Odluka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene - sportsku luku Delfin na dijelu k.o. Pula

NN 36/2009 (23.3.2009.), Odluka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene - sportsku luku Delfin na dijelu k.o. Pula

36 23.03.2009 Odluka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene - sportsku luku Delfin na dijelu k.o. Pula

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

801

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine donijela

ODLUKU

ZA DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA LUKU POSEBNE NAMJENE – SPORTSKU LUKU DELFIN NA DIJELU k.o. PULA

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), sukladno Odluci o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene – sportsku luku Delfin na dijelu k.o. Pula, klase: 934-01/08-02/08, urbroja: 5030116-08-1, od 14. studenoga 2008. godine i na temelju prijave pristigle na Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene – sportsku luku Delfin (»Narodne novine«, broj 144/2008), te mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponude za koncesiju na pomorskom dobru, osnovanog sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama daje društvu PŠRD Delfin iz Pule (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za korištenje postojeće luke posebne namjene – sportske luke Delfin.

II.

Ovom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke Delfin, označene koordinatama u Gauss – Krugerovoj projekciji kako slijedi:

Kopneni dio lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke Delfin obilježen je točkama sa svojim koordinatama:

Y X

TOČKA BD. 5 408 772.30 4 967 276.20

TOČKA DB. 5 408 769.45 4 967 277.90

TOČKA DC. 5 408 773.35 4 967 280.84

TOČKA DF. 5 408 783.85 4 967 298.99

TOČKA B. 5 408 786.88 4 967 304.59

TOČKA B1. 5 408 789.98 4 967 310.73

TOČKA C. 5 408 792.18 4 967 308.82

TOČKA D. 5 408 794.22 4 967 312.87

TOČKA E. 5 408 802.66 4 967 333.68

TOČKA F. 5 408 821.48 4 967 374.72

TOČKA G. 5 408 834.13 4 967 403.49

TOČKA H. 5 408 837.07 4 967 415.34

TOČKA I. 5 408 840.20 4 967 424.00

TOČKA J. 5 408 858.50 4 967 458.29

TOČKA K. 5 408 863.80 4 967 468.76

TOČKA L. 5 408 865.82 4 967 478.33

TOČKA M. 5 408 868.86 4 967 484.46

TOČKA N. 5 408 877.31 4 967 494.35

TOČKA O. 5 408 889.75 4 967 498.37

TOČKA P. 5 408 896.85 4 967 503.57

TOČKA R. 5 408 913.01 4 967 510.41

TOČKA S. 5 408 920.95 4 967 514.82

TOČKA T. 5 408 938.96 4 967 511.48

TOČKA U. 5 408 939.39 4 967 512.18

TOČKA V. 5 408 933.53 4 967 517.58

TOČKA W. 5 408 935.50 4 967 521.00

TOČKA Z. 5 408 950.32 4 967 512.77

TOČKA X. 5 408 952.14 4 967 515.87

TOČKA Y. 5 408 935.04 4 967 525.78

TOČKA AA. 5 408 932.52 4 967 529.44

TOČKA AB. 5 408 933.88 4 967 532.61

TOČKA AC. 5 408 936.87 4 967 535.48

TOČKA AD. 5 408 943.59 4 967 537.93

TOČKA AE. 5 408 953.50 4 967 540.24

TOČKA AF. 5 408 958.80 4 967 540.67

TOČKA AG. 5 408 992.11 4 967 549.17

TOČKA AH. 5 408 998.58 4 967 551.71

TOČKA AI. 5 409 006.28 4 967 553.59

TOČKA AJ. 5 409 013.00 4 967 553.94

TOČKA AK. 5 409 021.22 4 967 551.89

TOČKA AL. 5 409 025.21 4 967 554.16

TOČKA AM. 5 409 030.75 4 967 552.74

TOČKA AN. 5 409 048.44 4 967 547.91

TOČKA AO. 5 409 056.01 4 967 546.80

TOČKA AP. 5 409 060.34 4 967 545.46

TOČKA AR. 5 409 077.82 4 967 546.56

TOČKA AS. 5 409 098.81 4 967 545.34

TOČKA AT. 5 409 121.12 4 967 545.63

TOČKA AU. 5 409 151.10 4 967 550.27

TOČKA AV. 5 409 179.83 4 967 556.33

TOČKA AW. 5 409 190.91 4 967 557.65

TOČKA AZ. 5 409 202.54 4 967 559.02

TOČKA AX. 5 409 227.95 4 967 564.79

TOČKA AY. 5 409 230.88 4 967 563.99

Ukupna površina kopnenog dijela iznosi 12.860,00 metara kvadratnih.

Granica morskog dijela luke posebne namjene – sportske luke Delfin obilježena je točkama sa svojim koordinatama:

TOČKA AY. 5 409 230.88 4 967 563.99

TOČKA BA. 5 409 231.13 4 967 514.54

TOČKA BB. 5 408 970.40 4 967 406.80

TOČKA BC. 5 408 809.31 4 967 240.21

TOČKA BD. 5 4008 772.30 4 967 276.20

Ukupna površina morskog dijela iznosi 37.742,00 metara kvadratnih.

Navedeno područje označeno je na snimci katastarskog plana za k.o. Pula, izrađenog u mjerilu 1: 1500, koji čini Prilog I. ovoj Odluci, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ukupna površina koncesioniranog lučkog područja – pomorskog dobra iznosi 50.602,00 metara kvadratnih.

III.

Koncesija se daje u svrhu korištenja postojeće sportske luke, a obuhvaća vezanje brodica upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom sport i razonoda, a koje brodice su u vlasništvu članova udruge PŠRD, održavanje objekata infrastrukture i suprastrukture, te pružanje ugostiteljskih djelatnosti.

Ovlaštenik koncesije je dužan za svaku gradnju ili rekonstrukciju na pomorskom dobru ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da lučko područje – pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na korištenje, koristi isključivo za obavljanje aktivnosti i djelatnosti koje su određene u stavku 1. ove točke.

IV.

Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti luku posebne namjene – sportsku luku Delfin, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša. Koncesija se može prenijeti u cijelosti ili dati dijelom u potkoncesiju u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojim je i dana, uz suglasnost Davatelja koncesije.

V.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke, Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

VI.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz tri dijela:

a) stalni dio, u iznosu od 0,70 kuna po m² zauzete površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 35.421,40 kuna godišnje u jednom obroku;

b) promjenjivi dio naknade, u iznosu od 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina;

c) promjenjivi dio naknade za ugostiteljsku djelatnost, a iznosi 2,5 % od prihoda od ugostiteljstva godišnje.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja;

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to:

– do 28. veljače u narednoj godini za ostvareni iznos svih ubranih godišnjih članarina

(za proteklu godinu) i ostvareni prihod od ugostiteljskih djelatnosti ostvaren u protekloj godini.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da sklopi ugovor o koncesiji u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ako u tom roku Ovlaštenik koncesije ne pristupi potpisivanju ugovora prestat će sva prava i obveze utvrđene ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/08

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.