Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

NN 35/2009 (20.3.2009.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

35 20.03.2009 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

780

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske te na temelju Strategije suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 75/08.), Hrvatski sabor na sjednici 13. ožujka 2009., donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NACIONALNOM VIJEĆU ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Članak 1.

U nazivu i svim odredbama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (»Narodne novine«, br. 82/06.) riječi: »Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavcima 1., 2., 3., 4. i 5. riječi: »Nacionalni program suzbijanja korupcije«, »Nacionalni program« i »Nacionalni program i akcijski planovi« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Strategija i Akcijski plan suzbijanja korupcije« u odgovarajućem padežu.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– podnosi Hrvatskom saboru dvaput godišnje izvješće o svom radu.«

Članak 3.

U članku 4. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Nacionalno vijeće ima predsjednika, potpredsjednika i devet članova.

Predsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz reda oporbenih zastupnika, a potpredsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz reda zastupnika parlamentarne većine.

Uz predsjednika i potpredsjednika tri člana Nacionalnog vijeća biraju se iz reda zastupnika i to jedan iz reda zastupnika parlamentarne većine, a dva iz reda zastupnika parlamentarne manjine.«

Članak 4.

Članka 8. mijenja se i glasi:

»Hrvatski sabor će osigurati prostor, potrebna sredstva i stručne djelatnike radi učinkovitog rada Nacionalnog vijeća, sukladno mjerama iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, usmjerenim na jačanje administrativne i stručne podrške Nacionalnom vijeću.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 215-01/09-01/02

Zagreb, 13. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.