Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije

NN 32/2009 (13.3.2009.), Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

713

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PROVOZ CESTOM PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ JEDNE TREĆE ZEMLJE U DRUGU TREĆU ZEMLJU PREKO EUROPSKE UNIJE[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti za provoz proizvoda životinjskog podrijetla preko područja Europske unije isključivo cestom iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju.

Članak 2.

Pojam koji se koristi u ovome Pravilniku ima sljedeće značenje:

Treća zemlja – zemlja koja nije država članica Europske unije.

Članak 3.

Radi provedbe članka 11. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)[2], a posebno članka 11. stavka 2. točke (e) navedenog Pravilnika[3], u slučaju provoza proizvoda životinjskog podrijetla preko područja Europske unije isključivo cestom iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju primjenjuju se odredbe članaka 4. do 6. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Svaka granična veterinarska postaja navedena u članku 11. stavku 2. točki (e) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske4 mora biti:

– za proizvode ribarstva, navedena na listi utvrđenoj posebnim propisom5,

– za druge proizvode životinjskog podrijetla, navedena na listi iz alineje prve ovoga članka, osim ukoliko su granične veterinarske postaje odobrene samo za veterinarski pregled proizvoda ribarstva.

Članak 5.[4][5][6]

Granični veterinarski inspektor odnosno u slučaju proizvoda ribarstva granični veterinarski inspektor ili agent kojeg imenuje nadležno tijelo na graničnoj veterinarskoj postaji, na mjestu izlaza pošiljke, odgovoran je za utvrđivanje jesu li na pošiljkama koje se otpremaju sa područja Europske unije obavljeni propisani pregledi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Pregledom se utvrđuje je li primljena pošiljka odgovara pošiljci koja je otpremljena sa granične veterinarske postaje na mjestu ulaza te podacima iz certifikata koji prati pošiljku u skladu s obrascem iz Dodatka III. Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 129/06)6.

Članak 6.

Nakon obavljenog pregleda, na certifikatu iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske7, koji prati pošiljku, granični veterinarski inspektor:

– upisuje: »potvrđuje se da su obavljene sve formalnosti kod otpreme pošiljke sa područja Europske unije, te pregleda pošiljke u provozu u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (e) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske8«; i

– stavlja pečat granične veterinarske postaje, datum i potpis, odnosno u slučaju proizvoda ribarstva potpis graničnog veterinarskog inspektora ili agenta kojeg imenuje nadležno tijelo.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/09-01/51

Urbroj: 525-11-09-2

Zagreb, 9. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije br. 2000/208/EZ od 24. veljače 2000. o detaljnim pravilima za primjenu Direktive Vijeća 97/78/EZ koja se odnosi na provoz proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju isključivo cestom preko Europske zajednice

[2]2, 3, 4, 8 Člankom 11. i člankom 11. stavkom 2. točkom (e) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) su preuzete odredbe članka 11. i članka 11. stavka 2. točke (e) Direktive Vijeća br. 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[3]5 Odluka Komisije br. 2001/881/EZ od 7. prosinca 2001. kojom se utvrđuje lista graničnih veterinarskih postaja odobrenih za obavljanje veterinarskih pregleda životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja i uspostavljaju detaljna pravila za preglede koje obavljaju stručnjaci Komisije

[5]6 Dodatkom III. Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 129/06) su preuzete odredbe Dodatka III. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. kojom se utvrđuje procedura za veterinarske preglede proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja na graničnim veterinarskim postajama Zajednice

[6]7 Člankom 5. stavkom 1. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) su preuzete odredbe članka 5. stavka 1. Direktive Vijeća br. 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja