Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

NN 39/2009 (31.3.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nadzoru prekograničnog prometa otpadom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

880

Na temelju članka 4. Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/94) i članka 103. podstavka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM

Članak 1.

U Uredbi o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (»Narodne novine«, br. 69/2006 i 17/2007), u članku 3. točki 9. riječ: »Obavijesti« zamjenjuje se riječju: »Obavijest«.

U točki 10. riječ: »DPO« zamjenjuje se riječju: »DOP«.

Iza točke 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12. Otprema je prekogranični promet otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju koji se planira ili je u tijeku.

13. Nedozvoljena pošiljka je svaka pošiljka

a) opasnog otpada koja je otpremljena radi oporabe ili zbrinjavanja odnosno neopasnog otpada koja je otpremljena radi zbrinjavanja:

– bez obavijesti svim nadležnim tijelima uključenim u prekogranični promet sukladno ovoj Uredbi ili

– bez odobrenja svih nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet sukladno ovoj Uredbi ili

– uz odobrenje izdano od nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet krivotvorenjem, lažnim predstavljanjem ili prijevarom ili

– na način koji nije posebno naveden u Obavijesti ili Dokumentu o prometu ili

– na način koji završava oporabom ili zbrinjavanjem otpada suprotno propisima međunarodnog prava ili

– u suprotnosti s odredbama Zakona o otpadu i njegovim provedbenim propisima.

b) neopasnog otpada koja je otpremljena radi oporabe:

– bez odgovarajućeg pratećeg lista o prekograničnom prometu neopasnim otpadom ili

– na način koji završava oporabom otpada suprotno propisima međunarodnog prava ili

– suprotnosti s odredbama Zakona o otpadu i njegovim provedbenim propisima.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. iza riječi: »Hrvatske« dodaju se riječi: »radi oporabe«.

U stavku 4. iza riječi: »Hrvatske« dodaju se riječi: »radi oporabe«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na svaku pošiljku neopasnog otpada koja se radi zbrinjavanja izvozi iz Republike Hrvatske ili provozi područjem Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe ove Uredbe kojima se uređuje prekogranični promet opasnim otpadom.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

(1) Ako je došlo do bitne promjene u pojedinostima i/ili uvjetima otpreme za koju je izdano rješenje iz članka 7. stavka 1. ove Uredbe, uključujući promjene planirane količine otpada, smjera putovanja pošiljke, datuma otpreme ili prijevoznika, pošiljatelj otpada je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo kao sva nadležna tijela provoza i odredišta te primatelja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, pošiljatelj otpada dužan je podnijeti novu obavijest osim u slučaju kada sva nadležna tijela provoza i odredišta dostave pismenu suglasnost da za predložene promjene nije potrebna nova obavijest.

(3) Ako takve promjene uključuju i druga nadležna tijela osim onih navedenih u prvobitnoj obavijesti, pošiljatelj otpada dužan je podnijeti novu obavijest.«.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaju se članci 10.a i 10.b koji glase:

»Članak 10.a

(1) Na povrat otpada čija se oporaba ili zbrinjavanje ne može izvršiti kako je planirano u skladu s uvjetima iz Obavijesti o prekograničnom prometu i/ili odredbi ugovora iz članka 48. odnosno članka 50. Zakona o otpadu, primjenjuju se odredbe članka 8. Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.

(2) Na povrat otpada u slučaju nedozvoljene otpreme primjenjuju se odredbe članka 9. Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.

(3) Otpad iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vraća se u privremeno carinsko skladište iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe i skladišti do ponovnog izvoza, do vraćanja pošiljatelju ili do predaje ovlaštenoj osobi u Republici Hrvatskoj.

(4) Za izvoz opasnog otpada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pošiljatelj otpada ili druga pravna ili fizička osoba u njegovo ime dužna je ishoditi novo rješenje Ministarstva osim u slučaju kada sva nadležna tijela provoza i odredišta dostave pismenu suglasnost da nova Obavijest nije potrebna.

(5) Sve troškove proizašle iz povrata otpada i njegovog skladištenja u privremenom carinskom skladištu sukladno ovoj Uredbi snosi pošiljatelj otpada ili njegov pravni sljednik.

Članak 10.b

(1) Iznimno, pošiljka otpada iz članka 10.a stavka 1. ove Uredbe neće biti vraćena u Republiku Hrvatsku u slučajevima kada:

– pošiljatelj otpada ili druga pravna ili fizička osoba u njegovo ime može osigurati prihvatljiv način oporabe ili zbrinjavanja otpada u državi odredišta ili nekoj drugoj državi, ili

– primatelj otpada je otpad izmiješao s drugim otpadom tako da ih više nije moguće odvojiti.

(2) Ako se oporaba ili zbrinjavanje opasnog otpada može osigurati u državi odredišta, potrebna je pismena suglasnost svih nadležnih tijela provoza i odredišta, a pošiljatelj otpada dužan je nadležnom tijelu odredišta podnijeti obrazložen zahtjev za odobrenje promjene postrojenja za oporabu ili zbrinjavanje te o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Pošiljatelj otpada može iz opravdanih razloga zatražiti od Ministarstva da podnese zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako se oporaba ili zbrinjavanje opasnog otpada osigurava izvan države odredišta, potrebna je pismena suglasnost svih nadležnih tijela provoza i odredišta i novo rješenje Ministarstva.«.

Članak 6.

U članku 17. iza riječi: »neopasnog otpada« dodaju se riječi: »radi oporabe«.

U drugoj alineji riječi: »Priloga III« zamjenjuju se riječima: »Priloga II«, a riječi: »(Zeleni popis otpada)« brišu se.

Članak 7.

Obrasci OPP i DOP te PLPPNO iz članka 23. Uredbe zamjenjuju se novim obrascima OPP i DOP te PLPPNO koji su tiskani uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/09-01/01

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 25. ožujka 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG I.A

OBRAZAC PRATEĆEG LISTA ZA NEOPASNI OTPAD

PRILOG I.B

PRILOG II.

OBLIK I SADRŽAJ OBRAZACA OBAVIJESTI O PREKOGRANIČNOM PROMETU I DOKUMENTA O PROMETU

Obrasci Obavijesti o prekograničnom prometu i Dokumenta o prometu izdaju se u papirnatom obliku.

Obrasci se tiskaju na papiru standardne dimenzije ISO A4 dok okvirna veličina obrazaca ne prelazi 183x262 mm, s marginama koje su poravnate na vrhu i na lijevoj strani papira. Obrazac obavijesti (polje 1.-polje 21. uključujući i fusnote) otisnut je jednoj stranici, a popis kratica i oznaka koje se koriste u obrascu obavijesti na poleđini. U obrascu Dokumenta o prometu, polje 1.-polje 19. uključujući i fusnote otisnuti su na jednoj stranici, a polje 20.-22. i popis skraćenica i oznaka koje se koriste u dokumentu o prometu na poleđini.

Redni broj obrazaca sastoji se od dvoslovne kratice za Republiku Hrvatsku prema standardu ISO 3166 iza koje slijedi razmak i šesteroznamenkasti broj (na primjer HR 000123).

Tiskani obrasci ispunjavaju se pisaćim strojem ili neizbrisivom tintom velikim tiskanim slovima. Potpisi moraju biti ispisani neizbrisivom tintom, a pored potpisa treba velikim tiskanim slovima pisati ime ovlaštenog predstavnika. U slučaju manje greške, uz odobrenje nadležnog tijela može se unijeti ispravka. Novi tekst mora biti označen i potpisan ili mora biti stavljen pečat te datum izmjene. U slučaju većih grešaka ili ispravaka potrebno je ispuniti novi obrazac.

Datumi se prikazuju u šesteroznamenkastom formatu (DD.MM.GG).

Kada obrazac prate prilozi s dodatnim podacima, na svakom prilogu treba biti napisan odgovarajući broj obavijesti te navedeno polje na koje se prilog odnosi.

Planirana pošiljka koja podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i suglasnosti može se poslati tek nakon što su obrazac obavijesti i dokument o prometu ispunjeni u skladu s ovom Uredbom.

PRILOG III. A

NOTIFICATION DOCUMENT FORM – OPP

List of abbreviations and codes used in the notification document

PRILOG III.B

Specific instructions for completing the Notification document

The exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, is to complete blocks 1–18 (except the notification number in block 3). The waste generator, where practicable, should also sign in block 17.

Blocks 1 and 2: Provide the registration number (where applicable), full name, address (including the name of the country), teleTel and fax numbers (including the country code) and e-mail address of the exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, and importer, and also the name of a contact person responsible for the shipment. The Tel and fax numbers and the e-mail address should facilitate contact of all relevant persons at any time regarding an incident during shipment.

Block 3: When issuing a notification document, a competent authority will, according to its own system, provide an identification number which is printed in this block. The appropriate boxes should be ticked to indicate:

A. Whether the notification covers one shipment (single notification) or multiple shipments (general notification);

B. Whether the waste being shipped is destined for disposal or for recovery; and

C. Whether the waste being shipped is destined for a facility which has been granted a pre-consent for receiving certain wastes subject to the Amber control procedure (applies only to transboundary movements of waste between OECD countries).

Blocks 4, 5 and 6: For single or multiple shipments, give the number of shipments in block 4 and the intended date of a single shipment or, for multiple shipments, the dates of the first and last shipments, in block 6. In block 5, give the weight in tonnes or volume in cubic metres of the waste. Other units of the metric system are also acceptable; when used, the unit of measure should be indicated and the unit in the document should be crossed out. For multiple shipments, the total quantity shipped must not exceed the quantity declared in block 5. The intended period of time for movements in block 6 may not exceed one year.

Block 7: Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form. If special handling precautions are required, such as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and transport emergency cards, tick the appropriate box and attach the information in an annex.

Block 8: Provide the following necessary information on the carrier or carriers involved in the shipment: registration number (where applicable), full name, address (including the name of the country), teleTel and fax numbers (including the country code), e-mail address and the name of a contact person responsible for the shipment. If more than one carrier is involved, append to the notification document a complete list giving the required information for each carrier. Where the transport is organized by a forwarding agent, the agent’s details should be given in block 8 and the respective information on actual carriers should be provided in an annex. Means of transport should be indicated using the abbreviations provided in the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form.

Block 9: Provide the required information on the generator of the waste. The registration number of the generator should be given where applicable. If the exporter is the generator of the waste then write «Same as block 1». If the waste has been produced by more than one generator, write «See attached list» and append a list providing the requested information for each generator. Where the generator is not known, give the name of the person in possession or control of such wastes.

Block 10: Give the required information on the destination of the shipment by first ticking the appropriate type of facility: either disposal or recovery. The registration number should be given where applicable. If the disposer or recoverer is also the importer, state here «Same as block 2». If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation (according to the definitions of operations set out in the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form), the facility performing the operation should be mentioned in block 10, as well as the location where the operation will be performed. In such a case, corresponding information on the subsequent facility or facilities, where any subsequent R12/R13 or D13–D15 operation and the D1–D12 or R1–R11 operation or operations takes or take place or may take place should be provided in an annex. Provide the information on the actual site of disposal or recovery if it is different from the address of the facility.

Block 11: Indicate the type of recovery or disposal operation by the using R-codes or D-codes provided in the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form. If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation, corresponding information on the subsequent operations (any R12/R13 or D13–D15 as well as D1–D12 or R1–R11) should be provided in an annex. Also indicate the technology to be employed. Specify also the reason for export.

Block 12: Give the name or names by which the material is commonly known or the commercial name and the names of its major constituents (in terms of quantity and/or hazard) and their relative concentrations (expressed as a percentage), if known. In the case of a mixture of wastes, provide the same information for the different fractions and indicate which fractions are destined for recovery. A chemical analysis of the composition of the waste may be required in accordance with national legislation. Attach further information in an annex if necessary.

Block 13: Indicate physical characteristics of the waste at normal temperatures and pressures by using the codes provided in the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form.

Block 14: State the code that identifies the waste according to the system adopted under the Basel Convention (under subheading (i) in block 14) and, where applicable, the systems adopted in the OECD Decision (under subheading (ii)) and other accepted classification systems (under subheadings (iii) to (xii)).

(a) Subheading (i): Basel Convention Annex VIII and Annex IX codes should be used. Basel Annexes VIII and IX can be found in the text of the Basel Convention as well as in the Instruction Manual available from the Secretariat of the Basel Convention. If a waste is not listed in Annexes VIII or IX of the Basel Convention, insert «not listed».

(b) Subheading (ii): The OECD codes should be used if they differ from the codes in subheading (i).

(c) Subheading (iii): European Union Member States should use the codes included in the European Community list of wastes.

(d) Subheadings (iv) and (v): Where applicable, national identification codes used in the country of export and, if known, in the country of import should be used.

(e) Subheading (vi): If useful or required by the relevant competent authorities, add here any other code or additional information that would facilitate the identification of the waste.

(f) Subheading (vii): State the appropriate Y-code or Y-codes according to the «Categories of wastes to be controlled» (see Annex I of the Basel Convention), or according to the «Categories of wastes requiring special consideration» given in Annex II of the Basel Convention.

(g) Subheading (viii): Here state the appropriate H-code or H-codes, i.e., the codes indicating the hazardous characteristics exhibited by the waste (see the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form).

(h) Subheading (ix): Here state the United Nations class or classes which indicate the hazardous characteristics of the waste according to the United Nations classification (see the list of abbreviations and codes on the reverse side of the notification form) and are required to comply with international rules for the transport of hazardous materials.

(i) Subheadings (x and xi): Here state the appropriate United Nations number or numbers and United Nations shipping name or names. These are used to identify the waste according to the United Nations classification system and are required to comply with international rules for transport of hazardous materials.

(j) Subheading (xii): Here state customs code or codes, which allow identification of the waste by customs offices (see the list of codes and commodities in the «Harmonized commodity description and coding system» produced by the World Customs Organization).

Block 15: On line (a) of block 15, provide the name of the countries or States of export, transit and import or the codes for each country or State by using the ISO standard 3166 abbreviations. On line (b), provide the code number of the respective competent authority for each country if required by the national legislation of that country and on line (c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable, the customs office code number as the point of entry to or exit from a particular country. For transit countries give the information in line (c) for points of entry and exit. If more than three transit countries are involved in a particular movement, attach the appropriate information in an annex.

Block 16: This block should be completed for movements involving entering, passing through or leaving Member States of the European Union.

Block 17: Each copy of the notification document is to be signed and dated by the exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, before being forwarded to the competent authorities of the countries concerned. Under the Basel Convention, the waste generator is also required to sign the declaration; it is noted that this may not be practicable in cases where there are several generators. Further, where the generator is not known, the person in possession or control of the waste should sign. The declaration also certifies the existence of insurance or other financial guarantees and contracting obligations during the transboundary movement of waste.

Block 18: Indicate the number of annexes containing any additional information supplied with the notification document (see blocks 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 or 21). Each annex must include a reference to the notification number to which it relates, which is indicated in the corner of block 3.

Block 19: This block is for use by the competent authority to acknowledge receipt of the notification. Under the Basel Convention, the competent authority or authorities of the country or countries of import (where applicable) and transit issue such an acknowledgement.

Blocks 20 and 21: Block 20 is for use by competent authorities of any country concerned when providing a written consent to a transboundary movement of waste. Indicate the name of the country (or its code by using the ISO standard 3166 abbreviations), the date on which the consent is provided and the date on which it expires. If the movement is subject to specific conditions, the competent authority in question should tick the appropriate box and specify the conditions in block 21 or in an annex to the notification document. If a competent authority wishes to object to the movement it should do so by writing «OBJECTION» in block 20. Block 21, or a separate letter, may then be used to explain the reasons for the objection.

PRILOG III.C

OBRAZAC OBAVIJESTI O PREKOGRANIČNOM PROMETU OTPADOM – OPP

Popis kratica i oznaka korištenih u Obavijesti

PRILOG III.D

Uputa za popunjavanje obrasca Obavijesti o prekograničnom prometu

Izvoznik ili nadležno tijelo države izvoza, treba ispuniti polja 1–18 (izuzev broja obavijesti u polju 3). Ako postoji mogućnost, polje 17 trebao bi također potpisati proizvođač otpada.

Polje 1 i 2: Upisati registracijski broj (kada je primjenjivo), puno ime i adresu (uključujući ime države) izvoznika (Exporter – notifier) odnosno uvoznika (Importer – consignee), puno ime, brojeve telefona i faksa s pozivnim brojem te adresu elektronske pošte osobe zadužene za kontakt (Contact person) za slučaj bilo kakvog izvanrednog događaja tijekom prekograničnog prometa otpada.

Polje 3: Pri izdavanju dokumenta obavijesti o prekograničnom prometu nadležno tijelo po vlastitom sustavu dodjeljuje identifikacijski broj (Notification number) koji je otisnut u ovom polju na svakom obrascu obavijesti. Nadalje, potrebno je označiti odgovarajuća polja kako bi se iskazalo sljedeće:

A. da li obavijest obuhvaća pojedinačnu pošiljku (pojedinačna obavijest – Single movement) ili više pošiljaka (opća obavijest – General notification);

B. da li je otpad koji se prevozi namijenjen zbrinjavanju (Disposal) ili oporabi (Recovery);

C. nije potrebno ispunjavati – odnosi se na promet otpadom unutar OECD-a.

Polja 4, 5 i 6: U polju 4. potrebno je upisati ukupan broj predviđenih pošiljki (Total intended number of shipments), a predviđeni datum pojedinačne pošiljke ili za višestruke pošiljke datume prve i posljednje pošiljke (Intended period of time for shipments) u polju 6. U polju 5. potrebno je upisati masu u tonama ili volumen u kubičnim metrima otpada. Ostale jedinice metričkog sustava također su prihvatljive; kada se koriste treba navesti jedinicu mjere, a jedinicu u dokumentu prekrižiti. Za višestruke pošiljke, ukupna poslana količina ne smije prekoračiti količinu navedenu u polju 5. Predviđeno razdoblje za promet u polju 6. ne smije prelaziti jednu godinu. U slučaju višestrukih pošiljki, neke zemlje mogu tražiti da u poljima 5. i 6. ili u prilogu budu navedeni očekivani datumi ili očekivana učestalost i procijenjena količina svake pošiljke. Pojedine zemlje ne zahtijevaju količinu i očekivani datum svake pošiljke, jer je to iz praktičnih razloga pošiljatelju Obavijesti katkad teško točno unaprijed znati.

Polje 7: Upisati podatke o načinu pakiranja (Packaging types). Ako su potrebne posebne mjere opreza pri rukovanju treba označiti odgovarajuće polje i informacije priložiti kao dodatak. Popisi načina pakiranja nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.

Polje 8: Upisati registracijski broj, puno ime i adresu (uključujući ime države) prijevoznika (Intended carrier), brojeve telefona i faksa s pozivnim brojem države, adresu elektronske pošte te ime osobe za kontakt koja je nadležna za pošiljku. Ako je u prijevoz uključeno više prijevoznika tada se navedeni podaci o svim prijevoznicima prilažu u prilogu obavijesti (u polju 7. treba upisati; »Vidi prilog«). Kada prijevoz organizira otpremnik, pojedinosti o otpremniku treba navesti u polju 8, a odgovarajuće informacije o prijevoznicima treba navesti u prilogu.

Upisati podatke o načinu prijevoza (Means of transport). Popisi načina prijevoza nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.

Polje 9: Upisati sve informacije o proizvođaču otpada (Waste generator – producer), mjesto nastanka te opisati postupak u kojem je taj otpad nastao (Site and process of generation). Po mogućnosti treba navesti registracijski broj proizvođača otpada. Kada je izvoznik otpada ujedno i proizvodač otpada, potrebno je upisati: »Isto kao polje 1.« Ako se radi o više proizvođača, treba ih navesti u prilogu Obavijesti zajedno sa svim potrebnim informacijama o svakome od njih, i upisati: »Vidi prilog«. Gdje proizvođač nije poznat, navodi se ime osobe koja posjeduje ili nadzire taj otpad.

Polje 10: Navesti tražene informacije o odredištu pošiljke tako da prvo bude označeno odgovarajuće postrojenje: za zbrinjavanje (Disposal facility) ili za oporabu (Recovery facility). Registracijski broj treba navesti gdje je primjereno. Ako je zbrinjavatelj ili oporabitelj također i uvoznik, potrebno je upisati: »Isto kao polje 2«. Ako je postupak zbrinjavanja D13–D15 ili postupak oporabe R12 ili R13, osim postrojenja koje provodi postupak treba navesti i mjesto na kojem će se postupak provoditi (Actual site of disposal/recovery). U tom slučaju treba navesti u prilogu Obavijesti odgovarajuće informacije o svim postrojenjima koja će provoditi naknadne R12/R13 ili D13–D15 postupke te o postrojenjima koja će ili koja bi mogla provoditi naknadne R1–R11 ili D1–D12 postupke. Treba navesti informacije o stvarnoj lokaciji zbrinjavanja ili oporabe ako se razlikuje od adrese postrojenja.

Polje 11: Navesti vrstu postupka oporabe ili zbrinjavanja (D-code/R-code). Ako je operacija zbrinjavanja ili oporabe operacija D13–D15 ili R12 ili R13, odgovarajuće informacije o naknadnim postupcima (sve R12/R13 ili D13–D15 kao i D1–D12 ili R1–R11) trebaju biti navedene u prilogu. Treba navesti također tehnologiju koja će se koristiti i razlog izvoza. Popisi postupaka za zbrinjavanje (Disposal operations, D1 do D15) i oporabe (Recovery operations, R1 do R13) nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.

Polje 12: Navesti naziv/e pod kojima je materijal poznat ili trgovački naziv ili nazive njegovih glavnih sastojaka (u pogledu količine i/ili opasnosti) i njihove koncentracije ako su poznate (izražene kao postotak). U slučaju mješavine otpada, treba navesti iste informacije za različite frakcije i navesti koje su frakcije namijenjene oporabi. Kemijska analiza sastava otpada može se tražiti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Po potrebi daljnje informacije navesti u prilogu.

Polje 13: Opisati fizikalna svojstva (Physical characteristics) otpada pri sobnoj temperaturi i tlaku. Popis fizikalnih svojstava nalazi se na poleđini obrasca Obavijesti.

Polje 14: Navesti oznake koje kategoriziraju otpad prema sustavu usvojenom temeljem Baselske konvencije (točka (i)), gdje je primjenjivo oznake prema OECD-u (točka (ii)) te ostale prihvaćene klasifikacijske sustave (točka (iii) do (xii)).

(a) Točka (i): Upisati oznake iz Dodatka VIII (A lista) ili Dodatka IX Baselske konvencije (B lista). Oznake otpada nalaze se u Prilozima I. i II. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada i skladu su s Dodacima VIII ili IX Baselske konvencije. Ako otpad nije naveden u navedenim Dodacima, upisati »nije navedeno na popisu«.

(b) Točka (ii): Upisati OECD-oznaku ako je različita od oznake iz točke (i.) (Vidjeti Prilog I. Dio 2. ili Prilog II. Dio 2. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada).

(c) Točka (iii): Upisati oznake sadržane u Europskoj listi otpada. Oznake otpada nalaze se u Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada i skladu su s navedenim popisom.

(d) Točke (iv) i (v): Kada je primjenjivo upisati broj koji označava otpad u zemlji izvoza (Waste identification code in country of export) ili uvoza (Waste identification code in country of import).

(e) Točka (vi): Upisati bilo koju drugu oznaku ili dodatne informacije koje bi olakšale utvrđivanje otpada.

(f) Točka (vii): Upisati oznaku/e Y (Y number) za otpad koji se nalazi u kategoriji otpada koji treba nadzirati u Dodatku I. i II. Baselske konvencije.

(g) Točka (viii): Upisati H oznaku (H number) koja se nalazi u Popisu opasnih karakteristika Dodatka III. Baselske konvencije. Oznake H nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.

(h) Točka (ix): Upisati UN klasu/klase (UN class) koje trebaju biti u skladu s međunarodnim pravilima za prijevoz opasnih tvari prema UN Preporuci o prijevozu opasnih tvari. UN klase nalaze se na poleđini obrasca Obavijesti.

(i) Točke (x i xi): Navesti odgovarajuću UN oznaku/e (UN Number – četveroznamenkasti broj) ili UN naziv/nazive za otpremu (UN Shipping name). Ovo se koristi da bi se otpad utvrdio u skladu s UN klasifikacijskim sustavom i potrebno je za pridržavanje međunarodnih pravila za prijevoz opasnih tvari.

(j) Točka (xii): Navesti odgovarajuću carinsku oznaku/oznake koje carinicima omogućuju utvrđivanje otpada. Popis oznaka i roba nalazi se u »Harmoniziranom sustavu za opisivanje i označavanje roba« kojeg je izradila Svjetska carinska organizacija.

Polje 15: U retku (a) navesti imena država izvoza (State of export), provoza (State of transit) i uvoza (State of import), ili oznake za svaku državu i to korištenjem kratica iz ISO standarda 3166. U retku (b) za svaku zemlju treba navesti brojčanu oznaku nadležnog tijela navedene države ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo te države, a u retku (c) treba upisati naziv graničnog prijelaza ili luke te po mogućnosti i brojčanu oznaku carinske ispostave kao mjesta ulaska u i/ili izlaska iz određene države. Ako u određenom prometu sudjeluje više od tri države provoza, odgovarajuće informacije navode se u prilogu.

Polje 16: Upisati granični prijelaz ulaza u ili izlaza iz Europske unije.

Polje 17: Svaki primjerak dokumenta obavijesti treba biti potpisan i datiran od strane izvoznika (Exporter-Notifier) ili nadležnog tijela države izvoznice te proizvođača otpada (Generator-Producer) prije nego se dostavi nadležnim tijelima država uključenih u prekogranični promet. U praksi veći broj država zahtijeva da samo izvoznik ovjeri Obavijest o prekograničnom prometu, jer ovjeravanje Obavijesti nije praktično kada se radi o više proizvođača otpada ili kada je proizvođač otpada nepoznat. Time se također ovjerava postojanje ugovorne obveze i financijskog jamstva koje će biti na snazi tijekom prekograničnog prometa opasnog otpada.

Polje 18: Navesti broj priloga u Obavijesti (vidi polja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 ili 21). Svaki prilog treba sadržavati referencu na broj obavijesti na koju se odnosi.

Polje 19: Dio predviđen za nadležna tijela koja ovjeravaju primitak obavijesti. Po Baselskoj konvenciji obveza je svake države uvoza (ako za to postoji mogućnost) i provoza da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi davaocu obavijesti primitak.

Polje 20 i 21: Polje 20. predviđeno je za nadležna tijela država gdje one označavaju odobrenje prekograničnog prometa opasnog otpada. U ovom dijelu upisuje se ime države ili kratica prema ISO standardu 3166, datum izdavanja Obavijesti (Consent given on), datume do kada do kada obavijest vrijedi (Consent valid from – until) te naziv i pečat nadležnog tijela. Ako se predviđeni promet mora izvesti pod posebnim uvjetima (Specific conditions) tada se to označava u ovom polju, a svi podaci o posebnim uvjetima upisuju se u polje 21. Kada se prekogranični promet odbija, u polju 20. upisuje se »Prigovor« (Objection). Tada se može koristiti polje 21 ili priložiti poseban dopis ili rješenje kojim se obrazlažu razlozi odbijanja.

PRILOG IV.A

MOVEMENT DOCUMENT FORM – DOP

List of Abbreviations and Codes Used in the Movement Document

PRILOG IV.B

Specific instructions for completing the movement document

Blocks 2–7 and blocks 9-16 have to be completed by the exporter.

Block 8(a) to 8(c) is to be completed by the carrier or its representative.

Block 17 is to be completed by the importer is to complete in the event that it is not the disposer or recoverer and it takes charge of a shipment of waste after it arrives in the country of import.

Block 1: Enter the notification number of the consignment. This is copied from block 3 in the notification document.

Block 2: For a general notification for multiple shipments, enter the serial number of the shipment and the total intended number of shipments indicated in block 4 in the notification document (for example, write 4/11 for the fourth shipment out of eleven intended shipments under the general notification in question). In the case of a single notification, enter 1/1.

Blocks 3 and 4: Reproduce the same information on the exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, and importer as given in blocks 1 and 2 in the notification document.

Block 5: Give the actual weight in tonnes or volume in cubic metres of the waste. Other units of the metric system, such as kilograms or litres, are also acceptable; when used, the unit of measure should be indicated and the unit in the form should be crossed out. Some countries may always require the weight to be quoted. Attach, wherever possible, copies of weighbridge tickets.

Block 6: Enter the date when the shipment actually starts.

Block 7: Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes on the reverse side of the movement document. If special handling precautions are required tick the appropriate box and attach the information in an annex. Also enter the number of packages making up the consignment.

Blocks 8 (a), (b) and (c): Enter the registration number (where applicable), name, address (including the name of the country), teleTel and fax numbers (including the country code) and e-mail address of each actual carrier. When more than three carriers are involved, appropriate information on each carrier should be attached to the movement document. When transport is organized by a forwarding agent, the agent’s details should be given in block 8 and the information on each carrier should be provided in an annex. The means of transport, the date of transfer and a signature should be provided by the carrier or carrier’s representative taking possession of the consignment. A copy of the signed movement document is to be retained by the exporter. Upon each successive transfer of the consignment, the new carrier or carrier’s representative taking possession of the consignment will have to comply with the same request and also sign the document. A copy of the signed document is to be retained by the previous carrier.

Block 9: Reproduce the information given in block 9 of the notification document.

Blocks 10 and 11: Reproduce the information given in blocks 10 and 11 in the notification document. If the disposer or recoverer is also the importer, write in block 10: «Same as block 4». If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation, the information on the facility performing the operation provided in block 10 is sufficient. No further information on any subsequent facilities performing R12/R13 or D13–D15 operations and the subsequent facility(ies) performing the D1–D12 or R1–R11 operation(s) needs to be included in the movement document.

Blocks 12, 13 and 14: Reproduce the information given in blocks 12, 13 and 14 in the notification document.

Block 15: At the time of shipment, the exporter shall sign and date the movement document. Some countries may require copies or originals of the notification document containing the written consent, including any conditions, of the competent authorities concerned to be enclosed with the movement document.

Block 16: This block can be used by any person involved in a transboundary movement in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item.

Block 17: This block is to be completed by the importer in the event that it is not the disposer or recoverer and in case the importer takes charge of the waste after the shipment arrives in the country of import.

Block 18: This block is to be completed by the authorized representative of the disposal or recovery facility upon receipt of the waste consignment. Tick the box of the appropriate type of facility. With regard to the quantity received, please refer to the specific instructions on block 5. A signed copy of the movement document is given to the last carrier. If the shipment is rejected for any reason, the representative of the disposal or recovery facility must immediately contact his or her competent authority. The original movement document shall be retained by the disposal or recovery facility.

Receipt of the waste consignment must be certified by any facility performing any disposal or recovery operation. Indicate also the type of disposal or recovery operation by using the list of abbreviations and codes attached to the movement document and the approximate date by which the disposal or recovery of waste will be completed.

Block 19: This block is to be completed by the disposer or recoverer to certify the completion of the disposal or recovery of the waste. Under the Basel Convention, signed copies of the document with block 19 completed should be sent to the exporter and competent authorities of the country of export.

Blocks 20, 21 and 22: Not required by the Basel Convention. The blocks may be used for control by customs offices at the borders of country of export, transit and import if so required by national legislation.

PRILOG IV.C

OBRAZAC DOKUMENTA O PROMETU

Popis kratica i oznaka korištenih u Dokumentu o prometu

PRILOG IV.D

Upute za popunjavanje dokumenta o prometu

Polja 2-7 i 9-16 popunjava izvoznik.

Polje 8 od (a) do (c) popunjava prijevoznik ili njegov ovlašteni predstavnik.

Polje 17 popunjava uvoznik koji nije zbrinjavatelj ili oporabitelj, a preuzima odgovornost za pošiljku otpada po dolasku u državu uvoza.

Polje 1: Upisati broj obavijesti pošiljke iz polja 3 dokumenta Obavijesti.

Polje 2: Za više pošiljki upisati serijski broj pošiljke u odnosu na ukupan broj pošiljki (npr. 4/11 za četvrtu pošiljku od namjeravanih jedanaest). U slučaju pojedinačne obavijesti upisati 1/1.

Polja 3 i 4: Podaci su identični podacima u poljima 1. i 2. Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polje 5: Upisati masu u tonama ili volumen u kubičnim metrima otpada. Ostale jedinice metričkog sustava, poput kilograma ili litara, također su prihvatljive; kada se koriste treba navesti jedinicu mjere, a jedinicu u dokumentu prekrižiti. Neke zemlje mogu uvijek tražiti da bude navedena masa. Po mogućnosti priložiti kopije odrezaka s mosne vage.

Polje 6: Upisati datum slanja pošiljke.

Polje 7: Upisati podatke o načinu pakiranja te broj paketa/komada koji čine pošiljku. Ako su potrebne posebne mjere opreza pri rukovanju treba označiti odgovarajuće polje i informacije priložiti kao dodatak. Popisi načina pakiranja nalaze se na poleđini obrasca Dokumenta o prometu.

Polja 8 (a), (b) i (c): Upisati registracijski broj, puno ime, adresu (uključujući ime države), brojeve telefona i telefaksa s pozivnim brojem, adresu elektronske pošte te ime osobe za kontakt svakog prijevoznika otpada (Carrier). Kada se radi o više od tri prijevoznka, podaci o svakome od njih unose se u prilog Dokumenta o prometu.

Kada prijevoz organizira otpremnik, pojedinosti o otpremniku treba navesti u polju 8, a informacije o svakom prijevozniku treba navesti u prilogu. Prijevozna sredstva, datum pretovara i potpis treba osigurati prijevoznik ili njegov ovlašteni zastupnik koji preuzima pošiljku. Izvoznik zadržava primjerak Dokumenta o prometu. Nakon svakog narednog pretovara pošiljke novi prijevoznik ispunjava iste uvjete i potpisuje dokument. Prethodni prijevoznik zadržava primjerak potpisanog dokumenta.

Polje 9: Podaci identični podacima u polju 9. Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polja 10 i 11: Podaci identični podacima u poljima 10 i 11 Obavijesti o prekograničnom prometu.

Ako je zbrinjavatelj ili oporabitelj također i uvoznik, u polje 10 treba upisati: »Isko tako polje 4«. Ako je postupak zbrinjavanja ili oporabe D13–D15 odnosno R12 ili R13, dovoljni su podaci navedeni u polju 10., nije potrebno navoditi podatke o naknadnim D i R postupcima.

Polja 12, 13 i 14: Podaci identični podacima u poljima 12, 13 i 14 Obavijesti o prekograničnom prometu.

Polje 15: Izvoznik (Exporter) otpada mora upisati datum i potpisati Dokument o prometu. Time se također ovjerava istinitost svih podataka i postojanje ugovorne obveze i financijske garancije koja će biti na snazi tijekom prekograničnog prometa opasnog otpada.

Polje 16: Za korištenje svim osobama uključenim u prekogranični promet u posebnim slučajevima kada nacionalno zakonodavstvo traži detaljnije informacije.

Polje 17: Ispunjava uvoznik ako nije zbrinjavatelj ili oporabitelj otpada pri primitku otpada.

Polje 18: Ovo polje popunjava ovlašteni predstavnik postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu otpada (Disposal/Recovery Facility) po primitku pošiljke otpada. Potrebno je označiti polje odgovarajuće vrste postrojenja. U pogledu primljene količine, vidjeti upute za polje 5. Potpisana kopija dokumenta daje se zadnjem prijevozniku. Ako je pošiljka odbijena, primatelj mora hitno obavijestiti svoje nadležno tijelo. Izvornik dokumenta o prometu zadržava postrojenje za zbrinjavanje ili oporabu.

Ako je pošiljka prihvaćena, u roku tri dana primatelj otpada mora poslati potpisanu kopiju izvozniku te nadležnim tijelima država uključenih u prekogranični promet otpadom.

Potrebno je također navesti postupak zbrinjavanja ili oporabe i približan datum do kada će zbrinjavanje ili oporaba otpada biti dovršeni.

Polje 19: Ovo polje popunjava zbrinjavatelj ili oporabitelj i time potvrđuje dovršetak zbrinjavanja ili oporabe otpada. Temeljem Baselske konvencije, potpisane primjerke dokumenta s ispunjenim poljem 19 treba poslati izvozniku i nadležnom tijelu države izvoza.

Polja 20, 21 i 22: Baselska konvencija ne zahtijeva posebno popunjavanje. Ova polja mogu koristiti carinske ispostave na granici zemlje izvoza, provoza i uvoza ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.