Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 31/2009 (11.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

31 11.03.2009 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

685

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06 i 60/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine« broj 136/06) u članku 4. točki 11. iza riječi: »zbrinjavanja« dodaje se riječ: »njihovih«, a iza riječi: »materijala« brišu se riječi: »iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 25. iza riječi: »dijelova vozila« brišu se riječi: »iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika«.

Članak 3.

(1) U članku 27. stavku 1. iza riječi: »dijelova vozila« brišu se riječi: »iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika«.

(2) U stavku 2. iza riječi: »dijelova vozila« brišu se riječi: »iz članka 17. alineje 1. ovog Pravilnika«.

(3) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Naknada obrađivaču iz stavaka 1. i 2. iznosi 0,75 kn po kilogramu.«

Članak 4.

U članak 28. stavku 1. riječi: »0,30 kn/kg« zamjenjuju se riječima: »0,70 kn/kg«.

Članak 5.

Obrazac ISOV iz članka 35. Pravilnika zamjenjuje se obrascem ISOV koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Odredbe članka 3. stavka 3. i članka 4. ovog Pravilnika primjenjuju se za 2009. godinu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-01/8

Urbroj: 531-08-3-1-09-1

Zagreb, 4. ožujka 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


ISOV

Izvješće skupljača otpadnih vozila

Za ____________ mjesec ___________ godine

I. DIO: PODACI O SKUPLJAČU

Ime skupljača (tvrtka): ________________________________

Adresa: ____________________________________________

Osoba za kontakt: ____________________________________

Telefon: ____________________________________________

Faks: ______________________________________________

e-mail adresa: _______________________________________

Matični broj: ________________________________________

II. DIO: IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA/OBRAČUN NAKNADE SKUPLJANJA

1. Preuzeto na lokacijama posjednika: ___ kg x 0.70 kn/kg = ___ kn

2. Isplaćeno povratna naknada ((1)kg x naknada (2)): x 0.10 kn/kg = ____ kn

3. Primljeno u privremeno skladište: ______________ kg

4. Isplaćeno povratna naknada ((3)kg x naknada (4)): x 0.40 kn/kg = ________kn

5.UKUPNO SKUPLJENO OTP VOZILA ___________ kg

(1)+(3)

6. Naknada skupljaču ((5) x naknada (6)): x 0.15 kn/kg = ____ kn

7. Naknada za prijevoz: prevezeno________________kg x 0.15 kn/kg = ________ kn

8. Troškovi trajektnog prijevoza: ________ kn

9. UKUPNO ZA ISPLATITI: ________ kn

(1+2+4+6+7+8)

III DIO: PREDANO OBRAĐIVAČIMA

Naziv obrađivača: Predano kg

1. ____________; _____________

2. ____________; _____________

3. ____________; _____________

4. ____________; _____________

UKUPNO PREDANO

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

kg

Mjesto: _____________ Potpis

Datum: _____________ MP

Dostaviti:

1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb

2. Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, 10 000 Zagreb