Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

NN 37/2009 (25.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

814

Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« broj 29/08 i 21/09) u članku 4. podstavak 1. točka a) podtočka 1. mijenja se i glasi:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme;«

Podstavak 2. točka a) podtočka 1. mijenja se i glasi:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;«

Podstavak 3. točka a) podtočka 1. mijenja se i glasi:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme;«

Članak 2.

U članku 5. podstavak 1. točka a) podtočka 1. mijenja se i glasi:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme;«

Podstavak 2. točka a) podtočke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– je u radnom odnosu kod dobavljača ili obavlja obveze stručne osobe na temelju ugovora o djelu s dobavljačem;

– je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke ili poljoprivredni tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke, a u slučaju proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materija ukrasnog bilja i poljoprivrednog sadnog materijala povrća za stručnu osobu prihvatit će se nadzornik iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07), odnosno članka 11. stavka 2. Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog sadnog materijala povrća (»Narodne novine« broj 126/07).«

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. potpisani Zahtjev dobavljača na Obrascu 1, Obrascu 2, Obrascu 10 i potpisanu Izjavu dobavljača na Obrascu 9 ovoga Pravilnika;«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/18

Urbroj: 525-02-1-0004/09-3

Zagreb, 17. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.