Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

HRVATSKI SABOR

837

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/42

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. i 146/08.) u članku 32. stavku 3. riječi: »poglavarstvo jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave je ovlašteno« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan je ovlašten«.

U stavku 4. riječ: »poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan«.

Članak 2.

U članku 391. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.«

U stavku 3. riječi: »poglavarstva tih jedinica« zamjenjuju se riječima: »tijela nadležna za njihovo raspolaganje«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 941-06/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.