Pravilnik o izmjenama Pravilnika za proizvode od kristalnog stakla

NN 32/2009 (13.3.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika za proizvode od kristalnog stakla

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

712

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br.158/03, 79/07) ministar gospodarstva rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA ZA PROIZVODE OD KRISTALNOG STAKLA

Članak 1.

U Pravilniku za proizvode od kristalnog stakla (»Narodne novine«, br. 135/05) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je proizvod iz članka 1. ovoga Pravilnika označen jednim od opisa navedenim u stupcu (b) Dodatka I. ovoga Pravilnika može imati i odgovarajući identifikacijski simbol koji je prikazan u stupcu (h) Dodatka I. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad stavljanjem proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika na tržište u nadležnosti je inspekcijskih tijela, sukladno članku 14. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (»Narodne novine« br.158/03, 79/07), u skladu s njihovim djelokrugom«.

Članak 4.

Članak 9. briše se.

Članak 5.

U Dodatku II, točka 1., podtočka 1.3 riječi »15 mililitara NClO4« zamjenjuju se riječima »15 mililitara HClO4«.

Članak 6.

Dodatak II, točka 2., podtočka 2.3. mijenja se i glasi:

»Tvrdoća po Vickersu mjeri se po standardu ASTM E 92-65 (ispravak 1965) pri tom se koristi opterećenje od 50 grama i uzima prosjek petnaest mjerenja«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/37

Urbroj: 526-03-01-01/4-09-1

Zagreb, 2. ožujka 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.