Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

NN 28/2009 (4.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

614

Na temelju članka 52. stavka 7. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07) Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU DIPLOME O
MAJSTORSKOM ZVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (»Narodne novine« br. 22/02) u članku 3. stavak 1. brojevi »50x35« zamjenjuju se brojevima »353x500« i dodaju se riječi: »(format B3)«. U stavku 2. riječ »potpise« zamjenjuje se riječju: »potpis«, a riječi: »tajnika i« brišu se.

Članak 2.

U obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik, te čini njegov sastavni dio, iza riječi »majstorski ispit« dodaju se riječi: »dana _______________ godine«, a riječ »tajnik« briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/266

Urbroj: 526-12-02-01/01-09-3

Zagreb, 18. veljača 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.