Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

NN 30/2009 (9.3.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

HRVATSKI SABOR

654

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/18

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTU

Članak 1.

U Zakonu o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03., 87/05. i 76/07.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Pravnu ili fizičku osobu koja nema sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) mora zastupati ovlašteni patentni zastupnik, sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 29. stavku 1. točki 5. riječi: »patentni zastupnik upisan u Registar zastupnika pri Zavodu« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni patentni zastupnik«.

Članak 3.

U članku 57. stavku 5. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. podnošenje žalbe iz članka 88. ovoga Zakona i poduzimanje ostalih radnji u postupku pred Žalbenim vijećem.«

Članak 4.

U članku 57.a stavku 4. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. za podnošenje žalbe iz članka 88. ovoga Zakona i poduzimanje ostalih radnji u postupku pred Žalbenim vijećem,«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 5.

U članku 65. stavku 1. iza riječi: »Republike Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na tržište neke od država Europske unije, odnosno države stranke ugovornice Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru,«.

Članak 6.

U članku 69.a stavku 2. riječi: » izazivanjem farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih djelovanja« brišu se.

Članak 7.

U članku 69.b stavku 6. riječi: »su te zemlje izdale« zamjenjuju se riječima: »je ta zemlja izdala«.

Članak 8.

U članku 69.f stavku 1. riječi: »ponovnog uvoza« zamjenjuju se riječima: »ponovnog izvoza«.

Članak 9.

U članku 87.a stavku 1. točki d) iza riječi: »je prvo odobrenje za stavljanje u promet« dodaju se riječi »proizvoda kao«.

U stavku 2. točki i) riječ: »dobivenje« zamjenjuje se riječju: » dobivanje«.

U točki j) riječi: »sredstava za zaštitu bilja« zamjenjuju se riječima: »proizvoda kao sredstva za zaštitu bilja«.

Članak 10.

U članku 87.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svjedodžba se u skladu s odredbama ovoga Zakona može izdati u slučaju kada je temeljni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka namijenjenoga ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet je potrebno prethodno odobrenje nadležnoga državnog tijela.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava stečena Svjedodžbom mogu trajati onoliko vremena koliko je proteklo od datuma podnošenja prijave temeljnog patenta do datuma izdavanja prvog odobrenja za stavljanje u promet proizvoda zaštićenog tim patentom, umanjeno za razdoblje od pet godina.«

Članak 11.

Članak 87.c mijenja se i glasi:

»Svjedodžba se izdaje na zahtjev nositelja temeljnog patenta ako su na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje Svjedodžbe ispunjene sljedeće pretpostavke,

1. da je proizvod zaštićen temeljnim patentom koji je na snazi,

2. da je sukladno posebnim propisima izdano odobrenje za stavljanje u promet proizvoda kao lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno proizvoda kao sredstva za zaštitu bilja, koje je na snazi,

3. da proizvod nije bio predmetom Svjedodžbe,

4. da je odobrenje iz točke 2. ovoga članka prvo odobrenje za stavljanje u promet proizvoda kao lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja.«

Članak 12.

Članak 87.d mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje Svjedodžbe podnosi se Zavodu u roku od 6 mjeseci od datuma izdavanja odobrenja iz članka 87.c točke 2. ovoga Zakona, a ako je odobrenje izdano prije priznanja temeljnog patenta, u roku od šest mjeseci od datuma objave podatka o priznanju patenta iz članka 51. ovoga Zakona.«

Članak 13.

U članku 87.f stavku 4 riječ »rješenje« zamjenjuje se riječju: »zaključak«.

Članak 14.

U članku 87.j stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Unutar zaštite priznate temeljnim patentom, zaštita dobivena Svjedodžbom odnosit će se samo na proizvod obuhvaćen odobrenjem za stavljanje u promet lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno sredstva za zaštitu bilja, kao i za bilo koju primjenu tog proizvoda kao lijeka namijenjenog ljudima ili životinjama, odnosno kao sredstva za zaštitu bilja, koja je bila odobrena prije prestanka važenja Svjedodžbe.«

Članak 15.

U članku 108.o stavku 1. riječi: »i 4.« zamjenjuju se riječima: »do 5.«

U stavku 2. točki 1. drugi puta ponovljene riječi: «,na hrvatski jezik, u roku i uz obvezu plaćanja propisane upravne pristojbe i troškova za objavu propisanih člankom 108.e stavkom 2. ovoga Zakona« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

POSEBNA PRAVA U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU

Članak 16.

U roku od 6 mjeseci od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nositelj temeljnog patenta u Republici Hrvatskoj priznatog za proizvod kao lijek namijenjen ljudima ili životinjama odnosno za proizvod kao sredstvo za zaštitu bilja, za koji je na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u nekoj od država članica Europske unije ili u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2003. stečeno odobrenje nadležnog tijela za stavljanje u promet, može zahtijevati izdavanje Svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Na sve europske patente, kao i na proširene europske patente koji su priznati nakon 1. svibnja 2008., bez obzira jesu li priznati nakon provedbe prvostupanjskog postupka ili postupka po prigovoru ili po žalbi te o čijem je priznanju ili izmjeni objavljen podatak od strane EPO-a, primjenjuje se Sporazum o primjeni članka 65. EPC-a (Londonski sporazum).

Članak 18.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 76/07.) članak 50. i naslov iznad njega prestaju važiti.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-03/09-01/01

Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.