Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

NN 25/2009 (25.2.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

549

Na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA

Članak 1.

U Pravilniku o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 86/07) članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Parcelacijski elaborati iz stavka 1. ovog članka kojima se dijeli ili spaja poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske obavezno sadrže suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište sukladno posebnom propisu«.

»Parcelacijski elaborati iz stavka 1. ovog članka kojima se dijeli poljoprivredno zemljište koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske obavezno sadrže prethodnu suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište sukladno posebnom propisu«.

Članak 2.

Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U elaboratima kojima osnovna svrha nije evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama drugim građevinama, iskazuju se podaci o ne evidentiranim i promijenjenim građevinama koje postoje na katastarskim česticama, koje su osnovnim predmetom izrade elaborata prema novom stanju«.

Članak 3.

U članku 28. iza stavka 2.dodaju se stavci koji glase:

»Geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka koji je izrađen za svrhu registracije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske obavezno sadržava suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište sukladno posebnom propisu.«

»Odredba stavka 3. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje na sve geodetske elaborate koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske«.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/09-01/05

Urbroj: 541-04-3/1-09-4

Zagreb, 18. veljače 2009.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.