Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 39/2009 (31.3.2009.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

902

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

Sindikat policije Hrvatske, zastupan po Dubravku Jagiću, predsjedniku

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a, zastupan po Zdravku Lončaru, predsjedniku

Carinski sindikat Hrvatske, zastupan po Boži Prki, predsjedniku

Sindikat porezne uprave Hrvatske, zastupan po Gordani Jagar, predsjednici

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu, zastupan po Marijanu Luketiću, predsjedniku

(u daljnjem tekst: Sindikati)

s jedne strane i

Vlada RH zastupana po Jadranki Kosor, dipl. iur., potpredsjednici Vlade RH i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

s druge strane

sklopili su dana 23. ožujka 2009. godine

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 93/08 i 123/09) iza članka 81. dodaje se novi članak 81.a koji glasi:

»Članak 81.a

(1) Podaci o osobi ovlaštenoj za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva iz članka 81. ovoga Ugovora objavljuju se na vidnom mjestu u državnom tijelu, a uključuju ime i prezime, broj telefona i telefaksa te e-mail adresu ovlaštene osobe.

(2) Popis ovlaštenih osoba imenovanih temeljem ovoga Ugovora objavljuje se na web-stranici Središnjeg državnog ureda za državnu upravu, www.uprava.hr s naznakom državnog tijela za koje su imenovani.

(3) Čelnik središnjeg tijela državne uprave dužan je upozoriti čelnika državnog tijela ili dislocirane ustrojstvene jedinice državnog tijela s više od 20 zaposlenih na obvezu imenovanja ovlaštene osobe, kao i na obvezu dostave podataka o ovlaštenim osobama radi ažuriranja središnjeg popisa ovlaštenih osoba.

(4) Poslodavac je dužan ovlaštenoj osobi osigurati zaprimanje pritužbi na način i u uvjetima kojima se neće ugroziti privatnost osobe koja podnosi pritužbu, što razumijeva mogućnost korištenja posebne prostorije u sjedištu poslodavca tijekom cijelog ili u dijelu radnog vremena, a ukoliko je to potrebno omogućit će mu se i izlazak iz sjedišta poslodavca radi zaprimanja pritužbe.«

Članak 2.

Iza članka 82. dodaje se novi članak 82.a koji glasi:

»Članak 82.a

(1) Ovlaštena osoba dužna je do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga ugovora o broju i naravi (težini) zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini u državnom tijelu u kojem je imenovana na obrascu koji je sastavni dio ovoga Ugovora.

(2) Zajednička komisija iz stavka 1. ovoga članka dužna je do 31. ožujka tekuće godine objedinjeno izvješće o stanju na području zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika dostaviti Vladi i sindikatima državnih službi, potpisnicima ovoga Ugovora.

(3) Vlada i sindikati državnih službi će po dostavljenom izvješću, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, razmotriti izvješće i predložiti mjere radi prevencije neželjenog ponašanja i zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.«

Članak 3.

U članku 119. stavku 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 93/08 i 23/09) iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »i Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama zaključen 23. ožujka 2009. godine.«

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »Potpisnici ovog Ugovora će prije početka pregovora o osnovici za plaće u državnim službama imenovati zajedničko povjerenstvo koje će pripremiti metodološki okvir i druge potrebne podloge za rad Pregovaračkih odbora.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. se brišu.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru sastavljen je u 9 izvornih primjeraka, od kojih svakom od Sindikata pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.

ZA VLADU RH

ZA SINDIKATE

Jadranka Kosor, dipl. iur., potpredsjednica Vlade RH i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, predsjednik

Sindikat policije Hrvatske
Dubravko Jagić, predsjednik

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a
Zdravko Lončar, predsjednik

Carinski sindikat Hrvatske
Božo Prka, predsjednik

Sindikat porezne uprave Hrvatske
Gordana Jagar, predsjednica

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu
Marijan Luketić, predsjednik

IZVJEŠĆE O PRITUŽBAMA VEZANIM ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA U DRŽAVNOM TIJELU

Naziv i adresa državnog tijela/dislocirane ustrojstvene jedinice

Podaci o ovlaštenoj osobi

– ime i prezime

– adresa

– broj telefona

– broj telefaksa

– e-mail adresa

Broj zaprimljenih pritužbi putem

– izravnog kontakta

– pisanim putem

– anonimnih

Broj utvrđenih slučajeva

– uznemiravanja

– spolnog uznemiravanja

Poduzete mjere (broj i sažeti opis)

Poslodavac proveo predložene mjere

DA/NE

Broj pokrenutih postupaka radi zaštite dostojanstva pred nadležnim sudom

U _______, dne _____ 20 __ g.

__________________

(potpis ovlaštene osobe)

Vaši prijedlozi i primjedbe: