Zakon o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

38 27.03.2009 Zakon o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

HRVATSKI SABOR

834

Na teme ju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/39

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01., 82/04. i 76/07.) u članku 23. stavku 3. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »izvršno tijelo«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 370-01/09-01/02

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.