Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

HRVATSKI SABOR

842

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/47

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

Članak 1.

U Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. i 141/06.) u članku 19. stavku 2., članku 20. stavku 2., članku 22. stavku 1., članku 36. stavku 3., članku 74. stavku 1., članku 75. stavku 2., članku 76. stavku 6. i članku 80. stavku 4. točki 1. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »županijska skupština« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4., članku 21. stavku 1., članku 44. stavku 2., članku 46. stavku 3., članku 51. stavku 2. točki 2., članku 51. stavku 3., članku 76. stavku 5. i članku 77. stavku 3. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 3.

U članku 37. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo županije, grada ili općine« zamjenjuju se riječima: »Župan, gradonačelnik ili općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 2. riječi: »županijsko, gradsko ili općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan, gradonačelnik ili općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 51. stavak 2. točki 3. riječi: »gradsko ili općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »gradonačelnik ili općinski načelnik«.

Članak 6.

U članku 76. stavku 4. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Županijska skupština može raspustiti Upravno vijeće lučke uprave na prijedlog župana:«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 934-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.