Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike

NN 35/2009 (20.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike

35 20.03.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

790

Na temelju članka 35. stavak 4., članka 36. stavak 2., članka 39. stavak 2. i članka 40. stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03, 194/03 i 111/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE I BOCE KAO MJERNE SPREMNIKE[1]*

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike (»Narodne novine« br. 90/05 i 32/06) u cijelom tekstu Pravilnika riječi »pakovine« zamjenjuju se riječima »pretpakovine« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se pravilnikom propisuje postupci ispitivanja pretpakovina, nadzor pretpakovina, nazivne količine punjenja, dopuštena odstupanja količine punjenja, označivanje nazivnih količina punjenja, mjeriteljske zahtjeve za skupne i bezomotne pretpakovine, način označivanja ocijeđenom masom, označivanje pretpakovina jediničnom cijenom proizvoda, veličinu oznaka za nazivnu količinu na pretpakovinama, mjeriteljske zahtjeve za zakonita mjerila s kojima se nadziru količine punjenja, način i postupak zaštite neispravnih pretpakovina kako ih se ne bi stavilo u promet te mjeriteljske zahtjeve za boce kao mjerne spremnike, dopuštena odstupanja nazivnog i vršnog obujma te natpise i oznake na bocama kao mjernim spremnicima.«

Članak 3.

U članku 2., alineja 3. mijenja se i glasi:

»Pretpakovina – proizvod u ambalaži namijenjen prodaji, koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvaranja i očevidne preinake.«

Alineja 20. istog članka briše se, a alineje od 21. do 25. prelaze u alineje 20. do 24..

Članak 4.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pretpakovine navedene u Prilogu 1., točka 2. smiju se stavljati na tržište samo kad su pretpakirani u nazivnim količinama navedenim u točki 1. istog priloga.«

Stavak 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Osim ako nije drukčije predviđeno stavcima 1. i 2. ovog članka, ne može se na temelju nazivnih količina paketa, odbijati, zabranjivati ili ograničavati stavljanje na tržište pretpakiranih proizvoda.«

Članak 5.

Članak 5. i naslov iznad članka brišu se.

Članak 6.

U članku 13. stavak 1. iza točke dodaju se nove rečenice koje glase:

»Također, na pretpakovini mora se navesti ukupni nazivni obujam spremnika. Ta oznaka mora biti takva da se ne brka s nazivnim obujmom. Pretpakovine s proizvodom u obliku aerosola ne trebaju se stavljati na tržište s nazivnom masom njihova sadržaja.«

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. mjenja se i glasi:

»(1) Znakom »e« mogu se označiti pretpakovine istih nazivnih količina punjenja koje udovoljavaju zahtjevima iz članka 6., 11., 12., 13., 18. stavaka 1., 2. i 6., članka 19. stavka 1. i članka 26. ovog pravilnika čije nazivne količine punjenja nisu manje od 5 g ili 5 ml, ni veće od 10 kg ili 10 l te nakon što obavijesti Državni zavod za mjeriteljstvo i dostavi propisanu dokumentaciju o usklađenosti pretpakovine s propisanim mjeriteljskim zahtjevima. Ako se na pakovini mora označiti ocijeđena masa proizvoda zajedno sa sveukupnom masom punjenja, znak »e« odnosit će se samo na sveukupnu masu punjenja.«

Članak 8.

Članak 34. mjenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad ispunjavanjem odredaba ovog pravilnika provodi Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ili gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

(2) Nadzor se vrši u prostorijama proizvođača, uvoznika, prodavača.

(3) Nadzor obuhvaća:

1. ispitivanje stvarne količine punjenja pretpakovina

a) udovoljavanje odredbama o negativnom odstupanju stvarne količine punjenja

b) udovoljavanje zahtjevima o srednjoj vrijednosti stvarne količine punjenja

2. ispravno označivanje nazivnih količina punjenja i mjernih jedinica

3. pridržavanje obveznih vrijednosti nazivnih količina punjenja

4. ispravno označivanje mjernih spremnika

5. ispitivanje odstupanja obujma mjernih spremnika

6. provjere ispravnosti kontrolno mjernih uređaja i njihove uporabe u procesu internog nadzora ispravnosti pretpakovina

7. provjere vođenja i pohrane dokumentacije o internim ispitivanjima količine punjenja pretpakovina

(4) Ispitivanja pod rednim brojem 1. i 5. stavka 3. ovog članka vrši stručna služba Zavoda koja posjeduje potrebnu mjernu opremu za navedena ispitivanja.

(5) Nadzor (s mjeriteljskim ispitivanjem) nad proizvodnjom, uvozom i stavljanjem u promet istovrsnih pretpakovina kao i mjernih spremnika obavlja se, u pravilu, jednom godišnje

1. kada se pronađe neispravna grupa pretpakovina (mjernih spremnika) ponovni nadzor (s mjeriteljskim ispitivanjem) treba obaviti u razdoblju koje nije dulje od dva mjeseca

2. kod pretpakovina koje su označene znakom »e« i koje su proizvedene u drugoj zemlji, mjeriteljsko se ispitivanje, u pravilu, provodi na poseban zahtjev. Kod mjernih spremnika s oznakom prema Prilogu 6., a odobreni su od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva, ispitivanje se provodi kod uvoznika u pravilu samo na poseban zahtjev.«

Članak 9.

Prilog 1. mijenja se I. glasi:

»OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE

1. Proizvodi koji se prodaju prema obujmu (količina u ml)

Nepjenušava vina

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedećih 8 nazivnih količina punjenja:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Žuta vina

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedeća nazivna količina punjenja:

ml: 620

Pjenušava vina

U intervalu od 125 ml do 1500 ml samo sljedećih 5 nazivnih količina punjenja:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1500

Likeri

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedećih 7 nazivnih količina punjenja:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Aromatizirana vina

U intervalu od 100 ml do 1500 ml samo sljedećih 7 nazivnih količina punjenja:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500

Alkoholna pića

U intervalu od 100 ml do 2000 ml samo sljedećih 9 nazivnih količina punjenja:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 – 2000

2. Definicije proizvoda

Nepjenušava vina

Vino definirano u članku 1.(2)(b) Uredbe Vijeća (EC) br. 1493/1999 od 17. svibnja 1999. godine o općoj organizaciji tržišta vina (1) (CN kod ex 2204).

Žuta vina

Vino definirano u članku 1.(2)(b) Uredbe Vijeća (EC) br. 1493/1999 (CN kod ex 2204) s oznakom podrijetla. »Cotes du Jura«, »Airbois«, »LEtolie« i »Chateu-Chalon« u bocama kako su definirane u dodatku I., točki 3. Uredbe Povjerenstva (EC) br. 753/2002 od 29. travnja 2002. godine kojima se utvrđuju određena pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EC) br. 1493/1999 koja se odnose na opis, označivanje, prikazivanje i zaštitu određenih proizvoda iz vinskog sektora.

Pjenušava vina

Vino definirano u članku 1.(2)(b) i u dodatku I., točkama 15., 16., 17. i 18. Uredbe Vijeća (EC) br. 1493/1999 (CN kod 2204 10).

Likeri

Vino definirano u članku 1.(2)(b) i u dodatku I. i točki 14. Uredbe Vijeća (EC) br. 1493/1999 (CN kod 2204 21 – 20024 29).

Aromatizirana vina

Aromatizirano vino definirano u članku 2.(1)(b) Uredbe Vijeća (EC) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. godine kojima se utvrđuju određena pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EC) br. 1493/1999 koja se odnose na opis, označivanje i prikazivanje aromatiziranih pića koja se temelje na vinu i aromatiziranih koktela iz vina (CN kod 2205).

Alkoholna pića

Alkoholna pića kako su definirana u članku 1.(2) Uredbe Vijeća (EEC) br. 1576/89 od 29. svibnja 1989. godine kojima se utvrđuju opća pravila za definiranje, opis i čuvanje alkoholnih pića(4) (CN kod 2208).

(1) OJ L 179, 14. 7. 1999., str. 1 Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EC) br. 1791/2006 (OJ L 363, 20. 12. 2007., str. 1)

(2) OJ L 118, 4. 5. 2002., str. 1 Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EC) br. 382/2007 (OJ L 95, 20. 12. 2007., str. 1)

(3) OJ L 149, 14. 6. 1991., str. 1 Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena 2005. godine Zakonom o pristupanju

(4) OJ L 160, 12. 6. 1989., str. 1 Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena 2005. godine Zakonom o pristupanju«

Članak 10.

Prilog 2. briše se, a prilozi od 6. do 12. sukladno tomu mijenjaju brojeve.

Članak 11.

U prilogu 5., točka 1., podtočka 1.1., podpodtočka 1.1.2. briše se.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-03/1

Urbroj: 558-02/2-09-1

Zagreb, 16. ožujka 2009.

Ravnatelj
Mirko Vuković, dipl. ing., v. r.

[1]* Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi Smjernica 2007/45 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. godine kojom se utvrđuju pravila o nazivnoj vrijednosti pretpakiranih proizvoda i kojom se ukidaju Smjernice Vijeća 75/106/EEC i 80/232/EEC te mijenja i dopunjuje Smjernica Vijeća 76/211/EEC.