Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama

HRVATSKI SABOR

843

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o javnim cestama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/48

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08. i 152/08.) u članku 33. stavku 3. riječi: »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnika«.

Članak 2.

U članku 61. stavku 1. riječi: »gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »Gradske skupštine«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 340-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.