Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila

NN 38/2009 (27.3.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila

38 27.03.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

867

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«. br. 74/94, 57/96. 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUSTAVU NADZORA I PRAĆENJA RIBARSKIH PLOVILA

Članak 1.

U Pravilniku o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila (»Narodne novine«, broj 62/2006, 135/06 i 133/07) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Plovila koja sudjeluju kao ispomoć u ribolovu tunja, uzgoju tunja ili tegljači kaveza s tunama, moraju imati instaliran uređaj za praćenje od 15. travnja 2009. godine.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Plovila iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smiju obavljati ribolov i poslove vezane uz ribolov, uzgoj i prijevoz tunja ukoliko nemaju instaliran uređaj za praćenje nakon isteka rokova određenih ovim člankom.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ukoliko je ovlaštenik povlastice, odnosno zapovjednik ribarskog plovila radi tehničkih razloga (remont, kvar, nesreća i sl.) prisiljen prekinuti izvor napajanja uređaja, dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo telefaksom ili e-mailom.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Troškove nabave uređaja s karticom za prenošenje podataka, njegovo instaliranje i održavanje u jamstvenom roku, te troškove prijenosa podataka snosi Ministarstvo.

(2) Troškove instaliranja, popravaka i održavanja izvan jamstvenog roka te štetu koja nije pokrivena jamstvenim uvjetima snosi vlasnik plovila.

(3) Nakon instaliranja, sklopit će se ugovor o iznajmljivanju uređaja između Ministarstva i vlasnika plovila.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/54

Urbroj: 525-08-1-0327/09-1

Zagreb, 17. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.