Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

NN 31/2009 (11.3.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

31 11.03.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

684

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 5. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, i 60/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM GUMAMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 40/06) članak 15. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Naknada ovlaštenom skupljaču za skupljene količine otpadnih guma iznosi:

– 350 kn/t za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma;

– 70 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu;

– za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 1 kn po toni i prijeđenom kilometru.

(3) Naknada oporabitelju za recikliranje (materijalna oporaba) otpadnih guma iznosi 750 kn/t recikliranih/materijalno uporabljenih otpadnih guma.«

Članak 2.

Odredbe članka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se za 2009. godinu.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/9

Urbroj: 531-08-3-1-09-1

Zagreb, 4. ožujka 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.