Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

HRVATSKI SABOR

840

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/45

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03., 94/04., 48/05., 141/06. i 60/08.) u članku 2. stavku 1. podstavak 35. briše se.

Članak 2.

U članku 16. stavku 2. iza riječi: »predsjednika« dodaju se riječi: »i zamjenika predsjednika«, a riječi: »ne smije biti član« zamjenjuju se riječima: »ne smiju biti članovi«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Članovi Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu. Visinu naknade određuje Hrvatski sabor.«

Članak 3.

U članku 17. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 4.

U članku 19. stavku 5. riječ: »ukupni« briše se.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Klasa: 023-03/09-01/02

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.