Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

NN 31/2009 (11.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

31 11.03.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

686

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06 i 60/08), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (»Narodne novine« broj 133/06) u članku 10. stavku 1. iza riječi »naknade« brišu se riječi »te ih predati na obradu i/ili recikliranje«.

(2) U stavku 3. iza riječi »recikliranje« brišu se riječi »ili iste izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku«.

Članak 2.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) »U slučaju izvoza otpadnih prijenosnih baterija koje se ne mogu obraditi ili reciklirati u Republici Hrvatskoj oporabitelj mora Fondu dostaviti dokaz da je izvezeni otpad obrađen i/ili recikliran ovjerenim dokumentima o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu«.

Članak 3.

(1) U članku 13. stavak 2. briše se.

(2) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 4.

U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Troškovi naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima prilikom prodaje novih prijenosnih baterija i akumulatora ne trebaju biti odvojeno prikazani kupcima.«

Članak 5.

(1) U članku 15. stavku 1. točki a) riječi »0,65 kn/kg« mijenjaju se i glase: »0,45 kn/kg«.

(2) U točki b) riječi »12,00 kn/kg« mijenjaju se i glase: »8,40 kn/kg«.

(3) U točki c) riječi »1,00 kn/kg« mijenjaju se i glase: »0,70 kn/kg«.

Članak 6.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

(1) Obveznik plaćanja naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima koji u tijeku poslovne godine izveze određenu količinu baterija i akumulatora ima pravo na povrat uplaćene naknade za izvezene baterije i akumulatore na temelju jedinstvene carinske deklaracije.

(2) Za izvezene baterije i akumulatore obveznik plaćanja ostvaruje pravo na povrat plaćene naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima po kilogramu izvezenih baterija i akumulatora, umanjene za 8% iznosa radi manipulativnih troškova.

(3) Za ostvarenje prava iz st. 1. i 2. ovog članka obveznik plaćanja naknade gospodarenja baterijama i akumulatorima mora dokazati Fondu da je za baterije i akumulatore koje je izvezao platio naknadu prilikom uvoza tih izvezenih baterija i akumulatora u Republiku Hrvatsku.«

Članak 7.

U članku 17. stavku 2. iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– naknada oporabitelju za pokrivanje troškova obrade ili recikliranja otpadnih prijenosnih baterija koje se ne mogu obraditi ili reciklirati u Republici Hrvatskoj.«

Članak 8.

(1) Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Naknada oporabitelju za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora iznosi:

– 100,00 kn/t za obradu i/ili recikliranje otpadnih startera i otpadnih industrijskih baterija i akumulatora

– 7,5 kn/kg za obradu i/ili recikliranje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.«

(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Naknada oporabitelju za pokrivanje troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u Republici Hrvatskoj iznosi:

– 7,5 kn/kg.«

Članak 9.

U Dodatku III. iz članka 23. Pravilnika obrasci i ISOBA i IOOBA zamjenjuju se obrascima ISOBA i IOOBA koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Odredbe članka 5. ovog Pravilnika primjenjuju se za 2009. godinu.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/09-04/6

Urbroj: 531-08-3-2-09-1

Zagreb, 4. ožujka 2009.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

ISOBA

IZVJEŠĆE SKUPLJAČA OTPADNIH BATERIJA I
AKUMULATORA

PODACI O SKUPLJAČU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefaks:

E-mail adresa:

Matični broj:

IZVJEŠĆE O SKUPLJENIM KOLIČINAMA OTPADNIH
BATERIJA I AKUMULATORA

Skupljeno:

tona

datum

Starteri

Prijenosne baterije i akumulatori

Industrijske baterije i akumulatori

Predano oporabitelju:

tona

datum

Starteri

Prijenosne baterije i akumulatori

Industrijske baterije i akumulatori

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Ksaver 208

MP

IOOBA

IZVJEŠĆE OPORABITELJA OTPADNIH BATERIJA I
AKUMULATORA

PODACI O OPORABITELJU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Telefaks:

E-mail adresa:

Matični broj:

IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNIH BATERIJA I AKUMULATORA

Preuzeto od skupljača:

tona

datum

Starteri

Prijenosne baterije i akumulatori

Industrijske baterije i akumulatori

Oporabljeno na području
Republike Hrvatske:

tona

datum

Starteri

Prijenosne baterije i akumulatori

Industrijske baterije i akumulatori

Izvezeno na obradu i reckliranje:

tona

datum

Starteri

Prijenosne baterije i akumulatori

Industrijske baterije i akumulatori

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Ksaver 208

MP