Zakon o izmjenama Zakona o tehničkoj kulturi

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o tehničkoj kulturi

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o tehničkoj kulturi

HRVATSKI SABOR

848

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o tehničkoj kulturi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/53

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TEHNIČKOJ KULTURI

Članak 1.

U Zakonu o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93. i 11/94.) u članku 20. stavku 1. točki 3. riječi: »darovitu i hendikepiranu djecu« zamjenjuju se riječima: »djecu s posebnim potrebama«.

U stavku 2. riječi: »njihovih poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »općinskog načelnika, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno župana«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 2. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Predstavničko tijelo«, a riječi: »nadležno za poslove tehničke kulture« brišu se.

Članak 3.

U članku 24. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječima: »predstavnička tijela«.

Članak 4.

U svim odredbama Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93. i 11/94.) riječi: »ministar kulture i prosvjete« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport« u odgovarajućem padežu, riječi: »ministarstvo kulture i prosvjete« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport«, riječi: »Sabor Republike Hrvatske« riječima: »Hrvatski sabor«, a riječi: »Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Zastupničkog doma« zamjenjuju se riječima: »Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Klasa: 630-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.