Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 31/2009 (11.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

31 11.03.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

683

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08) u članku 2. podstavak 24. mijenja se i glasi:

»Povratna naknada« predstavlja naknadu za ambalažu za alkoholna pića, bezalkoholna pića, stolnu, mineralnu i izvorsku vodu, mlijeko i tekuće mliječne proizvode, voćne sirupe i ostale tekuće proizvode na voćnoj, mliječnoj i drugoj bazi (u daljnjem tekstu: pića) s jednokratnom uporabom u svrhu poticanja povratka iskorištene ambalaže.

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »pića« briše se zarez i riječi: »te za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode«.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Povratna naknada plaća se u iznosu od 0,5 kn po jedinici prodajne ambalaže na evidentiranu ambalažu stavljenu na tržište za sva pića zapremine veće od 0,20 l u staklenoj, PET, Al, Fe i limenoj ambalaži, osim za povratnu ambalažu čiju višekratnu uporabu osigurava proizvođač sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način.

(2) Za novonabavljenu povratnu ambalažu plaća se naknada prema količini sukladnu članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poticajna naknada plaća se do ostvarenja godišnjeg Nacionalnog cilja udjela povratne ambalaže za određeni proizvod u pojedinoj godini utvrđenoj člankom 26. stavkom 5. ovoga Pravilnika i to:

Materijal

Volumen

(litara)

Poticajna naknada od
1. 1. 2009.

kn/jedinici prodajne ambalaže

PET,

Višeslojni (kompozitni),

Ostali polimerni materijali, Staklo

do 0,25

0,09

0,26 – 0,50

0,15

0,51 – 1,5

0,21

više od 1,5

0,30

Al-Fe lim.

0,30

Članak 5.

U članku 19. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za skupljeni ambalažni otpad ovlašteni skupljač ima pravo na naknadu troškova sukladno članku 25. stavcima 7., 9. i 10. Pravilnika.«

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštena osoba za oporabu ambalažnog otpada mora imati prostor i opremu kojom se osigurava oporaba određenog ambalažnog otpada izradom sirovine ili proizvoda.

(2) Iznimno, ovlaštena osoba koja obavlja niži stupanj oporabe sukladno dodijeljenoj koncesiji dužna je obrađeni ambalažni otpad predati ovlaštenoj osobi iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ovlaštena osoba može odložiti samo ambalažni otpad koji se ne može oporabiti.

(4) Iznimno, obrađeni ambalažni otpad koji nije postao sirovina ili proizvod, a ne može se oporabiti na području RH, može se izvoziti uz prethodnu suglasnost Fonda. Fond je dužan izvijestiti Ministarstvo o izdanim suglasnostima i razlozima izvoza.

(5) Ovlaštena osoba za oporabu sekundarne papirne i kartonske otpadne ambalaže ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova oporabe u iznosu od 100 kn/t.«

Članak 7.

(1) U članku 25. stavku 3. iza riječi: »pića« briše se zarez i riječi: »mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode«.

U stavku 6. iza riječi: »pića« briše se zarez i riječi: »mlijeka i ostalih tekućih mliječnih proizvoda«.

U stavku 9. iza riječi: »pića« brišu se riječi: »te mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode«.

(2) Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»Ovlašteni skupljač ima pravo na naknadu troškova prijevoza od centra do ovlaštene osobe za oporabe u iznosu 1 kn/km,t.«

Članak 8.

U članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nacionalni ciljevi udjela povratne ambalaže po proizvodima su:

Vrsta proizvoda

Godišnji ciljevi udjela povratne ambalaže u %

od 2009. – 2013.

Vino

25

Ostala alkoholna pića

25

Pivo

65

Sokovi i ostala pića

25

Voda mineralna, izvorska i stolna

25

Udjel povratne ambalaže je odnos jedinične ambalaže određene vrste proizvoda stavljene na tržište u povratnoj ambalaži u odnosu na ukupnu količinu jedinične ambalaže (boce) stavljene na tržište, izraženo u postocima.«

Članak 9.

Odredbe članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika primjenjuju se za 2009. godinu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/12

Urbroj: 531-08-3-1-1-09-1

Zagreb, 5. ožujka 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.