Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

NN 30/2009 (9.3.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva

HRVATSKI SABOR

657

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/21

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 64/00., 160/04. i 62/08.) u članku 6. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»U svim ostalim slučajevima upravne pristojbe plaćaju se u trenutku podnošenja zahtjeva ili drugog podneska na temelju kojeg Zavod obavlja radnju za koju je u Tarifi utvrđena visina upravne pristojbe ili se plaćaju u roku od 30 dana po pozivu Zavoda.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 1. ili 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2. ili 6.«

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stavka 1. ili 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2. ili 6.«

Članak 2.

Članak 11. briše se.

Članak 3.

U Tarifi upravnih pristojbi iza tarifnog broja 2.7. dodaje se tarifni broj 2.8. koji glasi:

»Tar.br. 2.8.

Za prijedlog za nastavak postupka 100,00.«

Članak 4.

Iza tarifnog broja 3.5. dodaje se tarifni broj 3.6. koji glasi:

»Tar.br. 3.6.

Za prijedlog za nastavak postupka 100,00.«

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/09-01/01

Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.