Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

NN 39/2009 (31.3.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

881

Na temelju članka 2. stavka 3. i članka 103. podstavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATEGORIJAMA, VRSTAMA I KLASIFIKACIJI OTPADA S KATALOGOM OTPADA I LISTOM OPASNOG OTPADA

Članak 1.

U Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/2005), u članku 3. stavku 3. riječi: »Prilogu II. ove Uredbe« zamjenjuju se riječima: »Dijelu III. Liste opasnog otpada«.

U stavku 4. riječi: »Listom opasnog otpada« zamjenjuju se riječima: »u Dijelu III. Liste opasnog otpada«.

Stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Lista opasnog otpada sadrži:

– Dio I. – kategorije i/ili osnovne generičke vrste opasnog otpada definirane na osnovi njihovih svojstava i/ili aktivnosti u kojima nastaju,

– Dio II. – sastojci otpada koji ih čine opasnim ako imaju svojstva otpada opisana u Dijelu III. i

– Dio III. – svojstva otpada koji ga čine opasnim.

(6) Opasni otpad je i svaki drugi otpad koji sadrži jedno od svojstava utvrđenih u Dijelu III. Liste opasnog otpada ili je pomiješan s otpadom utvrđenim u Dijelu I. Liste opasnog otpada.«.

Članak 2.

U članku 4. u stavku 1. iza riječi: »Uredbe« briše se zarez i riječi: »kao sastavni dio Uredbe,«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»– Kondicioniranje ili predobrada otpada je postupak pripreme otpada za određeni način obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje, stabilizacija te drugi postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad i/ili se olakšava rukovanje otpadom.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Otpad i otpadne tvari koji nastaju nakon postupaka iz stavka 1. alineje 4. ovoga članka ne mijenjaju fizikalno-kemijska, odnosno biološka svojstva u odnosu na otpad, odnosno otpadnu tvar iz koje su nastali, te u Katalogu otpada zadržavaju isti ključni broj. Kada navedenim postupcima nastane otpad i otpadne tvari drugih fizikalno-kemijskih, odnosno bioloških svojstava, tada novonastali otpad mijenja ključni broj te se postupci smatraju postupcima obrade otpada, a ne kondicioniranja.«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Ključni broj otpada iz Kataloga otpada, radi kontrole i nadzora prekograničnog prometa otpadom, u dokumentima o prekograničnom prometu obvezno se identificira s identifikacijskom oznakom otpada sadržanom u Prilogu I. – Popis opasnog otpada i Prilogu II. – Popis neopasnog otpada.«.

Članak 5.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

Lista opasnog otpada, Katalog otpada, Prilog I. – Popis opasnog otpada i Prilog II. – Popis neopasnog otpada tiskani su uz ovu Uredbu i čine njezin sastavni dio.«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: 310-33/09-01/02
Urbroj: 5030105-09-1
Zagreb, 25. ožujka 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

LISTA OPASNOG OTPADA

Dio I.
KATEGORIJE I/ILI OSNOVNE GENERIČKE VRSTE OPASNOG OTPADA DEFINIRANE NA OSNOVI NJIHOVIH SVOJSTAVA I/ILI AKTIVNOSTI U KOJIMA NASTAJU (otpad može biti u tekućem, muljevitom ili krutom stanju)

1. A – Otpad koji pokazuje jedno od svojstava navedenih u Dijelu III. ove Liste i koji sadrži:

1. anatomske tvari; bolnički i drugi klinički otpad;

2. farmaceutske proizvode, lijekove i veterinarske lijekove;

3. sredstva za zaštitu drva;

4. biocide i fitofarmaceutske proizvode;

5. ostatke otapala;

6. halogenirane organske tvari koje nisu otapala, osim inertnih polimerizirajućih materijala;

7. soli za omekšavanje koje sadrže cijanide;

8. mineralna ulja i uljne tvari (npr. podmazivanje kod rezanja, itd.);

9. ulje/voda, mješavine ugljikovodika i vode, emulzije;

10. tvari koje sadrže PCB i/ili PCT (npr. dielektrici itd.);

11. katrani koji nastaju rafiniranjem, destilacijom i pirolitičkim postupkom (npr. talog u destilacijskim komorama, itd.);

12. tinte, tiskarske boje, pigmente, boje, lakove, uljne lakove;

13. smole, lateks, plastifikatore, ljepila;

14. neidentificirane i/ili nove kemijske tvari koje su produkt istraživanja i razvoja ili obrazovnih aktivnosti čiji utjecaj na ljude i/ili okoliš nije poznat (npr. laboratorijski otpad, itd.);

15. pirotehnički i drugi eksplozivni materijali;

16. fotografske kemikalije i razvijači;

17. materijal kontaminiran nekim spojem srodnim polikloriranom dibenzo-furanu;

18. materijal kontaminiran nekim spojem srodnim polikloriranom dibenzo-para-dioksinu.

1. B – Otpad koji sadrži jedan od sastojaka navedenih u Dijelu II. ove Liste i koji pokazuje jedno od svojstava navedenih u Dijelu III. ove Liste te sadrži:

19. životinjske ili biljne sapune, masti, voskove;

20. nehalogenirane organske tvari koje se ne koriste kao otapala;

21. anorganske tvari bez metala ili spojeva metala;

22. pepeo i/ili šljaku;

23. zemlju, pijesak, glinu, uključujući zemlju iz iskopa;

24. necijanidne soli za omekšavanje;

25. metalnu prašinu, prah;

26. istrošene katalizatore;

27. tekućine ili mulj koji sadrže metale ili spojeve metala;

28. ostatke aktivnosti kontrole zagađenja (npr. prašina iz filtera, itd.)osim stavki 29., 30. i 33.;

29. talog od ispiranja;

30. talog iz postrojenja za pročišćavanje voda;

31. ostatke dekarbonizacije;

32. ostatke ionskih izmjenjivača;

33. kanalizacijski mulj, netretiran ili neprikladan za uporabu u poljoprivredi;

34. ostatke od čišćenja spremnika i/ili opreme;

35. kontaminirani pribor;

36. kontaminirane posude (npr. ambalažu, plinske boce, itd.) čiji sadržaj ima jedan ili više sastojaka navedenih u Dijelu II. ove Liste;

37. baterije i ostale električne ćelije;

38. biljna ulja;

39. materijale koji nastaju selektivnim sakupljanjem otpada iz kućanstva i koji pokazuju jedno od svojstava navedenih u Dijelu III. ove Liste;

40. svaki drugi otpad koji sadrži jedan od sastojaka navedenih u Dijelu II. ove Liste i ima jedno od svojstava navedenih u Dijelu III. ove Liste.

Dio II.
SASTOJCI OTPADA IZ TOČKE 1.B DIJELA I. OVE LISTE KOJI IH ČINE OPASNIM AKO IMAJU SVOJSTVA OPISANA U DIJELU III. OVE LISTE

Otpad čiji je sastojak:

C1 berilij; spojevi berilija;

C2 spojevi vanadija;

C3 spojevi kroma (VI);

C4 spojevi kobalta;

C5 spojevi nikla;

C6 spojevi bakra;

C7 spojevi cinka;

C8 arsen; spojevi arsena;

C9 selen; spojevi selena;

C10 spojevi srebra;

C11 kadmij; spojevi kadmija;

C12 spojevi kositra;

C13 antimon; spojevi antimona;

C14 telur; spojevi telura;

C15 spojevi barija; osim barij sulfata;

C16 živa; spojevi žive;

C17 talij; spojevi talija;

C18 olovo; spojevi olova;

C19 anorganski sulfidi;

C20 anorganski spojevi fluora, osim kalcij fluorida;

C21 anorganski cijanidi;

C22 sljedeći alkalijski ili zemnoalkalijski metali: litij, natrij, kalij, kalcij, magnezij u elementarnom obliku;

C23 kisele otopine ili kiseline u krutom stanju;

C24 lužnate otopine ili lužine u krutom stanju;

C25 azbest (prašina i vlakna);

C26 fosfor: spojevi fosfora, osim mineralnih fosfata;

C27 metalni karbonili;

C28 peroksidi;

C29 klorati;

C30 perklorati;

C31 azidi;

C32 poliklorirani bifenili PCB i/ili poliklorirani terfenili PCT;

C33 farmaceutski ili veterinarski pripravci;

C34 biocidi i fitofarmaceutici (npr. pesticidi, itd.);

C35 infektivne tvari;

C36 kreozoti;

C37 izocijanati; tiocijanati;

C38 organski cijanidi (npr. nitrili, itd.);

C39 fenoli; spojevi fenola;

C40 halogenirana otapala;

C41 organska otapala, osim halogeniranih otapala;

C42 organohalogeni spojevi, osim inertnih polimerizirajućih materijala i ostalih tvari navedenih u Dijelu I. i II. ove Liste;

C43 aromatski spojevi; policiklički i heterociklički organski spojevi;

C44 alifatski amini;

C45 aromatski amini

C46 eteri;

C47 eksplozivne tvari, osim onih navedenih drugdje u Dijelu I. i II. ove Liste;

C48 organski spojevi sumpora;

C49 spojevi srodni polikloriranom dibenzo-furanu;

C50 spojevi srodni polikloriranom dibenzo-para-dioksinu;

C51 ugljikovodici i njihovi spojevi kisika, dušika i/ili sumpora koji nisu drugačije navedeni u Dijelu I. i II. ove Liste.

_______

Napomena: Određena ponavljanja generičkih vrsta opasnog otpada navedenih u Dijelu I. ove Liste su namjerna.

Dio III.
SVOJSTVA OTPADA KOJA GA ČINE OPASNIM

H 1 »Eksplozivno«: tvari i pripravci koji mogu eksplodirati pod utjecajem vatre ili koji su osjetljiviji na udarce i trenje od dinitrobenzena.

H 2 »Oksidirajuće«: tvari i pripravci koji pokazuju visoko egzotermne reakcije u dodiru s drugim tvarima, posebice zapaljivim tvarima.

H 3-A »Jako zapaljivo«:

– tekuće tvari i pripravci koji imaju plamište ispod 21°C (uključujući i izuzetno zapaljive tekućine), ili

– tvari i pripravci koji se mogu zagrijavati i na kraju zapaliti u dodiru sa zrakom na sobnoj temperaturi bez primjene energije, ili

– krute tvari i pripravci koji se lako mogu zapaliti u kratkom dodiru s izvorom zapaljenja i koji nakon uklanjanja izvora zapaljenja nastavljaju gorjeti ili se trošiti, ili

– plinovite tvari i pripravci koji su zapaljivi na zraku kod normalnog tlaka, ili

– tvari i pripravci koji u dodiru s vodom ili vlažnim zrakom otpuštaju jako zapaljive plinove u opasnim količinama.

H 3-B »Zapaljivo«: tekuće tvari i pripravci koji imaju temperaturu plamišta jednaku ili višu od 21 °C odnosno nižu ili jednaku 55 °C.

H 4 »Nadražujuće«: nenagrizajuće tvari i pripravci koji u neposrednom, dužem ili ponovljenom dodiru s kožom ili sluznicom mogu prouzročiti upalnu reakciju.

H 5 »Opasno«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ograničeni rizik za zdravlje.

H 6 »Toksično«: tvari i pripravci (uključujući vrlo otrovne tvari i pripravke) koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ozbiljni, akutni ili kronični rizik za zdravlje, pa čak i smrt.

H 7 »Karcinogeno«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati rak ili povećati njegovu učestalost.

H 8 »Nagrizajuće«: tvari i pripravci koji u kontaktu mogu uništiti živo tkivo.

H 9 »Zarazno«: tvari i pripravci koji sadrže održive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se vjeruje ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti kod ljudi i drugih živih organizama.

H 10 »Reproduktivno toksično«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost.

H 11 »Mutageno«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nasljedne genetske defekte ili povećati njihovu učestalost.

H 12 Otpad koji u dodiru s vodom, zrakom ili kiselinom oslobađa toksične ili vrlo toksične plinove.

H 13 »Senzibilizirajuće«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili ako prodru u kožu, imaju sposobnost izazvati reakciju hipersenzibilizacije tako da kod daljnjeg izlaganja toj tvari ili pripravku dolazi do karakterističnih štetnih učinaka.

H 14 »Ekotoksično«: otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jedan ili više sektora okoliša.

H 15 Otpad sposoban na bilo koji način, nakon zbrinjavanja, rezultirati drugom tvari, primjerice ocjedna voda, koja posjeduje bilo koje od gore navedenih svojstava.

KATALOG OTPADA

Ključni broj

NAZIV OTPADA

Preporučeni
postupci obrade

01

OTPAD KOJI NASTAJE PRI ISTRAŽIVANJU, EKSPLOATIRANJU I FIZIKALNO-KEMIJSKOJ OBRADI MINERALNIH SIROVINA

 

 

 

 

01 01

otpad od iskopavanja mineralnih sirovina

 

 

 

 

01 01 01

otpad od iskopavanja metalnih mineralnih sirovina

 

 

 

+

01 01 02

otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina

 

 

 

+

01 03

otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina

 

 

 

 

01 03 04*

kisela jalovina od prerade sulfidne rude

+

 

 

 

01 03 05*

ostala jalovina koja sadrži opasne tvari

+

 

 

 

01 03 06

otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05

 

 

 

K

01 03 07*

ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07

 

 

 

K

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07

+

 

 

K

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

01 04

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina

 

 

 

 

01 04 07*

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07

 

 

 

+

01 04 09

otpadni pijesak i otpadne vrste gline

 

 

 

+

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

K

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

+

 

 

K

01 04 12

talozi i drugi otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

 

 

 

K

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

K

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

 

 

 

 

01 05 04

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu

 

 

 

K

01 05 05*

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže ulja

 

K

+

K

01 05 06*

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže opasne tvari

+

 

+

K

01 05 07

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja, koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

 

 

 

K

01 05 08

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja,koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

+

 

 

K

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

02

OTPAD IZ POLJODJELSTVA, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA I PRERADE HRANE

 

 

 

 

02 01

otpad iz poljodjelstva, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lovstva i ribarstva

 

 

 

 

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

+

K

 

+

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

 

K

+

K

02 01 03

otpadna biljna tkiva

 

K

K

K

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

 

 

+

 

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka

 

K

K

 

02 01 07

otpad iz šumarstva

 

 

 

+

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji sadrži opasne tvari

+

 

+

 

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji nije naveden pod 02 01 08

+

 

+

K

02 01 10

otpadni metal

 

 

+

 

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla

 

 

 

 

02 02 01

muljevi od ispiranja i čišćenja

 

K

K

K

02 02 02

otpadno životinjsko tkivo

 

K

+

 

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 02 04

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

K

K

K

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripremanja i fermentacije melase

 

 

 

 

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

 

K

 

K

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

 

 

K

 

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

 

K

K

 

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 03 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

K

K

K

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

02 04

otpad od proizvodnje šećera

 

 

 

 

02 04 01

otpad od čišćenja i pranja šećerne repe

 

 

 

+

02 04 02

kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

+

 

 

K

02 04 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

+

 

 

K

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

02 05

otpad iz mljekarske industrije

 

 

 

 

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

+

K

+

 

02 05 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

+

K

 

 

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

K

 

K

02 06

otpad iz pekarske i slastičarske industrije

 

 

 

 

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

 

 

K

K

02 06 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

K

K

K

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

K

 

K

02 07

otpad iz proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kavu, čaj i kakao)

 

 

 

 

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

 

K

K

 

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

 

+

 

K

02 07 03

otpad od kemijske obrade

+

 

 

K

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

K

K

K

02 07 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

+

 

 

K

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

03

OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE DRVENIH PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

 

 

 

 

03 01

otpad od prerade drveta i proizvodnje drvenih ploča i namještaja

 

 

 

 

03 01 01

otpadna kora i pluto

 

+

+

+

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadrže opasne tvari

+

 

K

 

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

 

+

+

 

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

03 02

otpad od zaštite drveta

 

 

 

 

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta

+

 

+

 

03 02 02*

organo-klorna sredstva za zaštitu drveta

+

 

+

 

03 02 03*

organo-metalna sredstva za zaštitu drveta

+

 

+

 

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drveta

+

 

 

 

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari

+

 

 

 

03 02 99

sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način

 

 

 

K

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

 

 

 

 

03 03 01

otpadna kora i otpaci drveta

 

+

+

K

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

+

 

+

 

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

 

 

K

K

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

 

 

K

K

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenog za recikliranje

 

 

K

K

03 03 09

otpadni vapneni mulj

 

 

 

K

03 03 10

otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji

 

 

K

K

03 03 11

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10

 

 

K

K

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

 

 

 

 

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

 

 

 

 

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

+

K

 

K

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

+

 

K

 

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze

 

K

K

 

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadrže krom

+

 

 

K

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadrže krom

 

 

+

K

04 01 06

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom

+

 

 

K

04 01 07

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom

 

K

+

K

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadrži krom

+

K

+

K

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

 

 

K

K

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

04 02

otpad iz tekstilne industrije

 

 

 

 

04 02 09

otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

 

 

+

+

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

 

K

K

K

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala

+

 

 

 

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

+

 

+

 

04 02 16*

sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

 

04 02 17

sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16

 

 

 

K

04 02 19*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

+

 

K

 

04 02 20

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19

 

 

K

K

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

 

 

+

+

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

 

 

+

+

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

05

OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆAVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

 

 

 

 

05 01

otpad od prerade nafte

 

 

 

 

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

+

K

K

K

05 01 03*

talozi sa dna spremnika

+

 

+

 

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

+

 

+

 

05 01 05*

razlivena nafta

+

 

+

K

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme

 

 

+

K

05 01 07*

kiseli katrani

+

 

+

 

05 01 08*

ostali katrani

+

 

+

 

05 01 09*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

05 01 10

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09

 

 

+

K

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

+

 

+

 

05 01 12*

ulja koja sadrže kiseline

+

 

+

 

05 01 13

muljevi od pripreme napojne vode za kotlove

 

 

 

K

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

 

 

+

K

05 01 15*

istrošena glina za filtraciju

 

 

K

K

05 01 16

otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

 

 

K

K

05 01 17

bitumen

+

 

+

K

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

 

 

 

 

05 06 01*

kiseli katrani

+

 

K

K

05 06 03*

ostali katrani

+

 

K

K

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

 

 

K

K

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

 

 

 

 

05 07 01*

otpad koji sadrži živu

+

 

 

K

05 07 02

otpad koji sadrži sumpor

 

 

K

K

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

K

K

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

 

 

 

 

06 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) kiselina

 

 

 

 

06 01 01*

sulfatna i sulfitna kiselina

+

 

 

 

06 01 02*

kloridna kiselina

+

 

 

 

06 01 03*

fluoridna kiselina

+

 

 

 

06 01 04*

fosfatna kiselina i fosfitna kiselina

+

 

 

 

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

+

 

 

 

06 01 06*

ostale kiseline

+

 

 

 

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 02

otpad iz PFDU lužina

 

 

 

 

06 02 01*

kalcij hidroksid

+

 

 

K

06 02 03*

amonij hidroksid

+

 

 

 

06 02 04*

natrij i kalij hidroksid

+

 

 

K

06 02 05*

ostale lužine

+

 

 

K

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

06 03

otpad iz PFDU soli i njihovih otopina i metalnih oksida

 

 

 

 

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadrže cijanide

+

 

 

 

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadrže teške metale

+

 

 

K

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene u 06 03 11 i 06 03 13

+

 

 

K

06 03 15*

metalni oksidi koji sadrže teške metale

+

 

 

K

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15

+

 

 

K

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 04

otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 03

 

 

 

 

06 04 03*

otpad koji sadrži arsen

+

 

 

 

06 04 04*

otpad koji sadrži živu

+

 

 

 

06 04 05*

otpad koji sadrži ostale teške metale

+

 

 

 

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

06 05 02*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

 

06 05 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni u 06 05 02

 

 

 

K

06 06

otpad od PFDU kemikalija sa sumporom, od kemijskih procesa sa sumporom i od procesa odsumporavanja

 

 

 

 

06 06 02*

otpad koji sadrži opasne sulfide

+

 

 

 

06 06 03

otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden u 06 06 02

+

 

 

K

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

06 07

otpad od PFDU halogena i kemijskih procesa sa halogenima

 

 

 

 

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadrži azbest

 

 

 

K

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

 

 

K

 

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadrži živu

+

 

 

K

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

+

 

 

 

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

06 08

otpad od PFDU silicija i silicijevih derivata

 

 

 

 

06 08 02*

otpad koji sadrži opasne klorosilane

+

 

 

 

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

06 09

otpad od PFDU kemikalija koje sadrže fosfor i od kemijskih procesa s fosforom

 

 

 

 

06 09 02

šljaka koja sadrži fosfor

 

 

 

K

06 09 03*

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima

+

 

 

K

06 09 04

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden u 06 09 03

 

 

 

K

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

06 10

otpad od PFDU kemikalija koje sadrže dušik, od kemijskih procesa sa dušikom i od proizvodnje umjetnih gnojiva

 

 

 

 

06 10 02*

otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i zamućivača

 

 

 

 

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan dioksida

 

 

 

+

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

06 13

otpad od ostalih anorganskih kemijskih procesa koji nisu specificirani na drugi način

 

 

 

 

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi

+

 

 

 

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

+

 

K

 

06 13 03

ugljeno crnilo

 

 

K

 

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

+

 

 

K

06 13 05*

čađa

 

 

+

 

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

 

 

 

 

07 01

otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe (PFDU) osnovnih organskih kemikalija

 

 

 

 

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 01 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

 

07 01 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 01 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 01 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11

+

 

+

K

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 02

otpad od PFDU plastike, sintetičke gume i umjetnih vlakana

 

 

 

 

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 02 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

K

07 02 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 02 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 02 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11

 

+

+

K

07 02 13

otpadna plastika

 

 

+

+

07 02 14*

otpad od aditiva koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

07 02 15

otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14

 

 

 

K

07 02 16*

otpad koji sadrži opasne silikone

+

 

 

K

07 02 17

otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod 07 02 16

 

 

+

K

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 03

otpad od PFDU organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11)

 

 

 

 

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 03 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

 

07 03 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

 

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

 

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

 

07 03 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

07 03 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11

 

 

+

K

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 04

otpad od PFDU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida

 

 

 

 

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 04 07*

halogenirani ostaci reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 04 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 04 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 04 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11

 

 

+

K

07 04 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

+

K

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 05

otpad od PFDU farmaceutskih proizvoda

 

 

 

 

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 05 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

+

 

+

K

07 05 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 05 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 05 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11

+

+

+

K

07 05 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

 

 

 

 

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 06

otpad od PFDU masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava

 

 

 

 

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

K

K

 

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 06 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 06 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 06 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 06 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 06 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11

 

+

+

K

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

07 07

otpad od PFDU specijalnih/finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

 

 

 

 

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

+

+

 

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

+

 

+

 

07 07 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 07 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

+

K

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 07 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

+

K

07 07 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne tvari

 

 

+

K

07 07 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11

 

+

+

K

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08

OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, DOBAVE I UPORABE (PFDU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA

 

 

 

 

08 01

otpad od PFDU i uklanjanja boja i lakova

 

 

 

 

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

 

 

+

K

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

 

 

+

K

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

K

+

K

08 01 16

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

 

+

+

K

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17

 

 

+

K

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

+

 

08 01 20

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19

 

+

+

 

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

+

 

+

 

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08 02

otpad od PFDU ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale)

 

 

 

 

08 02 01

otpadni prahovi za prevlake

 

 

+

K

08 02 02

vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale

 

 

 

K

08 02 03

vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale

+

 

 

 

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

08 03

otpad od PFDU tiskarskih boja

 

 

 

 

08 03 07

vodeni muljevi koji sadrže tiskarske boje

 

 

+

K

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

+

 

 

 

08 03 12*

otpadne tiskarske boje koje sadrže opasne tvari

+

 

+

 

08 03 13

otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12

+

 

 

K

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14

 

 

+

K

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

+

 

 

 

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

+

 

+

K

08 03 19*

disperzivno ulje

+

 

+

 

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08 04

otpad iz PFDU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

 

 

 

 

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

+

 

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09

 

 

+

K

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

+

 

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

 

 

+

K

08 04 13*

vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

+

 

08 04 14

vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

+

 

 

K

08 04 15*

vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari

+

 

 

 

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15

+

 

 

 

08 04 17*

kolofonij ulje

+

 

+

 

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08

 

 

 

 

08 05 01*

otpadni izocijanati

+

 

 

 

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

 

 

 

 

09 01

otpad iz fotografske industrije

 

 

 

 

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

+

 

 

 

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

+

 

 

 

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

+

 

 

 

09 01 04*

otopine za fiksiranje

+

 

 

 

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

+

 

 

 

09 01 06*

otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka

+

 

 

 

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

 

 

+

K

09 01 08

fotografski film i papir, koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra

 

 

+

K

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije

 

 

 

K

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu, koji sadrže baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

 

 

 

K

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11

 

 

 

K

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06

+

 

 

 

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

 

K

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

 

 

 

 

10 01

otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

 

 

 

 

10 01 01

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)

 

 

 

+

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

 

 

 

K

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta

 

 

 

K

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla

 

 

 

K

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

 

 

 

+

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

 

 

 

K

10 01 09*

sulfatna kiselina

+

 

 

 

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

 

 

 

K

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koje sadrže opasne tvari

 

 

 

K

10 01 15

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14

 

 

 

+

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

 

 

 

K

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

 

 

 

K

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

 

 

 

 

10 01 20*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

K

10 01 21

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20

 

 

 

K

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrže opasne tvari

 

 

 

K

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

 

 

 

K

10 01 24

pijesak iz fluidiziranih slojeva

 

 

 

+

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

 

 

+

+

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

 

 

 

K

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

 

 

 

 

10 02 01

otpad od prerade šljake

 

 

 

K

10 02 02

neprerađena šljaka

+

 

 

K

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

K

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07

 

 

 

K

10 02 10

ogorine

 

 

 

K

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

+

 

+

 

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

 

 

 

K

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13

 

 

 

K

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

 

 

 

K

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 03

otpad iz metalurgije aluminija

 

 

 

 

10 03 02

istrošene anode

 

 

+

+

10 03 04

šljaka iz primarne proizvodnje

+

 

 

+

10 03 05

otpadna glinica

 

 

 

+

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

+

 

 

K

10 03 09*

crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 03 15*

plivajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

+

 

 

K

10 03 16

plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15

 

 

 

+

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

 

 

+

K

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17

 

 

+

+

10 03 19*

prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 20

prašina iz dimnog plina koja nije navedena po 10 03 19

 

 

 

K

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21

 

 

 

K

10 03 23*

kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 24

kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23

 

 

 

+

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

 

 

 

K

10 03 27*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

+

 

+

 

10 03 28

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27

 

 

 

K

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji nije naveden pod 10 03 29

 

 

 

+

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

10 04

otpad iz metalurgije olova

 

 

 

 

10 04 01*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

+

10 04 02*

drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 04 03*

kalcij arsenat

+

 

 

K

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

K

10 04 05*

ostale čestice i prašina

 

 

 

K

10 04 06*

kruti otpad od obrade plina

 

 

 

K

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

K

10 04 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 04 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09

 

 

 

K

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 05

otpad iz metalurgije cinka

 

 

 

 

10 05 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

+

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

K

10 05 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

K

10 05 05*

kruti otpad od obrade plina

+

 

 

K

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

K

10 05 08*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 05 09

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08

 

 

 

+

10 05 10*

drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

+

 

 

 

10 05 11

drozga i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

 

 

 

+

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 06

otpad iz metalurgije bakra

 

 

 

 

10 06 01

drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 06 02

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

+

 

 

K

10 06 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

K

10 06 06*

kruti otpad od obrade plina

+

 

 

K

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

+

 

 

K

10 06 09*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 06 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09

 

 

 

K

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 07

otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine

 

 

 

 

10 07 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 07 02

šljaka i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

+

 

 

K

10 07 03

kruti otpad od obrade plina

 

 

 

K

10 07 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

K

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

K

10 07 07*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 07 08

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07

 

 

 

K

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 08

otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

 

 

 

 

10 08 04*

čestice i prašina

 

 

 

K

10 08 08*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soli

+

 

 

K

10 08 09*

ostala troska

 

 

 

+

10 08 10*

drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

+

 

 

 

10 08 11

šljaka i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10

 

 

 

+

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

 

 

+

K

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12

 

 

+

K

10 08 14

otpadne anode

 

 

+

+

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 08 16

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15

 

 

 

K

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17

 

 

 

K

10 08 19*

otpad od obrade rashladne vode koji sadrži ulje

 

 

+

K

10 08 20

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19

 

 

 

K

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 09

otpad od lijevanja željeza

 

 

 

 

10 09 03

troska iz visoke peći

 

 

 

+

10 09 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 09 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05

 

 

 

+

10 09 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 09 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07

 

 

 

+

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 09 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09

+

 

 

K

10 09 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11

 

 

 

K

10 09 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13

 

 

 

K

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina, koja sadrže opasne tvari

+

 

 

 

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15

+

 

 

 

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

10 10

otpad od lijevanja obojenih metala

 

 

 

 

10 10 03

troska iz visoke peći

 

 

 

+

10 10 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 10 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05

 

 

 

+

10 10 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 10 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07

 

 

 

+

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 10 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09

+

 

 

K

10 10 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11

 

 

 

K

10 10 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

+

 

 

K

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13

 

 

 

K

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadrže opasne tvari

+

 

 

 

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15

+

 

 

 

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

 

 

 

 

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

 

 

 

K

10 11 05

čestice i prašina

 

 

 

K

10 11 09*

otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade, koji sadrži opasne tvari

 

 

 

K

10 11 10

otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade, koji nije naveden pod 10 11 09

 

 

 

+

10 11 11*

otpadno staklo u malim česticama i stakleni prah, koji sadrže teške metale (na primjer od katodnih cijevi)

+

 

 

K

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11

 

 

 

K

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13

 

 

 

K

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih pliova koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15

 

 

 

K

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nije naveden pod 10 11 17

 

 

 

K

10 11 19*

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 11 20

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19

 

 

 

K

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala

 

 

 

 

10 12 01

otpadna mješavina pripremljena prije termičke obrade

 

 

 

+

10 12 03

čestice i prašina

 

 

 

K

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

K

10 12 06

odbačeni kalupi

 

 

 

+

10 12 08

otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

 

 

 

+

10 12 09*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 12 10

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09

 

 

 

+

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadrži teške metale

+

 

 

K

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

 

 

 

K

10 12 13

mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

K

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

10 13

otpad iz proizvodnje cementa, vapna i gipsa te otpadni predmeti i proizvodi napravljeni od njih

 

 

 

 

10 13 01

otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade

 

 

 

+

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

 

 

 

+

10 13 06

čestice i prašina (osim pod 10 13 12 i 10 13 13)

 

 

 

K

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

K

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji sadrži azbest

 

 

 

K

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09

 

 

 

K

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

 

 

 

+

10 13 12*

kruti otpad od obrade plina, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

10 13 13

kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12

 

 

 

K

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

 

 

 

+

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

10 14

otpad iz krematorija

 

 

 

 

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plina, koji sadrži živu

+

 

 

 

11

OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA NEŽELJEZNIH METALA

 

 

 

 

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, dekapiranja, jetkanja, fosfatiranja, odmašćivanja alkalnim sredstvima, anodiziranja)

 

 

 

 

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

+

 

 

 

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

+

 

 

 

11 01 07*

lužine za dekapiranje

+

 

 

 

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

+

 

 

K

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

11 01 10

muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09

 

 

 

K

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvari

+

 

 

 

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11

+

 

 

K

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13

 

 

+

K

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

11 01 16*

zasićene ili potrošene smole ionskih izmjenjivača

+

 

+

K

11 01 98*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

11 02

otpad iz procesa hidrometalurgije neželjeznih metala

 

 

 

 

11 02 02*

muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit)

+

 

 

K

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

 

 

 

K

11 02 05*

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

11 02 06

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05

 

 

 

K

11 02 07*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

11 03

muljevi i krutine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)

 

 

 

 

11 03 01*

otpad koji sadrži cijanide

+

 

 

 

11 03 02*

ostali otpad

+

 

 

K

11 05

otpad iz procesa vruće galvanizacije

 

 

 

 

11 05 01

tvrdi cink

 

 

 

+

11 05 02

cinkov pepeo

 

 

 

K

11 05 03*

kruti otpad od obrade plina

+

 

 

K

11 05 04*

iscrpljena kupka

+

 

 

 

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

12

OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA TE FIZIKALNE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

 

 

 

 

12 01

otpad od oblikovanja te fizikalne i mehaničke obrade metala i plastike

 

 

 

 

12 01 01

strugotine i opiljci koji sadrže željezo

 

 

 

+

12 01 02

prašina i čestice koje sadrže željezo

 

 

 

K

12 01 03

strugotine i opiljci obojenih metala

 

 

 

+

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

 

 

 

K

12 01 05

strugotine od (brušenja i glodanja) plastike

 

 

+

K

12 01 06*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

+

 

+

 

12 01 07*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

 

 

+

 

12 01 08*

emulzije i otopine za strojnu obradu, koje sadrže halogene

+

 

+

 

12 01 09*

emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene

+

 

+

 

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

+

 

+

 

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

+

 

+

 

12 01 13

otpad od zavarivanja

 

 

 

+

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14

 

 

 

K

12 01 16*

otpad od pjeskarenja koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

12 01 17

otpad od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16

 

 

 

K

12 01 18*

metalni mulj (mulj od brušenja, honiranja i poliranja) koji sadrži ulje

+

 

K

K

12 01 19*

biološki lako razgradivo strojno ulje

 

+

+

 

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20

 

 

 

K

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

12 03

otpad iz procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

 

 

 

 

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

+

 

 

 

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

+

 

K

 

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

 

 

 

 

13 01

otpadna hidraulična ulja

 

 

 

 

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB)1

+

 

+

 

13 01 04*

klorirane emulzije

+

 

K

 

13 01 05*

neklorirane emulzije

+

 

K

 

13 01 09*

klorirana hidraulična ulja na bazi minerala

 

 

+

 

13 01 10*

neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala

 

 

+

 

13 01 11*

sintetska hidraulična ulja

 

 

+

 

13 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulična ulja

 

+

+

 

13 01 13*

ostala hidraulična ulja

 

 

+

 

13 02

otpadna maziva ulja za motore i zupčanike

 

 

 

 

13 02 04*

klorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja

 

 

+

 

13 02 05*

neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja

 

 

+

 

13 02 06*

sintetska maziva ulja za motore i zupčanike

 

 

+

 

13 02 07*

biološki lako razgradiva maziva ulja za motore i zupčanike

 

+

+

 

13 02 08*

ostala maziva ulja za motore i zupčanike

 

 

+

 

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

 

 

 

13 03 01*

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e

+

 

K

 

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01

 

 

+

 

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

 

 

+

 

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

 

+

 

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

+

+

 

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

 

+

 

13 04

kaljužna ulja

 

 

 

 

13 04 01*

kaljužna ulja iz riječnih plovila

 

 

K

 

13 04 02*

kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima

 

 

K

 

13 04 03*

kaljužna ulja iz drugih plovila

 

 

K

 

13 05

sadržaj iz separatora ulje/voda

 

 

 

 

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulje/voda

 

 

 

K

13 05 02*

muljevi iz separatora ulje/voda

 

 

K

K

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

 

 

K

K

13 05 06*

ulje iz separatora ulje/voda

 

 

+

 

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulje/voda

 

 

K

 

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulje/voda

 

 

K

K

13 07

otpad od tekućih goriva

 

 

 

 

13 07 01*

loživo ulje i dizel-gorivo

 

 

+

 

13 07 02*

benzin

 

 

+

 

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

 

 

+

 

13 08

zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

13 08 01*

muljevi ili emulzije, iz desalinizatora

 

 

 

 

13 08 02*

ostale emulzije

+

 

K

K

13 08 99*

otpad koji nije specificiran na drugi način

+

 

K

 

14

OTPAD OD ORGANSKIH OTAPALA, RASHLADNIH I POTISNIH MEDIJA (osim 07 i 08)

 

 

 

 

14 06

otpadna organska otapala, rashladne tvari i potisni mediji za pjene i aerosole

 

 

 

 

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

+

 

K

 

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

+

 

K

 

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

+

 

+

 

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad, koji sadrže halogenirana otapala

+

 

K

 

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad, koji sadrže ostala otapala

 

 

+

 

15

OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE I SREDSTVA ZA BRISANJE I UPIJANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN

 

 

 

 

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno skupljenu ambalažu iz komunalnog otpada)

 

 

 

 

15 01 01

ambalaža od papira i kartona

 

 

+

+

15 01 02

ambalaža od plastike

 

 

+

+

15 01 03

ambalaža od drveta

 

+

+

 

15 01 04

ambalaža od metala

 

 

+

+

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

 

 

+

+

15 01 06

miješana ambalaža

 

 

+

+

15 01 07

staklena ambalaža

 

 

+

+

15 01 09

tekstilna ambalaža

 

 

+

+

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

 

 

+

+

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

+

 

 

K

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća

 

 

 

 

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

+

 

+

 

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02

 

 

+

K

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU

 

 

 

 

16 01

istrošena vozila iz različitih načina prijevoza (uključujući necestovnu mehanizaciju) i otpad od rastavljanja istrošenih vozila i od održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

 

 

 

 

16 01 03

istrošene gume

 

 

+

+

16 01 04*

istrošena vozila

 

 

+

K

16 01 06

istrošena vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente

 

 

+

+

16 01 07*

filtri za ulje

 

 

K

 

16 01 08*

komponente koje sadrže živu

+

 

 

K

16 01 09*

komponente koje sadrže PCB-e

+

 

+

 

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

+

 

 

K

16 01 11*

kočne obloge koje sadrže azbest

 

 

 

K

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11

 

 

 

+

16 01 13*

tekućine za kočnice

+

 

+

 

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari

+

 

+

 

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14

 

 

+

 

16 01 16

spremnici za tekući plin

POSEBNA OBRADA

16 01 17

željezne kovine

 

 

+

+

16 01 18

obojene kovine

 

 

+

+

16 01 19

plastika

 

 

+

+

16 01 20

staklo

 

 

+

+

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14

+

 

K

 

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

 

 

K

K

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

K

16 02

otpad iz električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e

+

 

+

 

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09

+

 

+

 

16 02 11*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFC

+

 

+

 

16 02 12*

odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest

 

 

 

K

16 02 13*

odbačena oprema koja sadrži opasne komponente2, a koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12

+

 

+

K

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

 

 

+

K

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

+

 

+

K

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

+

 

+

K

16 03

šarže koje nisu u skladu sa specifikacijom i nekorišteni proizvodi

 

 

 

 

16 03 03*

anorganski otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03

 

 

 

+

16 03 05*

organski otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

+

 

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05

 

 

+

K

16 04

otpad od eksplozivnih predmeta

 

 

 

 

16 04 01*

otpadno streljivo

POSEBAN POSTUPAK

16 04 02*

pirotehnički otpad

POSEBAN POSTUPAK

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih predmeta

POSEBAN POSTUPAK

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

 

 

 

 

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

POSEBAN POSTUPAK

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04

POSEBAN POSTUPAK

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

+

 

 

 

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

+

 

 

 

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

+

 

+

 

16 05 09

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

+

 

 

K

16 06

baterije i akumulatori

 

 

 

 

16 06 01*

olovne baterije

+

 

K

 

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

+

 

K

 

16 06 03*

baterije koje sadrže živu

+

 

K

 

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03)

+

 

 

K

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

+

 

 

 

16 06 06*

odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

+

 

 

 

16 07

otpad iz cisterni za prijevoz, spremnika za skladištenje i od čišćenja bačava (osim 05 i 13)

 

 

 

 

16 07 08*

otpad koji sadrži ulja

+

 

+

 

16 07 09*

otpad koji sadrži druge opasne tvari

+

 

+

 

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

16 08

istrošeni katalizatori

 

 

 

 

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)

+

 

 

 

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne kovine33 ili spojeve opasnih prijelaznih kovina

+

 

 

K

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne kovine ili spojeve prijelaznih kovina, a koji nisu specificirani na drugi način

+

 

 

K

16 08 04

istrošeni katalizatori iz lebdećeg sloja za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)

+

 

K

 

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadrže fosfatnu kiselinu

+

 

 

 

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

+

 

 

 

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

+

 

 

K

16 09

oksidirajuće tvari

 

 

 

 

16 09 01*

permanganati, npr. kalijev permanganat

+

 

 

 

16 09 02*

kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

+

 

 

 

16 09 03*

peroksidi, npr. vodikov peroksid

+

 

 

 

16 09 04*

oksidirajuće tvari koje nisu specificirane na drugi način

+

 

 

 

16 10

vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka

 

 

 

 

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

 

 

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01

+

 

+

 

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadrže opasne tvari

+

 

 

 

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03

+

 

+

 

16 11

otpadne obloge i vatrostalni otpad

 

 

 

 

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari

+

 

 

K

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i nije naveden pod 16 11 01

 

 

 

+

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 03

 

 

 

+

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05

 

 

 

+

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

 

 

 

 

17 01

beton, opeka, crijep/pločice i keramika

 

 

 

 

17 01 01

beton

 

 

 

+

17 01 02

opeka

 

 

 

+

17 01 03

crijep/pločice i keramika

 

 

 

+

17 01 06*

mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari

+

 

 

K

17 01 07

mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

 

 

 

+

17 02

drvo, staklo i plastika

 

 

 

 

17 02 01

drvo

 

+

+

 

17 02 02

staklo

 

 

 

+

17 02 03

plastika

 

 

+

 

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima

+

 

+

 

17 03

mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

 

 

 

 

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran

+

 

+

 

17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01

 

 

+

 

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

 

 

+

 

17 04

metali (uključujući njihove legure)

 

 

 

 

17 04 01

bakar, bronca, mjed

+

 

+

 

17 04 02

aluminij

+

 

+

 

17 04 03

olovo

+

 

+

 

17 04 04

cink

+

 

+

 

17 04 05

željezo i čelik

+

 

+

 

17 04 06

kositar

+

 

+

 

17 04 07

miješani metali

 

 

+

 

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

+

 

+

 

17 04 10*

kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

+

 

+

 

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10

 

 

+

+

17 05

zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

 

 

 

 

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

+

 

+

K

17 05 04

zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03

 

 

 

+

17 05 05*

iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari

+

 

+

 

17 05 06

iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05

 

 

 

+

17 05 07*

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvari

+

 

+

K

17 05 08

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07

 

 

 

+

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali, koji sadrže azbest

 

 

 

 

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

 

 

 

K

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari

+

 

+

K

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03

 

 

+

+

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

 

 

 

K

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

 

 

 

 

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

+

 

 

K

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

 

 

 

+

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

 

 

 

 

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži živu

+

 

 

 

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e

+

 

K

 

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

 

+

18

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

 

 

 

 

18 01

otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

 

 

 

 

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03)

 

 

+

 

18 01 02

dijelovi ljudskog tijela i organi, uključujući vrećice i konzerve krvi (osim 18 01 03)

 

 

+

 

18 01 03*

otpad čije je skupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

+

 

+

 

18 01 04

otpad čije skupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene…)

+

 

+

 

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

+

 

 

 

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06

+

 

 

K

18 01 08*

citotoksici i citostatici

+

 

+

 

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08

 

 

+

K

18 01 10*

amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

+

 

+

 

18 02

otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja

 

 

 

 

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02)

 

 

+

 

18 02 02*

ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

+

 

+

 

18 02 03

otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

 

 

+

K

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

+

 

+

 

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05

+

 

 

K

18 02 07*

citotoksici i citostatici

+

 

+

 

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07

 

 

+

K

19

OTPAD IZ UREĐAJA ZA POSTUPANJE S OTPADOM, UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU PITKE VODE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

 

 

 

 

19 01

otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

 

 

 

 

19 01 02

željezni materijali izdvojeni iz šljake

 

 

+

 

19 01 05*

filtarski kolači od obrade otpadnih plinova

+

 

 

K

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad

+

 

 

 

19 01 07*

kruti otpad od obrade plinova

 

 

 

K

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

 

 

+

K

19 01 11*

pepeo i šljaka s dna koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

19 01 12

pepeo i šljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11

 

 

 

+

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13

 

 

 

K

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15

 

 

 

K

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17

 

 

 

+

19 01 19

pijesci iz fluidiziranog sloja

 

 

 

+

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 02

otpad od fizikalno/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanja kroma, uklanjanje cijanida, neutralizaciju)

 

 

 

 

19 02 03

izmiješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada

 

 

 

K

19 02 04*

izmiješani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpada

+

 

 

K

19 02 05*

muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

19 02 06

muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05

 

 

 

K

19 02 07*

ulja i koncentrati iz procesa odvajanja

 

 

+

 

19 02 08*

tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

+

 

19 02 09*

kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

+

 

19 02 10

gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09

 

 

+

 

19 02 11*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 03

stabilizirani/solidificirani otpad44

 

 

 

 

19 03 04*

otpad označen kao opasan, dijelom55 stabiliziran

 

 

 

K

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04

 

 

 

+

19 03 06*

solidificirani otpad, označen kao opasan

 

 

 

K

19 03 07

solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06

 

 

 

+

19 04

vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

 

 

 

 

19 04 01

vitrificirani otpad

 

 

 

+

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

+

 

 

K

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

 

 

 

K

19 04 04

vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada

+

 

 

K

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

 

 

 

 

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

 

 

+

K

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

 

 

+

K

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

 

+

+

+

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

 

 

 

 

19 06 03

matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada

+

 

K

 

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

 

 

+

K

19 06 05

matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

+

 

K

 

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

 

 

+

K

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

+

K

19 07

procjedne vode s odlagališta otpada

 

 

 

 

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta otpada koje sadrže opasne tvari

+

+

 

 

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02

 

+

 

+

19 08

otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

 

 

+

+

19 08 02

otpad iz pjeskolova

 

 

 

+

19 08 05

muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

 

+

+

 

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

+

 

+

K

19 08 07*

otopine i muljevi, od regeneracije ionskih izmjenjivača

+

 

+

K

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metale

+

 

 

K

19 08 09

mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće

+

+

+

 

19 08 10*

mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje nisu navedene pod 19 08 09

+

 

+

 

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

+

 

+

K

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11

 

 

+

K

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

+

 

+

K

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13

 

 

 

K

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku uporabu

 

 

 

 

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

 

 

 

+

19 09 02

muljevi od bistrenja voda

+

+

 

K

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

 

 

 

K

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

 

 

+

 

19 09 05

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

 

 

+

+

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

+

 

 

K

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale

 

 

 

 

19 10 01

otpad od željeza i čelika

 

 

+

 

19 10 02

otpad od neželjeznih metala

 

 

+

 

19 10 03*

pahuljasta frakcija i prašina, koja sadrži opasne tvari

+

 

 

K

19 10 04

pahuljasta frakcija i prašina, koja nije navedena pod 19 10 03

 

 

 

K

19 10 05*

ostale frakcije koje sadrže opasne tvari

+

 

 

K

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05

 

 

 

+

19 11

otpad od regeneracije ulja

 

 

 

 

19 11 01*

potrošene filtarske gline

+

 

 

K

19 11 02*

kiseli katrani

+

 

+

 

19 11 03*

vodeni tekući otpad

+

 

K

 

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

+

 

K

 

19 11 05*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

+

 

K

 

19 11 06

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05

 

 

 

K

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

+

 

 

K

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, prešanja/zbijanja, peletiranja/granuliranja) koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 12 01

papir i karton

 

+

+

 

19 12 02

željezni metali

 

 

+

 

19 12 03

neželjezni metali

 

 

+

 

19 12 04

plastika i guma

 

 

+

 

19 12 05

staklo

 

 

+

+

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne tvari

+

 

+

 

19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06

 

+

+

 

19 12 08

tekstil

+

 

+

+

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

 

 

 

+

19 12 10

gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

 

 

+

 

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari

 

 

+

K

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11

 

 

 

 

19 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

19 13

otpad nastao pri remedijaciji tla i podzemnih voda

 

 

 

 

19 13 01*

kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji sadrži opasne tvari

+

 

 

K

19 13 02

kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

 

 

 

+

19 13 03*

muljevi nastali pri remedijacijii tla koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

19 13 04

muljevi nastali pri remedijaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03

 

 

 

K

19 13 05*

muljevi nastali pri remedijaciji podzemnih voda koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

19 13 06

muljevi nastali pri remedijaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05

 

 

 

K

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri remedijaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

+

 

 

K

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri remedijaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07

 

 

 

K

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ OBRTA, INDUSTRIJE I USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SKUPLJENE SASTOJKE

 

 

 

 

20 01

odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

+

+

+

 

20 01 01

papir i karton

+

+

 

+

20 01 02

staklo

 

 

+

+

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

 

+

 

K

20 01 10

odjeća

+

 

+

+

20 01 11

tekstil

+

 

+

+

20 01 13*

otapala

+

 

+

 

20 01 14*

kiseline

+

 

 

 

20 01 15*

lužine

+

 

 

 

20 01 17*

fotografske kemikalije

+

 

 

 

20 01 19*

pesticidi

+

 

+

 

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

+

 

 

K

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

POSEBNA OBRADA

20 01 25

jestiva ulja i masti

 

+

+

 

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

 

 

+

 

20 01 27*

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

+

 

+

 

20 01 28

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27

 

 

+

K

20 01 29*

deterdženti koji sadrže opasne tvari

+

 

+

 

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

 

 

+

K

20 01 31*

citotoksici i citostatici

 

 

+

 

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

+

 

+

K

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

+

 

+

 

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33

 

 

+

K

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente6

+

 

 

 

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

 

+

K

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

+

 

+

 

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37

 

+

+

 

20 01 39

plastika

 

 

+

 

20 01 40

metali

 

 

+

 

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

 

 

 

K

20 01 99

ostali sastojci koji nisu specificirani na drugi način

 

 

 

+

20 02

otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja)

 

 

 

 

20 02 01

biorazgradivi otpad

 

+

 

K

20 02 02

zemlja i kamenje

 

 

 

+

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

 

 

 

+

20 03

ostali komunalni otpad

 

 

 

 

20 03 01

miješani komunalni otpad

 

 

+

+

20 03 02

otpad s tržnica

 

+

+

K

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

 

 

 

+

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

 

+

K

K

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

 

+

 

K

20 03 07

glomazni otpad

 

 

+

K

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

+

1 Za potrebe ovog kataloga otpada, PCB-i će se definirati kao u Direktivi 96/59/EC od 16. rujna 1996. o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24.9.1996., str. 31).

2 Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene u 16 06 i označene kao opasne, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla itd.

3 Za potrebe ove oznake prijelazne kovine su skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden i tantal. Ove kovine ili njihovi spojevi su opasni ako su klasificirani kao opasne tvari. Klasifikacija opasnih tvari odredit će koje od navedenih prijelaznih kovina i koji spojevi prijelaznih kovina su opasni.

4 Procesi stabilizacije mijenjaju stupanj opasnosti sastojaka otpada i tako pretvaraju opasan otpad u neopasan otpad. Procesi solidifikacije samo mijenjaju fizikalno stanje otpada (npr. tekuće u kruto) uporabom dodataka, a da se pritom ne mijenjaju kemijska svojstva otpada

5 Otpad se smatra djelomično stabiliziranim, ako postoji mogućnost da se nakon procesa stabilizacije opasni sastojci koji nisu u potpunosti promijenjeni u neopasne sastojke, oslobađaju u okoliš tijekom kratkog, srednjeg ili dugog vremenskog razdoblja.

6 Opasne komponente iz električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije navedene pod 16 06 i označene kao opasne, živine sklopke, staklo od katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla, itd.

PRILOG I.

POPIS OPASNOG OTPADA

U smislu ove Uredbe:

(a) Oznake A1180 i A2060 iz Baselske konvencije se ne primjenjuju, već se po potrebi primjenjuju oznake GC010, GC020 i GG040 navedene u Dijelu 2. Priloga II.

(b) Oznaka A4050 iz Baselske konvencije uključuje istrošene obloge lonaca za taljenje aluminija zato što one sadrže anorganske cijanide Y33. Ako su cijanidi uništeni, potrošene se obloge posuda svrstavaju u oznaku AB120 u Dijelu 2. ovog Priloga, jer sadrže anorganske spojeve fluora Y32, isključujući kalcijev fluorid.

(c) Izraz »Popis B« odnosi se na Dio 1. Priloga II. ove Uredbe.

Dio 1.
Popis A

A1. Metali i otpadi koji sadrže metale

Identifikacijska

Naziv otpada

oznaka otpada

A1010 Metalni otpad i otpad koji se sastoji od legura bilo čega od sljedećeg:

– antimon

– arsen

– berilij

– kadmij

– olovo

– živa

– selenij

– telurij

– talij

ali isključujući otpad koji je izričito naveden u Popisu B (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B1020).

A1020 Otpad čiji su sastojci ili onečišćivači, isključujući masivni metalni otpad, bilo što od sljedećeg:

– antimon; spojevi antimona

– berilij; spojevi berilija

– kadmij; spojevi kadmija

– olovo; spojevi olova

– selenij; spojevi selenija

– telurij; spojevi telurija

A1030 Otpad čiji su sastojci ili onečišćivači bilo što od sljedećeg:

– arsen; spojevi arsena

– živa; spojevi žive

– talij; spojevi talija

A1040 Otpad čiji su sastojci bilo što od sljedećeg:

– metalni karbonili

– spojevi šesterovalentnog kroma

A1050 Galvanski mulj

A1060 Otpadne tekućine od jetkanja metala

A1070 Ostaci luženja nakon obrade cinka, cinkova prašina i muljevi poput jarosita, hematita itd.

A1080 Otpadni ostaci cinka koji nisu uključeni u Popis B, a koji sadrže olovo i kadmij u koncentracijama dovoljnim da pokazuju svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada

A1090 Pepeo od spaljivanja izolirane bakrene žice

A1100 Prašina i ostaci od sustava za čišćenje plina u talionicama bakra

A1110 Potrošene elektrolitičke otopine od postupaka elektrolitičkog pročišćavanja bakra i elektrodepozicije bakra

A1120 Otpadni mulj, isključujući anodni mulj, iz sustava za pročišćavanje elektrolita u postupcima elektrolitičkog pročišćavanja i elektrodepozicije bakra

A1130 Potrošene otopine za jetkanje koje sadrže otopljeni bakar

A1140 Otpadni bakar(II)-klorid i katalizatori bakar(II)-cijanida

A1150 Pepeo plemenitih metala od spaljivanja tiskanih pločica koje nisu uključene u Popis B[1]

A1160 Otpadne olovno-kisele baterije, čitave ili zdrobljene

A1170 Nesortirane otpadne baterije isključujući mješavine baterija koje se nalaze samo u Popisu B. Otpadne baterije koje nisu navedene u Popisu B koje sadrže sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada. u onoj mjeri koja ih čini opasnima

A1180 Otpadni električni i elektronički sklopovi ili otpaci[2] koji sadrže komponente poput akumulatora i drugih baterija koje su uključene u Popis A, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi i drugo staklo s naparenim slojem te kondenzatore koji sadrže poloklorirane bifenile ili su onečišćeni sastojcima iz Dijela II. Liste opasnog otpada (npr. kadmij, živa, olovo, poliklorirani bifenili) u takvoj mjeri da pokazuju neko od svojstava iz Dijela III. Liste opasnog otpada (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B1110)[3]

A1190 Otpadni metalni kablovi, presvučeni ili izolirani plastikom koja sadrži ili je onečišćena katranom, polikloriranim bifenilima (PCB)3, olovom, kadmijem, drugim organohalogenim spojevima ili drugim sastojcima iz Dijela II. Liste opasnog otpada u takvoj mjeri da pokazuju svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada.

A2. Otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke koji može sadržavati metale i organske materijale

A2010 Stakleni otpad od katodnih cijevi i drugog stakla s naparenim slojem

A2020 Otpadni anorganski kemijski spojevi fluora u obliku tekućina ili mulja, ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A2030 Otpadni katalizatori, ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A2040 Otpadni gips koji nastaje u procesima kemijske industrije kada sadrži sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada u takvoj mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B2080)

A2050 Otpadni azbest (prašina i vlakna)

A2060 Leteći pepeo iz elektrana na ugljen koji sadrži sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada u koncentracijama koje su dovoljne da pokažu svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B2050)

A3. Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke koji može sadržavati metale i anorganske materijale

A3010 Otpad iz proizvodnje ili prerade naftnog koksa i bitumena

A3020 Otpadna mineralna ulja neprikladna za uporabu u prvobitne namjene

A3030 Otpadi koji sadrže, sastoje se od ili su onečišćeni talogom olovnih antidetonacijskih smjesa

A3040 Otpadne termalne tekućine (tekućine za prijenos topline)

A3050 Otpad iz proizvodnje, formuliranja i uporabe smola, lateksa, plastifikatora, ljepila/adhezivnih sredstava isključujući one otpade koji su navedeni u Popisu B (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B4020)

A3060 Otpadna nitroceluloza

A3070 Otpadni fenoli, spojevi fenola uključujući klorofenol u obliku tekućina ili mulja

A3080 Otpadni eteri ne uključujući one koji su navedeni u Popisu B

A3090 Otpadna kožna prašina, pepeo, mulj i brašno ako sadrže spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B3100)

A3100 Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili kompozicije kože koji je neprikladan za proizvodnju kožnih predmeta i koji sadrži spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B3090)

A3110 Otpad od guljenja i pripreme životinjske kože koji sadrži spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide, ili infektivne tvari (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B3110)

A3120 Pahuljice – lagana frakcija koja nastaje pri usitnjavanju

A3130 Otpadni organski fosforni spojevi

A3140 Otpadna nehalogenirana organska otapala, ali isključujući vrste otpada navedene u Popisu B

A3150 Otpadna halogenirana organska otapala

A3160 Otpadni halogenirani ili nehalogenirani bezvodni ostaci od destilacije koji nastaju u postupcima oporabe organskog otapala

A3170 Otpad koji nastaje pri proizvodnji alifatskih halogeniranih ugljikovodika (kao npr. klormetan, dikloretan, vinilklorid, vinilidenklorid, alilklorid i epiklorhidrin)

A3180 Otpad, tvari i predmeti koji sadrže, sastoje se od ili su onečišćeni polikloriranim bifenilom (PCB), polikloriranim terfenilom (PCT), polikloriranim naftalenom ili polibromiranim bifenilom ili bilo kojim drugim polibromiranim analozima tih spojeva s razinom koncentracije od 50 mg/kg ili više[4]

A3190 Otpadni katranizirani ostaci (isključujući asfaltni cement) koji nastaju pri rafiniranju, destilaciji i bilo kakvoj pirolitičkoj obradi organskih materijala

A3200 Bitumenski otpad (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji sadrži katran (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B2130)

A4. Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske sastojke

A4010 Otpad iz proizvodnje, pripreme i uporabe farmaceutskih proizvoda, ali isključujući otpad naveden u Popisu B

A4020 Klinički i srodni otpad, tj. otpad koji nastaje u medicinskoj, njegovateljskoj, zubarskoj, veterinarskoj ili sličnoj praksi, te otpad koji nastaje u bolnicama ili drugim ustanovama tijekom ispitivanja ili liječenja pacijenata, ili tijekom istraživačkih projekata

A4030 Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe biocida i fitofarmaceutskih proizvoda uključujući otpadne pesticide i herbicide koji nisu u skladu sa specifikacijama, kojima je prošao rok uporabe[5] ili nisu prikladni za uporabu u prvobitne namjene

A4040 Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe kemikalija za zaštitu drveta[6]

A4050 Otpad koji sadrži, sastoji se od ili je onečišćen bilo čime od sljedećeg:

– anorganski cijanidi, osim ostataka koji sadrže plemenite metale u krutom obliku s primjesama anorganskih cijanida

– organski cijanidi

A4060 Otpadne mješavine ulja/vode, ugljikovodika/vode, emulzije

A4070 Otpadi iz proizvodnje, formulacije i uporabe tinti, boja za tekstil ili kosu, pigmenata, boja za ličenje, lakova, caklina isključujući svaki takav otpad naveden u Popisu B (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B4010)

A4080 Otpadi eksplozivne naravi (ali isključujući takve otpade navedene u Popisu B)

A4090 Otpadne kisele ili bazične otopine, osim onih navedenih u odgovarajućoj oznaci u Popisu B (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B2120)

A4100 Otpad od uređaja za kontrolu onečišćenja u industriji koji se koriste za čišćenje industrijskih ispušnih plinova, ali isključujući takve vrste otpada navedene u Popisu B

A4110 Otpad koji sadrži, sastoji se od ili je onečišćen bilo čime od sljedećeg:

– bilo koji element iz iste skupine kao i poliklorirani dibenzofuran

– bilo koji element iz iste skupine kao i poliklorirani dibenzodioksin

A4120 Otpad koji sadrži, sastoji se od ili je onečišćen peroksidima

A4130 Ambalažni otpad i spremnici koji sadrže sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada u koncentracijama dovoljnim da pokazuju opasna svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada

A4140 Otpad koji se sastoji od ili sadrži kemikalije koje nisu u skladu sa specifikacijama ili im je prošao rok uporabe5, a koje odgovaraju kategorijama iz Dijela I. Liste opasnog otpada i pokazuju opasna svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada

A4150 Otpadne kemijske tvari koje nastaju od istraživanja i razvoja ili nastavnih aktivnosti koje nisu poznate i/ili su nove i čiji učinci na ljudsko zdravlje i/ili okoliš nisu poznati

A4160 Potrošeni aktivni ugljik koji nije uključen u Popis B (vidi srodnu oznaku u Popisu B, B2060)

Dio 2.

Identifikacijska Carinska Naziv otpada

oznaka tarifna

otpada oznaka

Otpad koji sadrži metale

AA 010 261900 Šljaka, kamenac i ostali otpad
iz proizvodnje željeza i čelika[7]

AA 060 262050 Pepeo i ostaci vanadija7

AA 190 810420 ex 810430 Otpad i otpaci od magnezija
koji su zapaljivi, piroforni ili
u kontaktu s vodom emitiraju
zapaljive plinove u opasnim
količinama

Otpad koji sadrži uglavnom anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

AB 030 Otpad od necijanidnih sustava
koji potječu od površinske
obrade metala

AB 070 Pijesak koji se rabi u tehno-
loškim postupcima u ljevao-
nicama

AB 120 ex 281290 ex 3824 Anorganski halidni spojevi
koji nisu drugdje specificirani
ili uključen

AB 130 Upotrijebljeni pijesak koji se
koristi za pjeskarenje

AB150 ex 382490 Nerafinirani kalcijev sulfit i
kalcijev sulfat od odsumpora-
vanja dimnih plinova (FGD)

Otpad koji sadrži uglavnom organske sastojke, koji može sadržavati metale i anorganske materijale

AC060 ex 381900 Hidrauličke tekućine

AC070 ex 381900 Tekućine za kočnice

AC080 ex 382000 Tekućine protiv smrzavanja
(antifrizi)

AC150 Klorofluorougljici

AC160 Haloni

AC170 ex 440310 Otpad od obrađenog pluta i
drveta

AC250 Sredstva koja djeluju na povr-
šinu (surfaktanti)

AC260 ex 3101 Tekući svinjski gnoj; fekalije

AC270 Mulj otpadnih voda

Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske sastojke

AD090 ex 382490 Otpad iz proizvodnje, formu-
lacije i uporabe reprografskih
i fotografskih kemikalija i
materijala koji nisu drugdje
specificirani ili uključeni

AD100 Otpad od necijanidnih sustava
koji nastaju pri površinskoj
obrade plastike

AD120 ex 391400 ex 3915 Smole iz ionskih izmjenjivača

AD150 Prirodni organski materijali
koji se rabe kao medij za fil-
triranje (kao što su biofiltri)

Otpad koji sadrži uglavnom anorganske sastojke, koji može sadržavti metale i organske materijale

RB020 ex 6815 Keramička vlakna fizikalno-
-kemijskih svojstava sličnih
svojstvima azbesta

PRILOG II.

POPIS NEOPASNOG OTPADA[8]

Neovisno o činjenici da je određeni otpad sadržan u ovom Popisu, nije dozvoljen uvoz ovog otpada ako je onečišćen (kontaminiran) drugim tvarima u mjeri da:

a) se rizici vezani uz otpad, kada se uzmu u obzir opasna svojstva navedena u Dijelu III. Liste opasnog otpada, toliko povećaju da je primjereno uključiti isti na popis opasnog otpada,

b) je postalo nemoguće oporabiti isti na način prihvatljiv za okoliš.

U smislu ove Uredbe:

(a) u Dijelu 2. ne primjenjuje se dio oznake B1100 iz Baselske konvencije koji se odnosi na »šljaku koja nastaje pri preradi bakra« itd., već se umjesto njega primjenjuje oznaka GB040,

(b) u Dijelu 2. ne primjenjuje se oznaka B1110 iz Baselske konvencije već se umjesto nje primjenjuju oznake GC010 i GC020,

(c) u Dijelu 2. ne primjenjuje se oznaka B2050 iz Baselske konvencije već se umjesto nje primjenjuje oznaka GG040.

(d) Izraz »Popis A« odnosi se na Dio 1. Priloga I. ove Uredbe.

Dio 1.
Popis B

B1. Metalni otpad i otpad koji sadrži metale

B1010 Otpadni metal i metalne legure u metalnom neraspršenom[9] obliku:

– plemeniti metali (zlato, srebro, platinska skupina, ali ne živa)

– otpaci željeza i čelika

– otpaci bakra

– otpaci nikla

– otpaci aluminija

– otpaci cinka

– otpaci kositra

– otpaci volframa

– otpaci molibdena

– otpaci tantala

– otpaci magnezija

– otpaci kobalta

– otpaci bizmuta

– otpaci titanija

– otpaci cirkonija

– otpaci mangana

– otpaci germanija

– otpaci vanadija

– otpaci hafnija, indija, niobija, renija i galija

– otpaci torija

– otpaci rijetkih zemalja

– otpaci kroma

B1020 Čisti nezagađeni otpaci metala uključujući legure, u obliku gotovih većih komada[10] (limovi, ploče, poluge, šipke itd.) (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A1010):

– otpaci antimona

– otpaci berilija

– otpaci kadmija

– otpaci olova (ali isključujući olovno-kisele baterije)

– otpaci selenija

– otpaci telurija

B1030 Vatrostalni metali koje sadrže ostatke

B1031 Otpadni molibden, volfram, titanij, tantal, niobij i renij, čisti ili u legurama, u metalnom, raspršenom obliku (metalna prašina) isključujući otpad koji je naveden u Popisu A pod oznakom A1050, galvanski mulj.

B1040 Otpadni sklopovi iz proizvodnje električne energije koji nisu onečišćeni uljem za podmazivanje, polikloriranim bifenilima (PCB) ili polikloriranim terfenilima (PCT) u takvoj mjeri da ih to čini opasnima

B 1050 Miješani obojeni metali, otpaci teških frakcija, koji ne sadrže sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada u koncentracijama dovoljnim da pokazuju svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada[11]

B1060 Otpadni selenij i telurij u metalnom elementarnom obliku uključujući prah

B1070 Otpadni bakar i bakrene legure u raspršenom obliku, osim ako sadrže sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada u takvoj mjeri da pokazuju svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada

B1080 Cinkov pepeo i ostaci, uključujući ostatke cinkovih legura u raspršenom obliku, osim ako sadrže sastojke iz Dijela II. Liste opasnog otpada u takvim koncentracijama da pokazuju svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada ili pokazuju opasno svojstvo H 4

B1090 Otpadne baterije koje su u skladu s nekom specifikacijom, isključujući baterije izrađene s olovom, kadmijem ili živom

B1100 Otpadi koji sadrže metale, a koji nastaju pri topljenju, taljenju i oplemenjivanju metala:

– tvrdi nepročišćeni cink

– nečistoće koje sadrže cink:

– nečistoće nastale cinčanjem lima pri vrhu galvanizacijske kade (>90% Zn)

– nečistoće nastale cinčanjem lima pri dnu galvanizacijske kade (>92% Zn)

– nečistoće od lijevanja cinka u kalup (>85% Zn)

– nečistoće nastale vrućim cinčanjem lima (šarža) (>92% Zn)

– obrani površinski sloj cinka

– obrani površinski sloj aluminija isključujući solnu trosku

– troska od prerade bakra za daljnju preradu ili oplemenjivanje, a koja ne sadrži arsen, olovo ili kadmij u takvoj mjeri da pokazuje opasna svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada

– otpadi od vatrostalnih obloga, uključujući posude za taljenje iz procesa taljenja bakra

– troska od prerade plemenitih metala za daljnje oplemenjivanje

– tantal koji sadrži kositrenu trosku s manje od 0,5% kositra

B1110 Električni i elektronički sklopovi:

– elektronički sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura

– otpadni električni i elektronički sklopovi ili otpaci[12] (uključujući tiskane pločice) koji ne sadrže komponente poput akumulatora i drugih baterija uključenih u Popis A, živinih sklopki, stakla od katodnih cijevi i drugog stakla s naparenim slojem te PCB kondenzatora, ili koji nisu onečišćeni sastojcima iz Dijela II. Liste opasnog otpada (npr. kadmij, živa, olovo, poliklorirani bifenil) ili s kojih su takvi sastojci uklonjeni, do te mjere da nemaju nijedno od svojstava iz Dijela III. Liste opasnog otpada (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A1180)

– električni i elektronički sklopovi (uključujući tiskane pločice, elektroničke komponente i žice) namijenjene za izravnu ponovnu uporabu[13], a ne za recikliranje ili konačno odlaganje[14]

B1115 Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolirani plastikom, koji nisu uključeni u oznaku A1190, isključujući one koji su namijenjeni postupcima zbrinjavanja prema posebnom propisu, ili bilo koje druge postupke zbrinjavanja koji u bilo kojoj fazi obuhvaćaju nekontrolirane toplinske procese, kao što je izgaranje otvorenim plamenom

B1120 Potrošeni katalizatori, isključujući tekućine koje se koriste kao katalizatori, koji sadrže bilo što od:

– prijelaznih metala, isključujući otpadne katalizatore (istrošene katalizatore, tekućine koje se uporabljaju kao katalizatori ili druge katalizatore) u Popisu A: skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, volfram, titanij, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij

– lantanoida (rijetke zemlje): lantan, praseodimij, samarij, gadolinij, diprozij, erbij, iterbij, cerij, neodimij, europij, terbij, holmij, tulij, lutecij

B1130 Očišćeni potrošeni katalizatori koji sadrže plemenite metale

B1140 Kruti ostaci koji sadrže plemenite metale s primjesama anorganskih cijanida

B1150 Otpad plemenitih metala i legura (zlato, srebro, platinska skupina, ali bez žive) u raspršenom netekućem obliku s odgovarajućom ambalažom i etiketom

B1160 Pepeo plemenitih metala od spaljivanja tiskanih pločica (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A1150)

B1170 Pepeo plemenitih metala od spaljivanja fotografskog filma

B1180 Otpadni fotografski film koji sadrži srebrne halide i elementarno srebro

B1190 Otpadni fotografski papir koji sadrži srebrne halide i elementarno srebro

B1200 Granulirana troska koja nastaje proizvodnjom željeza i čelika

B1210 Troska koja nastaje proizvodnjom željeza i čelika uključujući trosku kao izvor TiO2 i vanadija

B1220 Troska iz proizvodnje cinka, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20%) i prerađena prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301) uglavnom za gradnju

B1230 Valjaonički otpad koji nastaje proizvodnjom željeza i čelika

B1240 Valjaonički otpad bakrenog oksida

B1250 Otpadna motorna vozila koja ne sadrže ni tekućine ni druge opasne komponente

B2. Otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metale i organske materijale

B2010 Otpad od rudarenja u neraspršenom obliku:

– otpad od prirodnog grafita

– otpad od škriljca, bilo da je grubo obrađen ili izrezan piljenjem ili na neki drugi način

– otpad od tinjca

– otpad od leucita, nefelina i nefelin-sijenita

– otpad od glinenca

– otpad od fluorita

– otpad od zemlje kremenjače u krutom obliku isključujući onaj koji se koristi u tehnološkim postupcima u ljevaonici

B2020 Stakleni otpad u neraspršenom obliku:

– razbijeno staklo koje se koristi za recikliranje i drugi otpad i otpaci stakla, osim stakla od katodnih cijevi i drugog stakla s naparenim slojem

B2030 Keramički otpad u neraspršenom obliku:

– otpadi i otpaci kermeta (kombinacije keramike i metala)

– keramička vlakna koja nisu nigdje drugdje navedena ili uključena

B2040 Ostali otpad koji sadrži uglavnom anorganske sastojke:

– djelomično pročišćen kalcijev sulfat dobiven pri odsumporavanju dimnog plina

– otpadne zidne gipsane ili žbukane ploče nastale prilikom rušenja zgrada

– troska iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (preko 20%) i prerađena prema industrijskim specifikacijama (npr. DIN 4301 i DIN 8201) uglavnom za gradnju i kao abraziv

– sumpor u krutom obliku

– vapnenac iz proizvodnje kalcijevog cijanamida (s pH nižim od 9)

– kloridi natrija, kalija, kalcija

– karborund (silicijev karbid)

– betonski lom

– litij-tantal i litij-niobij koji sadrže staklene otpatke

B2050 Leteći pepeo iz elektrana na ugljen koji nije uključen u Popis A (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A2060)

B2060 Potrošeni aktivni ugljik koji ne sadrži niti jedan od sastojaka iz Dijela II. Liste opasnog otpada u takvoj mjeri da pokazuje svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada, na primjer ugljik koji nastaje pri obradi pitke vode i u tehnološkim procesima u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A4160)

B2070 Talog kalcijeva fluorida

B2080 Otpadni gips koji nastaje u tehnološkim procesima u kemijskoj industriji, a koji nije uključen u Popis A (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A2040)

B2090 Otpadni krajevi anoda iz proizvodnje čelika ili aluminija izrađeni od naftnog koksa ili bitumena i očišćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacijama (isključujući anodne krajeve od elektroliza klornih lužina i u metalurškoj industriji)

B2100 Otpadni hidrati aluminija i otpadni aluminijev oksid te ostaci iz proizvodnje aluminijeva oksida isključujući materijale koji se koriste za procese čišćenja, flokulacije ili filtriranja plina

B2110 Talog od boksita (»crveno blato«) (pH snižen na manje od 11,5)

B2120 Otpadne kisele ili bazične otopine s PH većim od 2 i manjim od 11,5 koje nisu nagrizajuće ili na neki drugi način opasne (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A4090)

B2130 Bitumenski materijali (asfaltni otpad) koji nastaje pri izgradnji i održavanju cesta, koji ne sadrže katran[15] (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A3200)

B3. Otpad koji uglavnom sadrži organske sastojke koji mogu sadržavati metale i anorganske materijale

B3010 Kruti plastični otpad:

Sljedeći plastični ili miješani plastični materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

– otpaci plastike nehalogeniranih polimera i kopolimera, uključujući, ali se ne ograničavaju na sljedeće[16]:

– etilen

– stiren

– polipropilen

– polietilen-tereftalat

– akrilonitril

– butadien

– poliacetali

– poliamidi

– polibutilen-tereftalat

– polikarbonati

– polieteri

– polifenilen-sulfidi

– akrilni polimeri

– alkani C10 – C13 (plastifikator)

– poliuretan (koji ne sadrži klorofluorugljike – CFS-e)

– polisiloksani

– polimetil-metakrilat

– polivinil-alkohol

– polivinil-butiral

– polivinil-acetat

– vulkanizirane otpadne smole ili kondenzacijski proizvodi uključujući sljedeće:

– urea-formaldehid smole

– fenol-formaldehid smole

– melamin-formaldehid smole

– epoksi smole

– alkidne smole

– poliamidi

– sljedeći otpad fluoriniranih polimera[17],[18]:

– perfluoroetilen/propilen (FEP)

– perfluoroalkoksi alkan

– tetrafluoretilen/perfluor-vinileter (PFA)

– tetrafluoretilen/perfluormetil-vinileter (MFA)

– polivinilfluorid (PVF)

– polivinilidenfluorid (PVDF)

B3020 Otpad papira, kartona i papirnatih proizvoda

Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s opasnim otpadom:

Papirnati ili kartonski otpad i otpaci koji se sastoje od:

– neizbjeljenog papira ili kartona ili valovitog papira ili kartona

– drugog papira ili kartona uglavnom izrađenog od izbijeljene kemijske pulpe koja nije obojena u cjelini

– papira ili kartona uglavnom izrađenog od mehaničke pulpe (npr. novine, časopisi i slični tiskani materijali)

– ostalo, što uključuje, ali se ne ograničava na:

1. slojeviti karton;

2. nesortirane otpatke

B3030 Tekstilni otpad

Sljedeći materijali, pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim otpadom i da su pripremljeni prema određenoj specifikaciji:

– otpad od svile (uključujući svilčeve čahure neprikladne za namatanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale):

– negreben i nečešljan

– drugi otpad

– otpad od vune te fine ili grube životinjske dlake (uključujući otpadnu pređu, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale):

– kratka vlakna vune ili fine životinjske dlake

– ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake

– otpad od grube životinjske dlake

– pamučni otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale):

– otpadna pređa (uključujući otpadni konac)

– rastrgani tekstilni materijali

– drugi otpad

– lanena kudjelja i otpad

– kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

– kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju)

– kudjelja i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) sisala i drugih tekstilnih vlakana iz roda Agave

– kudjelja, kratka vlakna i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) kokosa

– kudjelja, kratka vlakna i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) abake (Manilske konoplje ili Musa textilis Nee)

– kudjelja, kratka vlakna i otpad (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale) od ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana koja nisu nigdje drugdje navedena ili uključena

– otpadna umjetna vlakna (uključujući kratka vlakna, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale):

– sintetička vlakna

– umjetna vlakna

– iznošeni odjevni predmeti ili drugi iznošeni tekstilni predmeti

– rabljene krpe, otpaci tanke špage, konoplja snasti, konopa i debele užadi od tekstilnih vlakana:

– sortirani

– ostalo

B3035 Otpadne tekstilne podne obloge, tepisi

B3040 Gumeni otpad

Sljedeći materijali pod uvjetom da nisu pomiješani s drugim vrstama otpada:

– otpad i otpaci tvrde gume (npr. ebonit)

– ostali gumeni otpad (isključujući otpad koji je specificiran negdje drugdje)

B3050 Otpad od neobrađenog pluta i drveta:

– otpad i otpaci drveta, bez obzira jesu li nagomilani u kladama, briketama, peletama ili sličnim oblicima

– otpad pluta; drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto

B3060 Otpad koji nastaje u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, pod uvjetom da nije infektivan:

– vinska komina (vinski talog)

obzira jesu li u obliku peleta, ili se koriste za životinjsku hranu, a koji nisu nigdje drugdje navedeni ili uključeni

– mast za štavljenje kože: ostaci nakon obrade masnih tvari ili životinjskih ili biljnih voskova

– otpad kostiju i rožine, neobrađen, odmašćen, jednostavno pripremljen (ali ne izrezan i oblikovan), obrađen kiselinom ili iz kojega je odstranjena želatina

– riblji otpad

– ovojnice, ljuske, kožice i drugi otpad kakaa

– ostali otpad iz poljoprivredno-prehrambene industrije isključujući nusproizvode koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i normama za ljudsku i životinjsku prehranu

B3065 Otpadne jestive masnoće životinjskog ili biljnog podrijetla (npr. ulja za prženje) pod uvjetom da ne pokazuju svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada

B3070 Sljedeći otpad:

– otpad od ljudske kose

– otpad od slame

– deaktivirano vegetativno tijelo gljiva iz proizvodnje penicilina koje će se koristiti za životinjsku hranu

B3080 Otpadne obrezine i otpaci gume

B3090 Otpadne obrezine i drugi otpad od kože ili kompozicije kože koji je neprikladan za proizvodnju kožnih predmeta, isključujući mulj nastao pri preradi kože, koji ne sadrži spojeve šesterovalentnog kroma i biocide (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A3100)

B3100 Kožna prašina, pepeo, mulj i brašno koji ne sadrže spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A3090)

B3110 Otpad od guljenja i pripreme životinjske kože koji ne sadrži spojeve šesterovalentnog kroma ili biocide ili infektivne tvari (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A3110)

B3120 Otpad koji se sastoji od boja za hranu

B3130 Otpadni polimerni eteri i otpadni neopasni monomerni eteri koji ne mogu stvarati perokside

B3140 Otpadne pneumatske gume, isključujući one koje su namijenjene postupcima zbrinjavanja prema posebnom propisu

B4. Otpad koji može sadržavati ili anorganske ili organske spojeve

B4010 Otpad koji se uglavnom sastoji od vodenih/lateks boja, tinti, stvrdnutih lakova koji ne sadrži organska otapala, teške metale ili biocide u mjeri koja ih čini opasnima (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A4070)

B4020 Otpad iz proizvodnje, formulacije i uporabe smola, lateksa, plastifikatora, ljepila/adhezivnih sredstava, koji nije naveden u Popisu A, koji ne sadrži otapala i druge onečišćivače u tolikoj mjeri da bi pokazivao svojstva iz Dijela III. Liste opasnog otpada, npr. ljepila na bazi vode ili ljepila temeljena na kazeinskom škrobu, dekstrinu, celuloznim eterima, polivinil-alkoholima (vidi srodnu oznaku u Popisu A, A3050)

B4030 Rabljeni fotoaparati za jednokratnu uporabu, s baterijama koje nisu uključene u Popis A.

Dio 2.
Ostali neopasni otpad

Identifikacijska Carinska Naziv otpada

oznaka tarifna

otpada oznaka

Otpad koji sadrži metale, nastao topljenjem, taljenjem i pročišćavanjem metala

GB040 7112 Šljaka od obrade plemenitih
metala i bakra za daljnje pro-
čišćavanje

262030

262090

Ostali otpad koji sadrži metale

GC010 Električni sklopovi koji se sa-
stoje samo od metala ili legura

GC020 Elektronički otpaci (npr. ti-
skane pločice, elektroničke
komponente, žica i sl.) i
ispravljene elektroničke kom-
ponente pogodne za oporabu
osnovnih i plemenitih metala

GC030 ex 890800 Brodovi i ostali plovni objekti
za rezanje, propisno ispraž-
njeni, bez tereta i drugih
materijala koji nastaju tije-
kom rada plovila, a koji se
mogu klasificirati kao opasna
tvar ili opasni otpad

GC050 Katalizatori za katalitičko
krekiranje s istrošenom teku-
ćinom (FCC) (npr. aluminijev
oksid, zeoliti)

Stakleni otpad u neraspršenom obliku

GE020 ex 7001 Otpadna staklena vlakna

ex 701939

Keramički otpad u neraspršenom obliku

GF010 Otpad od keramike koja je
nakon oblikovanja bila peče-
na, uključujući keramičke po-
sude (prije i/ili nakon uporabe)

Drugi otpad koji uglavnom sadrži anorganske sastojke, koji može sadržavati metale i organske materijale

GG030 ex 2621 Pepeo ložišta i šljaka iz termoelektrana na ugljen

GG040 ex 2621 Leteći pepeo iz termoelektrana
na ugljen

Kruti plastični otpad

GH013 391530 Polimeri vinil klorida

ex 390410-40

Otpad koji potječe od postupaka štavljenja ili krznarskih postupaka i od uporabe kože

GN010 ex 050200 Otpadna svinjska ili veprova čekinja i dlaka ili jazavčeva dlaka i ostale vrste dlake za izradu četaka

GN020 ex 050300 Otpad od konjske strune, bez obzira čini li sloj ili ne, sa ili bez potpornog materijala

GN030 ex 050590 Otpad od kože i drugih dije-
lova ptica, s perjem ili paper-
jem, perje i dijelovi perja (čiji
su krajevi obrezani ili neobre-
zani) i paperje, čija obrada
nije išla dalje od pranja, de-
zinfekcije ili obrade u svrhu
očuvanja

[1]Obratiti pažnju da identična oznaka u Popisu B (B1160) ne navodi izuzetke.

[2]Ova oznaka ne uključuje otpadne sklopove iz proizvodnje električne energije.

[3]Poliklorirani bifenili imaju razinu koncentracije od 50 mg/kg ili više.

[4]Smatra se da je razina od 50 mg/kg međunarodno praktična razina za sve vrste otpada. Ipak, mnoge zemlje su za određene vrste otpada utvrdile niže regulatorne razine (npr. 20 mg/kg).

[5]Izraz »kojima je prošao rok uporabe« znači da nisu iskorišteni unutar roka kojeg preporučuje proizvođač.

[6]Ovaj navod ne uključuje drvo obrađeno s kemikalijama za zaštitu drveta.

[7]Ovaj popis uključuje otpad u obliku pepela, taloga, šljake, troske, pjene, kamenca, prašine, praha, mulja i slijepljenih komadića, ukoliko materijal nije izričito naveden negdje drugdje.

[8] »Zeleni« popis otpada

[9] »Neraspršeni« ne uključuju nikakav otpad u obliku praha, mulja, prašine ili čvrstih elemenata u kojima su zatvorene opasne otpadne tekućine

[10]Termin »gotovi veći komadi« uključuje sve oblike neraspršenog metalnog otpada koji su navedeni u ovoj oznaci

[11]Potrebno je napomenuti da, čak i ako u početku postoji niska razina onečišćenja sastojcima iz Dijela II. Liste opasnog otpada, kasniji postupci, uključujući postupke recikliranja, mogu rezultirati odvojenim frakcijama koje sadrže znatno veće koncentracije od onih u sastojcima iz Dijela II. Liste opasnog otpada.

[12]Ova oznaka ne uključuje otpatke nastale u proizvodnji električne energije

[13]Ponovna uporaba može uključiti popravak, obnovu ili poboljšanje, ali ne i potpuno sastavljanje iznova.

[14]U nekim se zemljama ti materijali koji su namijeneni za izravnu ponovnu uporabu ne smatraju otpadom.

[15]Razina koncentracije benzol[a]pirena mora biti niža od 50 mg/kg.

[16]Podrazumijeva se da su takvi otpaci potpuno polimerizirani.

[17]Otpadi nakon potrošnje isključeni su iz ovog navoda. Otpadi se ne smiju miješati. Treba uzeti u obzir probleme koji nastaju pri gorenju otvorenim plamenom

[18]Uključuje polimere i kopolimere fluoriranog etilena (PTFE)