Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 32/2009 (13.3.2009.), Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

718

Na osnovi članka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09.), članka 18. stavka 2. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 2/09.) i članka 27. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU

O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se izgled, oblik, sadržaj i način korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguranike koji su s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklopili ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

II. IZGLED, OBLIK I SADRŽAJ ISKAZNICE

Članak 2.

Naziv iskaznice iz članka 1. ove Odluke glasi:

»DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«.

Članak 3.

Iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja iz članka 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: iskaznica) veličine je 85,6 × 53,98 mm, izrađena je od tvrde plastike, narančaste je boje s reljefno otisnutim podacima, magnetskom trakom i trakom za potpis.

Članak 4.

Iskaznica sadrži sljedeća obilježja:

1. NA PREDNJOJ STRANI (LICE ISKAZNICE):

a) otisnuti logotip u crvenoj i plavoj boji i tekst: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE« koji je u plavoj boji

b) otisnuti tekst: »DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«

c) reljefno otisnute podatke:

– broj iskaznice

– ime i prezime osiguranika

– broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja

– šifru police

– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja police)

– brojčanu oznaku matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

d) stilizirano šahovsko polje

2. NA POLEĐINI ISKAZNICE (NALIČJE ISKAZNICE):

a) magnetska traka s upisanim sljedećim podacima:

– broj iskaznice

– ime i prezime osiguranika

–MBG

– broj područnog ureda Zavoda osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja

– šifru police

– rok važenja iskaznice (početak i završetak važenja police)

– adresa osiguranika

– broj pošte, naselje, ulica, kbr.

– broj osigurane osobe Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja

b) traka za potpis osiguranika

c) tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice koji glasi:

»Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu, iskaznicu zdravstveno osigurane osobe i ako je potpisana. Iskaznica prestaje vrijediti istekom roka valjanosti otisnutom na licu iskaznice, odnosno prestankom statusa osigurane osobe Zavoda.

Korištenje iskaznice nakon prestanka njezine valjanosti predstavlja osnovu za kaznenu i materijalnu odgovornost korisnika iskaznice.

Nakon prestanka valjanosti, korisnik je obvezan iskaznicu dostaviti na poništenje Zavodu.

Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Zavodu.«

Zavod vodi listu o važećim i nevažećim iskaznicama, te je jedini ovlašten za prikupljanje podataka i za prijenos obilježja iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka na plastičnu karticu, odnosno za izdavanje iskaznice.

Članak 5.

Sadržaj i oblik iskaznice otisnut je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III. NAČIN IZDAVANJA I KORIŠTENJA ISKAZNICE

Članak 6.

Iskaznicu osiguraniku izdaje Zavod na osnovi sklopljenog ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Iskaznicu iz stavka 1. ovog članka Zavod će izdati u roku propisanom Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja neposredno ili putem pravne, odnosno fizičke osobe koja je za osiguranika sklopila ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Članak 7.

Osiguranik iskaznicu ima pravo koristiti samo uz predočenje iskaznice zdravstveno osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja i osobne iskaznice.

Osiguranik koji je iskaznicu koristio kad za to nije imao pravo, snosi materijalnu i kaznenu odgovornost zbog zloupotrebe iskaznice.

Nakon prestanka roka valjanosti iskaznice, osiguranik ju je obvezan dostaviti područnom uredu Zavoda na poništenje.

Članak 8.

Osiguranik ima pravo koristiti iskaznicu kojoj nije istekao rok valjanosti i ako mu nije prestao status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 9.

Gubitak iskaznice osiguranik je obvezan prijaviti najbližem područnom uredu ili ispostavi područnog ureda Zavoda, te u »Narodnim novinama«.

Osiguranik koji ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovog članka snosi troškove nastale zloupotrebom iskaznice od strane druge osobe.

Troškove nastale zloupotrebom iskaznice u smislu stavka 2. ovog članka snose solidarno korisnik iskaznice, zdravstvena ustanova, zdravstveni radnik privatne prakse, odnosno drugi ugovorni subjekt Zavoda koji je Zavodu dostavio račun za pruženu zdravstvenu uslugu.

Članak 10.

U slučaju oštećenja ili gubitka iskaznice, Zavod će osiguraniku na njegov zahtjev izdati novu iskaznicu s rokom valjanosti koji je bio naveden u staroj iskaznici.

Nakon izdavanja nove iskaznice, Zavod je obvezan poništiti oštećenu iskaznicu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 4/07.).

Iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja izdane na osnovi Odluke iz stavka 1. ovog članka vrijede do isteka sklopljenog ugovora/police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/09-01/48
Urbroj: 338-01-01-09-1
Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.