Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

833

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/38

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 109/95. – Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba i 178/04.) u članku 8. stavku 4. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »izvršna tijela«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik i gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 3. riječ: »poglavarstvu« zamjenjuje se riječima: »općinskom načelniku, gradonačelniku i gradonačelniku Grada Zagreba«.

U stavku 4. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »općinskog načelnika, gradonačelnika i gradonačelnika Grada Zagreba«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 3. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

U stavku 5. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 1. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »općinskog načelnika, gradonačelnika i gradonačelnika Grada Zagreba«.

U stavku 2. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik i gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 3. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik i gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 4. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »općinskog načelnika, gradonačelnika i gradonačelnika Grada Zagreba«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 4. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 5. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 363-02/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.