Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

NN 30/2009 (9.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

HRVATSKI SABOR

656

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/20
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03. i 76/07.) u članku 14. stavku 1. točki b) riječi: »uvoz, prodaju ili druge načine stavljanja u promet« zamjenjuju se riječima: »komercijalno iskorištavanje ili uvoz za te svrhe«.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Isključiva prava na davanje odobrenja ili zabranu radnji iz članka 14. stavka 1. točke b) ovoga Zakona iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske nakon što je zaštićenu topografiju ili poluvodički proizvod koji je proizveden korištenjem zaštićene topografije stavila u promet na području Republike Hrvatske, odnosno nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na području neke od država Europske unije, odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru, osoba koja je ovlaštena odobriti komercijalno iskorištavanje topografije ili netko drugi uz njezinu suglasnost.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 381-01/09-01/01
Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.