i 5., članku 62. stavku 1., članku 63. stavcima 1. i 3., članku 67. točki 8., članku 69. stavku 1., članku 72. stavku 2. i članku 73. stavcima 1. i 4. riječ: »Zavod« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »Centar« u odgovarajućem padežu. U članku 18. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. U članku 63. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.;

– u Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05.) u članku 14. stavku 2. riječi: »Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod za zaštitu bilja)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo«. U članku 34. stavku 1. riječi: »Zavod za zaštitu bilja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo«;

– u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05. i 35/08.) u članku 4. stavku 3. i članku 52. stavku 1. riječi: »Zavod za voćarstvo« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo« u odgovarajućem padežu;

– u Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 70/05.) naslov članka 63. mijenja se i glasi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo«, u stavku 1. riječi: »Zavod, koji je osnovalo Ministarstvo prema odredbama Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. i 47/99.),« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)«, a u stavcima 2. i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Centar«;

– u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08.) u članku 7. stavku 2. riječi: »Zavod za tlo (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)«. U članku 8. stavku 2., članku 9. stavku 2., članku 10. stavcima 1. i 2., članku 11. stavcima 2. i 3. i članku 73. stavku 1. riječ: »Zavod« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »Centar« u odgovarajućem padežu.

Članak 18.

(1) Danom upisa Centra u sudski registar prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (»Narodne novine«, br. 22/96., 85/96., 11/97., 48/00. i 96/03.), Uredba o osnivanju Zavoda za voćarstvo (»Narodne novine«, br. 100/01.), Uredba o osnivanju Zavoda za tlo (»Narodne novine«, br. 100/01.) te Rješenje o osnivanju Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske klasa: 011-02/94-01/91, urbroj: 525-01-94-01 od 14. 7. 1994 i klasa: 011-02/00-01/4, urbroj: 525-01-00-01 od 4. svibnja 2000.

(2) Opći akti ustanova iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi do stupanja na snagu općih akata iz članka 7. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/09-01/01

Zagreb, 13. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.