Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

NN 31/2009 (11.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

681

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06 i 60/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, br. 74/07 i 133/08) u članku 17. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznos naknade za strojeve za pranje rublja je umnožak 70% iznosa ukupne mase stroja za pranje rublja i jedinične naknade iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Iznos naknade za svu opremu EE opremu iz dodatka I.B ovoga Pravilnika koja premašuje masu od 500 kg po jedinici opreme je umnožak mase od 500 kg i iznosa jedinične naknade iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač mora voditi evidenciju o količini proizvedene i uvezene EE opreme iz Dodataka I.B (Popisu proizvoda prema vrstama EE opreme iz Dodatka I.A) zajedno s pripadajućim Tarifnim brojem EE opreme prema posebnom propisu.«

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada skupljaču za poslove iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika iznosi 2,60 kn/kg EE otpada predanog obrađivaču (uključujući PDV).

(2) Naknada obrađivaču iznosi 1,60 kn/kg preuzetog EE otpada na obradu i oporabu osim za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A Pravilnika.

(3) Naknada obrađivaču (uključujući PDV) za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A Pravilnika iznosi 1,40 kn/kg EE otpada preuzetog na obradu i oporabu.«

Članak 4.

Odredbe članka 3. ovog Pravilnika primjenjuju se za 2009. godinu.

Članak 5.

U Dodatku V. iz članka 26. Pravilnika obrazac IU/PEEO zamjenjuje se obrascem IU/PEEO tiskanim uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/11

Urbroj: 531-08-3-1-09-1

Zagreb, 4. ožujka 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

IU/PEEO

IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

za mjesec:_____________godine: ___________

PODATKE POPUNJAVA:

PROIZVOĐAČ

UVOZNIK

PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

e-mail adresa:

Matični broj:

IZVJEŠĆE O PROIZVEDENIM/UVEZENIM KOLIČINAMA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Vrsta EE opreme

Tarifni broj

Kg

Ukupno kg

1.

Veliki kućanski uređaji

2.

Mali kućanski uređaji

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4.

Oprema široke potrošnje

5.

Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim izbijanjem)

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

10.

Samoposlužni aparati

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Ksaver 208

MP

Prilog JCD