Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 32/2009 (13.3.2009.), Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

707

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001-isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002-isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007 i 58/2008), u članku 2. stavku 1. podstavku c) Položaji III. vrste, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. voditelj pododsjeka 1,05

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

U stručnim uvjetima za točku 2. broj: »1«, mijenja se i glasi: »2«.

U stručnim uvjetima za točku 3. broj: »2«, mijenja se i glasi: »3«.

Članak 2.

Iza članka 22b. dodaju se članci 22c. i 22d. koji glase:

»Članak 22c.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. zamjenik ravnatelja Ravnateljstva za robne zalihe 3,50

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 22d.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. zamjenik glavnog sanitarnog inspektora Republike Hrvatske 3,39

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg sanitarnog inspektora.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 120-02/09-01/04

Urbroj: 5030106-09-1

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.