Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

NN 30/2009 (9.3.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

HRVATSKI SABOR

653

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, koji je Hrvatski sabor donio, na sjednici 20. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/17
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU

Članak 1.

U Zakonu o žigu (»Narodne novine«, br. 173/03. i 76/07.) u članku 5. stavku 1. točki 2. iza riječi: »nemaju« dodaje se riječ: »nikakav«.

Dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. znakovi koji sadržavaju ili se sastoje od oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla koji vrijede na teritoriju Republike Hrvatske, ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, u opsegu koji je predviđen propisima na temelju kojih su te oznake registrirane i koji se odnose na istu vrstu proizvoda i usluga.«

Članak 2.

U članku 6. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Na temelju podnesenog prigovora, osim ako trgovački zastupnik ili predstavnik opravda svoj postupak, znak neće biti registriran na ime trgovačkog zastupnika ili predstavnika nositelja žiga bez njegova odobrenja.«

Članak 3.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je udovoljeno svim uvjetima iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona i ako ne postoje razlozi za odbijanje registracije prema članku 5. stavku 1. ovoga Zakona, podaci iz prijave objavljuju se u »Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva« (u daljnjem tekstu: službeno glasilo Zavoda).«

Članak 4.

U članku 27. stavku 1. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. nositelj ranijeg žiga u smislu članka 6. stavka 8. ovoga Zakona.«

Članak 5.

U članku 35. stavku 1. riječi: »najkasnije tri mjeseca od datuma objave žiga« zamjenjuju se riječima: »nakon objave registriranog žiga.«

Članak 6.

Iza članka 36. dodaju se naslov i članak 36.a koji glase:

»NASTAVAK POSTUPKA

Članak 36.a

(1) Ako je podnositelj prijave za registraciju žiga ili nositelj žiga propustio u roku izvršiti neku radnju u postupku pred Zavodom čega je neposredna posljedica gubitak prava iz prijave žiga ili gubitak žiga, može podnijeti zahtjev za nastavak postupka u vezi s prijavom žiga ili žigom. Zavod će dopustiti nastavak postupka, pod uvjetom da podnositelj:

1. podnese zahtjev za nastavak postupka i izvrši sve propuštene radnje u roku iz stavka 2. ovoga članka i

2. uplati upravnu pristojbu i naknadu troškova upravnoga postupka.

(2) Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od dana saznanja za pravne posljedice iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako propuštene radnje nisu izvršene u roku iz stavka 2. ovoga članka ili ako upravna pristojba i naknada troškova upravnoga postupka nisu plaćene, smatrat će se da zahtjev za nastavak postupka nije ni podnesen, o čemu Zavod donosi zaključak.

(4) Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti ako je propušten rok:

1. iz stavka 2. ovoga članka,

2. za podnošenje zahtjeva iz članka 18. i 19. ovoga Zakona,

3. za podnošenje zahtjeva iz članka 44. ovoga Zakona,

4. za podnošenje žalbe iz članka 74.a ovoga Zakona,

5. za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku,

6. za sve radnje u postupcima pred Zavodom u kojima sudjeluje više stranaka.

(5) Ako je Zavod udovoljio zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da posljedice propuštanja roka nisu nastupile, te će se poništiti sva rješenja i zaključci koje je donio u svezi s propuštanjem.«

Članak 7.

U članku 38. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju prijenosa žiga u odnosu na samo neke od proizvoda i/ili usluga za koje je žig registriran, registracija će se razdvojiti u skladu s odredbama članka 33. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 8.

U članku 49. stavku 2. točki 4. iza riječi: »Zakona« točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje točka 5. koja glasi:

»5. na zahtjev nositelja ranijeg žiga iz članka 6. stavka 8. ovoga Zakona.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Postupak za proglašavanje ništavim može se pokrenuti na zahtjev zainteresirane osobe i u slučaju kada je nositelj žiga čije se proglašenje ništavim zahtijeva u trenutku podnošenja prijave za registraciju toga žiga postupao u zloj vjeri.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom »2.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 9.

U članku 50. stavku 1. brojke: »3., 4., 5., 6. i 8.« zamjenjuju se brojkama: »2., 3., 4., 5., 6. i 8.«.

Članak 10.

U članku 51. stavku 4. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. i 3.«.

Članak 11.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Kao jamstveni žig može se zaštititi svaki znak u smislu članka 2. ovoga Zakona koji je namijenjen za označavanje kakvoće, podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja proizvoda ili usluga. Nositelj jamstvenog žiga nije ovlašten na samostalnu uporabu jamstvenoga žiga, već je, u odnosu na poduzetnike koji prema Ugovoru o jamstvenom žigu imaju ovlaštenje na uporabu jamstvenog žiga, ovlašten odobravati i nadzirati takvu uporabu.«

Članak 12.

Iza članka 63. dodaju se naslov i članak 63.a koji glase:

»PRETVARANJE (TRANSFORMACIJA) MEĐUNARODNO REGISTRIRANOG ŽIGA U NACIONALNU PRIJAVU ŽIGA

Članak 63.a

(1) Ako su na dan ili prije dana brisanja međunarodne registracije iz međunarodnog registra ispunjene sve pretpostavke koje su Protokolom propisane za pretvaranje (transformaciju) međunarodno registriranog žiga koji je zaštićen na području Republike Hrvatske u nacionalni žig, takav žig će se na zahtjev njegova nositelja upisati u registar žigova koji vodi Zavod prema ovome Zakonu, uz uvjet da je prethodno plaćena naknada troškova za održavanje žiga u vrijednosti tijekom prvog desetogodišnjeg razdoblja te za objavu podataka o žigu.

(2) Kao datum registracije nacionalnog žiga nastalog pretvaranjem (transformacijom) u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, uzima se datum međunarodne registracije žiga koji je osnova za pretvaranje (transformaciju).

(3) Međunarodno registrirani žig koji nije zaštićen na području Republike Hrvatske na dan ili prije dana brisanja međunarodne registracije iz međunarodnog registra, u odnosu na kojeg su postupci i mjere poduzeti pred Zavodom te koji su na dan ili prije dana podnošenja zahtjeva za pretvaranje (transformaciju) u tijeku, smatraju se sastavnim dijelom postupka nacionalne prijave žiga koji se provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Kao datum nacionalne prijave žiga iz stavka 3. ovoga članka koja proizlazi iz zahtjeva za pretvaranje (transformaciju) uzima se datum međunarodne registracije žiga za koju je zatraženo proširenje zaštite na područje Republike Hrvatske.«

Članak 13.

Naslov iznad članka 66. mijenja se i glasi: »DOKAZIVANJE UPORABE MEĐUNARODNO REGISTRIRANOG ŽIGA.«

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe dokazivanja uporabe međunarodno registriranog žiga u postupku povodom prigovora, u postupku proglašavanja žiga ništavim te u postupku opoziva međunarodno registriranog žiga, kao datum međunarodne registracije žiga uzima se datum kada je istekao jednogodišnji rok koji teče od dana koji slijedi nakon datuma obavijesti (notifikacije) Međunarodnog ureda o zahtjevu za proširenje zaštite međunarodno registriranog žiga na područje Republike Hrvatske.

(2) Ako istekom jednogodišnjeg roka iz stavka 1. ovoga članka postupak povodom zahtjeva za proširenje zaštite međunarodno registriranog žiga na područje Republike Hrvatske nije okončan, kao datum međunarodne registracije uzima se datum kada je Zavod obavijestio Međunarodni ured o svojoj konačnoj odluci o odobravanju zaštite.«

Članak 14.

U članku 67. stavak 5. briše se.

Članak 15.

U članku 67.c stavku 1. riječi: »žig Zajednice je raniji žig« zamjenjuju se riječima: »prijava žiga Zajednice i žig Zajednice su raniji žigovi«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 67.e mijenja se i glasi: »PRETVARANJE PRIJAVE ŽIGA ZAJEDNICE I ŽIGA ZAJEDNICE U NACIONALNU PRIJAVU ŽIGA«.

Članak 67.e mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju zahtjeva za pretvaranje prijave žiga Zajednice, odnosno žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga podnesenog u skladu s odredbom članka 109. stavka 3. Uredbe o žigu Zajednice, Zavod provodi postupak za registraciju žiga sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Upravne pristojbe i naknade troškova u postupku registracije iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima.

(3) Zavod obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka o njegovom primitku te ga poziva da u roku od 60 dana dostavi prijevod prijave žiga Zajednice na hrvatski jezik.

(4) Datum podnošenja, datum prvenstva i seniorite određuju se u skladu sa odredbom članka 108. stavka 3. Uredbe o žigu Zajednice.«

Članak 17.

U članku 67.g stavak 2. briše se.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/09-01/01
Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.