Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi

38 27.03.2009 Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi

HRVATSKI SABOR

847

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/52

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

U Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90. i 27/93.) u članku 9.a stavku 4. riječi: »njegovog poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika i općinskog načelnika«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva te poglavarstvo Grada Zagreba nastavljaju radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te gradonačelnika Grada Zagreba izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 610-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.