Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida

NN 38/2009 (27.3.2009.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

866

Na temelju članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 14. stavka 4., članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA UZROČNIKA BOLESTI VRETENASTOG GOMOLJA KRUMPIRA – POTATO SPINDLE TUBER VIROIDA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira – Potato spindle tuber viroida (u daljnjem tekstu: štetni organizam), zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri unošenju i premještanju određenog bilja te način provođenja posebnog nadzora i izvješćivanja o prisutnosti štetnog organizma.

II. UNOŠENJE I PREMJEŠTANJE ODREĐENOG BILJA

Zahtjevi pri unošenju

Članak 2.

Radi sprječavanja unošenja štetnog organizma, bilje namijenjeno sadnji, uključujući sjeme, iz roda Brugmansia Pers. i vrste Solanum jasminoides Paxton (u daljnjem tekstu: određeno bilje) dopušteno je unositi u Republiku Hrvatsku samo:

a) ako su ispunjeni zahtjevi navedeni u točki 1. Priloga koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio; i

b) ako je pri unošenju obavljen službeni pregled i testiranje toga bilja na prisutnost štetnog organizma u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu[2] (»Narodne novine«, br. 75/05) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama[3] (»Narodne novine«, br. 74/06) te ako je utvrđeno da to bilje nije zaraženo štetnim organizmom.

Zahtjevi pri premještanju

Članak 3.

(1) Određeno bilje, bilo da je podrijetlom iz Republike Hrvatske ili je uvezeno u Republiku Hrvatsku u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika, osim malih količina bilja koje koristi posjednik ili primatelj u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da pritom nema opasnosti od širenja štetnog organizma, dopušteno je premještati na teritoriju Republike Hrvatske samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama[4] (»Narodne novine«, br. 54/07) i ako je tijekom svoga cijelog životnog ciklusa ili od trenutka njegova unošenja u Republiku Hrvatsku raslo na mjestu proizvodnje:

a) u nezaraženom području, koje je odredio ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar), u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

b) u kojem je testiranjem svih partija određenog bilja prije premještanja utvrđeno da ono nije zaraženo štetnim organizmom, ili

c) u kojem je testiranjem svih povezanih matičnih biljaka određenog bilja, prije premještanja toga bilja, utvrđeno da nisu zaražene štetnim organizmom. Nakon testiranja moraju se osigurati uvjeti za rast u kojima će povezane matične biljke i određeno bilje ostati nezaraženi prije premještanja.

(2) Određeno bilje dopušteno je premještati samo ako su ispunjeni uvjeti iz točke 2. Priloga ovoga Pravilnika.

Posebni nadzor i izvješćivanje

Članak 4.

(1) Radi utvrđivanja prisutnosti štetnog organizma na biljkama domaćinima ili dokazivanja zaraze štetnim organizmom na teritoriju Republike Hrvatske, provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona i, kad je to potrebno, obavlja se testiranje.

(2) Nadležna uprava svake godine do 10. siječnja izvješćuje druge države članice Europske unije i Europsku komisiju o rezultatima posebnog nadzora u protekloj godini.

Sumnja na zarazu

Članak 5.

Kad posjednici bilja uoče simptome koji upućuju na zarazu štetnim organizmom, obvezni su o tome odmah izvijestiti nadležnog fitosanitarnog ili šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor).

III. FITOSANITARNE MJERE

Mjere u slučaju sumnje na zarazu

Članak 6.

U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom, nadležni će inspektor:

1. uzeti službeni uzorak i poslati ga na laboratorijsku analizu u Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske,

2. do dobivanja rezultata laboratorijskog testiranja:

– zabraniti premještanje određenog bilja s mjesta gdje je uzet uzorak,

– narediti stroge higijenske mjere pri kontaktu s određenim biljkama:

– jednokratno korištenje rukavica, nazuvaka i odijela koji se nakon upotrebe spaljuju,

– dezinfekciju opreme, pribora i alata.

Mjere nakon potvrde zaraze

Članak 7.

Ako se laboratorijskim testiranjem potvrdi zaraza štetnim organizmom, nadležni će inspektor posjedniku određenog bilja narediti provedbu sljedećih mjera na mjestu proizvodnje:

1. uništenje spaljivanjem:

– svih biljaka na kojima je potvrđena zaraza,

– svih biljaka čiji je rezultat testiranja bio negativan ili nisu bile testirane, ali su podrijetlom iz istog izvora kao zaražene biljke,

– svih biljaka dobivenih razmnažanjem zaraženih biljaka;

2. pridržavanje strogih higijenskih mjera pri uništavanju tog bilja:

– jednokratno korištenje rukavica, nazuvaka i odijela, koji se nakon upotrebe spaljuju,

– dezinfekciju opreme, pribora i alata;

3. praćenje zdravstvenog stanja svih određenih biljaka tijekom razdoblja od jedne godine. Nakon godine dana praćenja, a prije premještanja, mora se provesti testiranje na prisutnost štetnog organizma.

Druge mjere

Članak 8.

(1) Radi zaštite od unošenja štetnog organizma u Republiku Hrvatsku i njegova širenja, ministar može propisati i druge mjere u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) O mjerama iz stavka 1. ovoga članka nadležna uprava izvješćuje Europsku komisiju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene nakon pristupa

Članak 9.

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »Republika Hrvatska« u članku 2. ovoga Pravilnika zamjenjuju se riječju: »Zajednica« u odgovarajućem padežu.

Stupanje na snagu i primjena

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe članka 4. stavka 2. i članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredba članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, koja se odnosi na zahtjeve vezane uz biljne putovnice, primjenjuje se nakon uvođenja biljnih putovnica.

(4) Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3. stavka 1., a stupaju na snagu odredbe članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: NP 011-02/09-01/53

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Ministar poljoprivrede
ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG

1. Zahtjevi pri unošenju u Republiku Hrvatsku

Ne dovodeći u pitanje odredbe Popisa III., dijela A, točke 13. iz Priloga 3. Pravilnika3 iz članka 2. točke b) ovoga Pravilnika, pošiljke određenog bilja podrijetlom iz trećih zemalja mora pratiti fitosanitarni certifikat u skladu sa Zakonom i Pravilnikom iz članka 2. točke b) ovoga Pravilnika, a u rubrici »Dopunska izjava« fitosanitarnoga certifikata mora biti navedeno da je određeno bilje raslo na mjestu proizvodnje u smislu definicije iz Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 5 (FAO) – »Rječnik fitosanitarnih izraza« (u daljnjem tekstu: mjesto proizvodnje), koje je upisala i nadzirala nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja zemlje podrijetla:

a) u zemlji za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam, ili

b) koje se nalazi u nezaraženom području, koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere odredila nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja zemlje podrijetla. U rubrici »Mjesto podrijetla« fitosanitarnog certifikata mora biti upisan naziv nezaraženog područja; ili

c) u kojem je testiranjem svih partija određenog bilja prije njegova premještanja utvrđeno da ono nije zaraženo štetnim organizmom, ili

d) u kojem je testiranjem svih povezanih matičnih biljaka određenog bilja prije njegova premještanja utvrđeno da bilje nije zaraženo štetnim organizmom. Nakon testiranja moraju se osigurati uvjeti za rast u kojima će povezane matične biljke i određeno bilje ostati nezaraženi prije premještanja.

2. Zahtjevi pri premještanju

Određeno bilje, bilo da je podrijetlom iz Zajednice ili je uvezeno u Zajednicu u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika, osim malih količina bilja koje koristi posjednik odnosno primatelj u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da pritom nema opasnosti od širenja štetnog organizma, dopušteno je premještati unutar Zajednice samo ako ga prati biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s odredbama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama4, i ako je tijekom svoga cijelog životnog ciklusa ili od trenutka njegova unošenja u Zajednicu raslo na mjestu proizvodnje:

a) u državi članici za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam; ili

b) u nezaraženom području, koje je odredila nacionalna služba nadležna za zdravstvenu zaštitu bilja države članice, u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

c) u kojem je testiranjem svih partija određenog bilja prije njegova premještanja utvrđeno da ono nije zaraženo štetnim organizmom, ili

d) u kojem je testiranjem svih povezanih matičnih biljaka određenog bilja, prije premještanja, toga bilja, utvrđeno da nisu zaražene štetnim organizmom. Nakon testiranja moraju se osigurati uvjeti za rast u kojima će povezane matične biljke i određeno bilje ostati nezaraženi prije premještanja.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2007/410/EZ od 12. lipnja 2007. o mjerama za sprječavanje unošenja u Zajednicu štetnog organizma Potato spindle tuber viroida i njegova širenja unutar Zajednice

[2] Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i širenja unutar Zajednice

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i širenja unutar Zajednice

[4] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Komisije 92/105/EZ od 3. prosinca 1992. kojom se utvrđuje stupanj standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta unutar Zajednice i kojom se utvrđuju podrobni postupci izdavanja takvih biljnih putovnica te uvjeti i podrobni postupci njihove zamjene