Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

HRVATSKI SABOR

836

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obnovi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/41

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96. i 57/00.), u članku 8. riječi: »Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi: »županijskih ureda za obnovu« zamjenjuju se riječima: »ureda državne uprave u županiji«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. i 3. riječi: »Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječi: »županijski ured nadležan za poslove obnove »zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u županiji«, riječi: »poglavarstva općine odnosno grada« zamjenjuju se riječima: »općinskog načelnika odnosno gradonačelnika«.

U stavku 5. i 6. riječi: »županijski ured nadležan za poslove obnove« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u županiji«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječi: » općinskom odnosno gradskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima: »općinskom načelniku, odnosno gradonačelniku grada«, riječi: »Uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Upravi za područja posebne državne skrbi Ministarstva«, a riječi: »državnom pravobranitelju« zamjenjuju se riječima: »državnom odvjetništvu«.

Članak 6.

U članku 20. stavku 3. riječi: »županijski ured nadležan za poslove obnove« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u županiji«.

Članak 7.

U članku 34. stavku 1. riječi: »županijski ured nadležan za poslove obnove« zamjenjuje se riječima: »ured državne uprave u županiji«, a riječi: »poglavarstva općine, odnosno grada« zamjenjuju riječima: »općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika grada«.

Članak 8.

U članku 39. stavku 6. riječi: »županijskom uredu nadležnom za poslove obnove« zamjenjuju se riječima: »uredu državne uprave u županiji«.

Članak 9.

U članku 47. stavku 2. riječi: »Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva privatizacije i upravljanja imovinom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

Članak 10.

U članku 50. stavku 3. riječi: »Ministarstvu privatizacije i upravljanja imovinom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva«.

Članak 11.

U članku 58. stavku 2. riječi: »županijsko poglavarstvu« zamjenjuju se riječju: »župan«.

Članak 12.

U članku 59. stavku 1. točki 2. i 3. riječi: »Ministarstvo pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture«.

U točki 4. i 5. riječi: »Državna uprava za vode« i »Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

U točki 6. i 7. riječi: »Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« i »Državna uprava za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima:"Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«.

U točki 9. riječi: »Ministarstvo uprave« zamjenjuju se riječima: »Središnji državni ured za upravu«.

U točki 10. i 15. riječi: »Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se u riječima: »Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa«.

U točki 12. riječi: »Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo kulture«.

U točki 13. i 14. riječi: »Ministarstvo zdravstva« i »Ministarstvo rada i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi«.

Članak 13.

Naslov Glave VII. mijenja se i glasi »DJELOKRUG ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I OPĆINSKIH NAČELNIKA U OBNOVI«.

Članak 14.

U članku 61. riječi: »županijska, gradska odnosno općinska poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik«.

Članak 15.

U članku 68. riječi: »županijskog ureda za obnovu« zamjenjuju se riječima: »ureda državne uprave u županiji«.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa:361-08/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.