Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

HRVATSKI SABOR

841

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/46

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06.) u članku 8. stavku 2., članku 10. stavku 2., članku 17. stavku 2., članku 26. stavcima 3. i 5., članku 30. stavku 2. točki 2. i članku 64. stavku 3. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »županijska skupština« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2., članku 10. stavku 2., članku 17. stavku 2., članku 26. stavku 3., članku 30. stavku 2. točki 3. i članku 64. stavku 3., riječi: »općinsko odnosno gradsko poglavarstvo«, zamjenjuju se riječima »općinsko odnosno gradsko vijeće« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 342-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.