Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 33/2009 (16.3.2009.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

731

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08, 135/08, 15/09 i 26/09) u točki I. iza rednog broja 56. dodaju se brojevi i riječi:

» 57. Poliklinika za internu medicinu, pedijatriju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i medicinu rada Intermed Poslovna jedinica Pakrac, Pakrac, Stjepana Gabrića 9

58. Poliklinika za internu medicinu, pedijatriju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i medicinu rada Intermed Poslovna jedinica Kutina, Kutina, A. Šenoe 1

59. Poliklinika Turjak d.o.o., Osijek, J. J. Strossmayera 163

60. Poliklinika za radiologiju, opću kirurgiju, urologiju, internu medicinu, ginekologiju i porodništvo, neurologiju, dermatologiju i venerologiju, ortopediju, citologiju, medicinu rada, otorinolaringologiju, oftalmologiju s medicinsko-biokemijskim laboratorijem Sveti Rok M. D. Zagreb, Ulica grada Vukovara 284.«

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-1-1/3-09-40

Zagreb, 6. ožujka 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.