Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

NN 39/2009 (31.3.2009.), Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

39 31.03.2009 Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

901

Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/00, 59/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05) i članka 33. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98 i 86/03), donosim

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OVLAŠTENJU PODRUČNIH USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA

I.

U Odluci o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 61/03 i 45/07) u točki I. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od odredbe članka 105. stavka 4. točke 1. Zakona o mirovinskom osiguranju, Područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću ovlašćuje se za rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom sljedećih međunarodnih ugovora:

Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju.«

II.

Ova se odluka objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmi dan nakon objave.

Klasa: 140-01/09-02/5

Urbroj: 341-99-06-09-1

Zagreb, 10. ožujka 2009.

Ravnatelj
Mile Rukavina, v. r.