Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

NN 32/2009 (13.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

710

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 2. i 5. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (»Narodne novine« broj: 45/05. i 21/07.) članak 43. mijenja se i glasi:

»Članak 43.

Prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavlja se specijalnim oklopljenim vozilom izvedenim i opremljenim na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Iznimno, prijevoz manjih iznosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti može se obavljati i vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa – ormar i ugrađen telekomunikacijski mobilni uređaj s mogućnošću satelitskog praćenja preko GPS ili drugog satelitskog navigacijskog sustava.

Pravne osobe koje imaju ustrojenu unutarnju čuvarsku službu i obavljaju osiguranje i pratnju novca vozilima iz stavka 2. ovog članka, dužne su dostavljati nadležnoj policijskoj upravi popis svih vozila kojima se obavlja prijevoz novca i vrijednosti. Popis mora sadržavati podatke o tipu i marki vozila, broju šasije te registarskim oznakama, kao i dokumentaciju koja dokazuje ispravnost sustava tehničke zaštite i sustava veze u vozilima.

Posadu vozila pri prijevozu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz stavka 1. ovoga članka, čine najmanje dvije osobe, i to: zaštitar – vozač i zaštitar – pratitelj.

Prilikom primopredaje pošiljke vozač oklopljenog vozila ne smije napustiti vozilo, osim u iznimnim slučajevima neposredne opasnosti po njegov život.

Posada vozila iz stavka 1. ovoga članka mora nositi zaštitne prsluke priznate razine balističke zaštite, a vozač i zaštitar – pratitelj moraju biti naoružani vatrenim oružjem te imati osiguran sustav veze s dojavnim centrom.«.

Članak 2.

Iza članka 43. dodaje se članak 43a koji glasi:

»Članak 43a

Unutarnja čuvarska služba može, uz uvjete propisane odredbom članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika, prevoziti novac, vrijednosne papire i dragocjenosti samo ako se uz njih nalazi elektrokemijski uređaj, a za iznos veći od 400.000,00 kuna i osiguranu pratnju (najmanje jednog) zaštitara – pratitelja.

Posadu vozila unutarnje čuvarske službe čini vozač – teklić u prijevozu vrijednosti do 400.000,00 kuna, te vozač – teklić i zaštitar – pratitelj u prijevozu od 400.000,00 do 800.000,00 kuna.

Posada vozila unutarnje čuvarske službe mora nositi zaštitne prsluke priznate razine balističke zaštite, zaštitar – pratitelj mora biti naoružan vatrenim oružjem, a vozilo mora imati osiguran sustav veze s dojavnim centrom.

Članak 3.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju pratnju novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-48926/2008.

Zagreb, 9. ožujka 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.