Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

NN 31/2009 (11.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

31 11.03.2009 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

682

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06 i 60/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, broj 124/06 i 121/08) u članku 16. stavku 3. iza riječi: »troškova« brišu se riječi: »na teret posjednika«.

(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Naknada za pokrivanje troškova iz stavka 3. iznosi 4,5 kn/kg«.

Članak 2.

U članku 31. stavku 1. riječi: »0,4 kn/litri« zamjenjuju se riječima: »1,00 kn po litri«.

Članak 3.

Odredbe članka 1. stavka 2. i članka 2. ovog Pravilnika primjenjuju se za 2009. godinu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/10

Urbroj: 351-08-3-1-09-1

Zagreb, 4. ožujka 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.