Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

NN 25/2009 (25.2.2009.), Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

544

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, broj 85/08 i 110/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU STJECANJA PRAVA NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI POJAČANE BRIGE I NJEGE DJETETA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za stjecanje prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja i posvojitelja na rad u skraćenom radnom vremenu radi potrebne pojačane brige i njege djeteta do njegove navršene 3. godine života.

Članak 2.

Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu iz članka 1. ovoga Pravilnika zaposleni i samozaposleni roditelj i posvojitelj (u daljnjem tekstu: roditelj) može ostvariti nakon što je za dijete, za koje traži pravo na rad u skraćenom radnom vremenu, u cijelosti iskorišteno pravo na roditeljski dopust.

Pod skraćenim radnim vremenom prema odredbama ovoga Pravilnika podrazumijeva se rad s polovicom punog radnog vremena.

Članak 3.

Smatra se da je djetetu potrebna pojačana briga i njega iz članka 1. ovoga Pravilnika u slučajevima sljedećih bolesti, odnosno stanja djeteta:

Šifra MKB

10. revizija

1.

tuberkuloza (svi oblici primarne i postprimarne tuberkuloze bez obzira na lokaciju)

A15-A19

2.

sifilis i njegove posljedice

A65-A69

3.

posljedice akutnog encefalitisa razne etiologije

G04-G05

4.

sve vrste malignih neoplazmi, uključujući i leukemiju

C00-C97

5.

bronhijalna astma i astimatiformni bronhitis

J40-J47

6.

stanja prouzrokovana atireoidizmom i hipotireoidizmom, kongenitalne ili stečene etiologije

E00-E03

7.

šećerna bolest

E10-E14

8.

kongenitalne hemolitičke anemije

D55-D59

9.

policitemija

D75

10.

hemofilija

D66-D68

11.

duševna zaostalost

F70-F79

12.

cerebralna dječja paraliza (svi oblici)

G80-G83

13.

bolesti motornih neurona i mišićne distrofije

G70-G71

14.

sljepilo

H54

15.

gluhonijemost

H91.3

16.

kongenitalna i kronična srčana oboljenja

Q20-Q24

17.

suženje jednjaka nakon korozije

K20

18.

ciroza jetre

K74

19.

cistična fibroza

E84

20.

bubrežna insuficijencija

N17 – N18

21.

kronična upala bubrega

N00-N12

22.

opstruktivna i refluksna uropatija

N13

23.

upalne reumatske bolesti

M00-M13

24.

kronični osteomielitis i periostitis

M86

25.

urođene i stečene malformacije kostiju i mišića

Q65-Q79.

26.

imunodeficijencija

D80-D84

27.

crijevne malapsorcije

K90

Iznimno od stavka 1. ovoga članka roditelj može ostvariti pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta kod kojeg postoje druge bolesti i stanja koja nisu utvrđena u stavku 1. ovoga članka, a s obzirom na opće zdravstveno stanje djeteta.

Članak 4.

Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu može ostvariti samo jedan od roditelja pod uvjetom da oba roditelja imaju status zaposlenog i samozaposlenog roditelja s punim radnim vremenom, te zaposleni i samozaposleni roditelj koji sam brine i njeguje dijete iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka roditelj može ostvariti i u slučaju da drugi roditelj koristi za drugo dijete jedno od prava utvrđenih Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti roditelj pod uvjetom da drugi roditelj koji nema status zaposlene i samozaposlene osobe nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu.

Roditelj može ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka ako kod drugog roditelja, koji nema status zaposlene ili samozaposlene osobe, postoje okolnosti utvrđene člankom 18. stavkom 2. podstavkom 1. do 3. Zakona.

Članak 5.

Pravo iz članka 1. ovoga Pravilnika roditelj ne može ostvariti dok koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ili prava na rad u skraćenom radnom vremenu po drugoj osnovi utvrđenoj Zakonom.

Pravo iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ostvariti roditelj, odnosno prestaje mu to pravo za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

Članak 6.

Potrebu pojačane brige i njege djeteta u slučajevima iz članka 3. ovoga Pravilnika, kao i dužinu trajanja pojačane brige i njege utvrđuje nadležno liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite djeteta.

Liječničko povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka daje i ocjenu psihofizičkog stanja roditelja koji ne može pružati pojačanu brigu i njegu djetetu u slučaju iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i o postojanju okolnosti vezanih uz zdravstveno stanje drugog roditelja zbog kojih nije u mogućnosti pružati djetetu pojačanu brigu i njegu iz članka 4. stavka 4. ovog Pravilnika.

Nadležno liječničko povjerenstvo Zavoda iz stavka 1. ovoga članka o postojanju potrebe za pojačanom brigom i njegom djeteta, kao i postojanju okolnosti iz stavka 2. ovog članka donosi nalaz, mišljenje i ocjenu u sastavu i na način propisan općim aktom Zavoda o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda.

Članak 7.

Na osnovi podnijetog pisanog zahtjeva roditelja i donesenog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika roditelju djeteta izdaje se u područnom uredu Zavoda, nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta roditelja rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku.

Članak 8.

O žalbi protiv rješenja iz članka 7. ovoga Pravilnika rješava Direkcija Zavod na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda.

Žalba iz stavka 1. ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 9.

Pravo roditelja na rad u skraćenom radnom vremenu iz članka 4. ovoga Pravilnika prestaje istekom roka na koje je priznato, odnosno kad liječničko povjerenstvo, na temelju prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite djeteta, odnosno na zahtjev roditelja ocijeni da djetetu zbog promjena zdravstvenog stanja nije više potrebna pojačana briga i njega, te kada nastupe okolnosti utvrđene člankom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Roditelj je obvezan u roku od 8 dana prijaviti nadležnom područnom uredu Zavoda svaku promjenu koja utječe na gubitak prava koje ostvaruje na temelju ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega (»Narodne novine« broj 64/98).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-02/33

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 13. veljače 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.