Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2009.

NN 28/2009 (4.3.2009.), Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2009.

28 04.03.2009 Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2009.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

633

Na temelju članka 73. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08.), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 27. veljače 2009., donosi

ODLUKU

O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA ZA GODINU 2009.

Članak 1.

Naknada putnih troškova koja pripada osiguranim osobama i pratitelju obuhvaća:

– naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku

– naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

Članak 2.

Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkraćoj relaciji. Ako osigurana osoba rabi vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnoga prijevoznog sredstva.

Članak 3.

1) U žurnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti uporaba i skupljeg, odnosno posebnoga prijevoznog sredstva (brzi ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automobil, zrakoplov i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta.

2) Korištenje skupljeg, odnosno posebnoga prijevoznog sredstva odobrava ovlašteno tijelo Zavoda, na prijedlog nadležnog liječnika zdravstvenog osiguranja ili stručnog tijela vještačenja. Osigurana osoba kojoj je odobrena uporaba prijevoznoga sredstva iz stavka 1. ovoga članka dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.

3) Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz članka 1. ove odluke, i u slučaju kada su ukupni putni troškovi (članak 1.) manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinijim prijevoznim sredstvom.

Članak 4.

1) Naknada za troškove prehrane i izbivanja izvan mjesta prebivališta pripada u punoj ili smanjenoj svoti, ovisno o trajanju putovanja i izbivanja i iznosi 70% od dnevnice za službeno putovanje u zemlji za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka pripada u punoj svoti, ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati.

3) Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 2. ovoga članka pripada u smanjenoj svoti, i to u visini 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu.

4) Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 2. ovoga članka pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena duže od 12 sati u punoj svoti, a za ostatak vremena većeg od 12, a dužeg od 8 sati, u smanjenoj svoti.

Članak 5.

1) Vrijeme za koje pripada naknada iz članka 4. stavka 1. ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do povratka u to mjesto.

2) Polazak i povratak korištenoga prijevoznog sredstva u javnom prometu utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući u obzir mogućnost korištenja prvoga redovitog prijevoznog sredstva pri povratku.

3) U vrijeme iz stavka 1. ovoga članka ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog pregleda u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.

Članak 6.

Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljskog poduzeća, najviše do svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.

Članak 7.

Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Klasa: 041-01-09/02/3

Urbroj: 341-99-01/01-09/5

Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.