Zakon o osnovici plaće u javnim službama

NN 39/2009 (31.3.2009.), Zakon o osnovici plaće u javnim službama

39 31.03.2009 Zakon o osnovici plaće u javnim službama

HRVATSKI SABOR

872

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Proglašavam Zakon o osnovici plaće u javnim službama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/57

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 27. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje način određivanja osnovice plaće u javnim službama za razdoblje od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu radi ograničavanja negativnih učinaka svjetske gospodarske krize u Republici Hrvatskoj i s isključivim ciljem očuvanja radnih mjesta službenika i namještenika zaposlenih u javnim službama u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01.) i sve odredbe drugih zakona, kolektivnih ugovora i drugih sporazuma, bez obzira na njihov naziv i potpisnike, kojima je propisana osnovica plaće u javnim službama, odnosno način njenog određivanja, a koji su donesen na temelju Zakona o plaćama u javnim službama ili na bilo kojem drugom pravnom temelju.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2009.

Klasa: 120-02/09-01/03

Zagreb, 27. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.