Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava

NN 30/2009 (9.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

673

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 24. stavka 4. i 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/2008, 146/2008) i članka 14. stavka 5. i 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 i 71/07) i članka 10. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine« br. 106/99, 63/00 i 107/07) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE DOZVOLE ILI LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA, OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIM FONDOVIMA I OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava, »Narodne novine« 5/2009«, (dalje u tekstu: Pravilnik), članak 2, stavak 5. mijenja se i glasi:

»Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika.

Pohađanje kolegija 1. i 2. iz članka 8 stavak 3., unutar programa za polaganje ispita, uvjet je za pristupanje ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima, a kandidatima koji odslušaju navedene kolegije Agencija će o tome izdati potvrdu.

Pohađanje kolegija 1. i 2. iz članka 8, stavak 4., te sadržaja »Aktuarstvo u mirovinskom osiguranju« iz kolegija 6. unutar programa za polaganje ispita je uvjet za pristupanje ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava, a kandidatima koji odslušaju navedene kolegije i sadržaj Agencija će o tome izdati potvrdu.«

Članak 2.

U članku 4. Pravilnika, mijenja se stavak 3. i glasi:

»U slučaju provedbe obrazovnog programa, prvi ispitni rok za brokere, održat će se najkasnije 60 (šezdeset) dana, a drugi ispitni rok, u skladu s odredbom iz članka 11., stavka 5. ovog Pravilnika, najkasnije 120 (sto dvadeset) dana od dana završetka predavanja predviđenih obrazovnim programom.

Prvi ispitni rok za investicijske savjetnike, održat će se najkasnije 90 (devedeset) dana od dana provedbe drugog ispitnog roka za brokere.

Drugi ispitni rok za investicijske savjetnike, sukladno odredbi iz članka 11. stavka 5. ovog Pravilnika, održat će se najkasnije 150 (sto pedeset) dana od dana provedbe drugog ispitnog roka za brokere.

Prvi ispitni rok za ovlaštene upravitelje mirovinskim fondovima održat će se najkasnije 60 (šezdeset) dana nakon odslušanih kolegija 1. i 2. iz članka 8 stavka 3. Pravilnika, unutar programa za polaganje ispita, a drugi ispitni rok najkasnije 120 dana nakon odslušanih kolegija 1. i 2. iz članka 8 stavka 3. Pravilnika.

Prvi ispitni rok za ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava održat će se najkasnije 60 (šezdeset) dana nakon odslušanih kolegija 1. i 2. te sadržaja »Aktuarstvo u mirovinskom osiguranju« iz kolegija 6., članka 8. stavka 4. Pravilnika, a drugi ispitni rok najkasnije 120 dana nakon odslušanih kolegija 1. i 2. te sadržaja »Aktuarstvo u mirovinskom osiguranju« iz kolegija 6., članka 8. stavka 4. Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/5

Urbr: 326-01-09-4

Zagreb, 26. veljače 2009.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivan Vrljić, v. r.